KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 8
1 - (2010 KPSS LİSANS) Benzer topoğrafik ve klimatik özelliklere sahip olmasına karşın İstanbul ilinin nüfus yoğunluğu Çanakkale ilinin 50 katıdır. Bu yoğunluk farkının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden daha fazladır?
A- İstanbul’un kapladığı alanın daha küçük olması
B- İstanbul’da ticaret ve endüstrinin çok gelişmiş olması
C- Çanakkale Boğazı’nın batı yakasını oluşturan Gelibolu Yarımadası’nın millî park olması
D- İstanbul’da kültür ve sanat etkinliklerinin daha fazla olması
E- Çanakkale’de tarım alanlarının geniş yer tutması
2 - (2010 KPSS LİSANS) - Turizm geliri en yüksektir. - Endüstri kolu çeşitliliği en fazladır. - Enerji tüketimi en fazladır. - Okullaşma oranı en yüksektir. Bu özelliklerin tümüne sahip olan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A- Akdeniz
B- Karadeniz
C- Marmara
D- İç Anadolu
E- Ege
3 - (2010 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerden hangisi Orta Karadeniz ve İç Batı Anadolu bölümlerinin ortak özelliği değildir?
A- Termal kaynakların yaygın olması
B- Fındık, mısır ve tütün üretiminin fazla olması
C- Linyit rezervlerinin zengin olması
D- Büyükbaş hayvancılığın yaygın olması
E- Kara yolu ulaşımında önemli kavşak noktalarına sahip olması
4 - (2010 KPSS LİSANS) Türkiye’nin orta kuşakta bulunması, aşağıdaki ekonomik özelliklerinden hangisini etkilemiştir?
A- Tarihî eserlerin ve doğal güzelliklerin olması
B- Kişi başına düşen ulusal gelirin büyük kentlerde daha yüksek olması
C- İşletilen ve işletmeye açılacak çeşitli madenlerin olması
D- Çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
E- Kara yolu ve deniz yolu transit taşımacılığının gelişmiş olması
5 - (2010 KPSS LİSANS) Türkiye’de bir yıla ait buğday ve arpa üretim miktarları ile ekim alanlarının illere göre dağılışını gösteren bir grafikten yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A- Buğdaydan en yüksek verimin hangi ilden alındığına
B- Türkiye’nin yıllık toplam arpa üretimine
C- Buğday üretimi için hangi illerin daha uygun iklim koşullarına sahip olduğuna
D- Buğday ve arpanın hangisinden daha yüksek verim alındığına
E- Arpa üretim miktarının en fazla olduğu ile
6 - (2010 KPSS LİSANS) Son yıllarda, Türkiye’de, tarımdaki gelişmelere bağlı olarak aşağıdakilerin hangisinde azalma olduğu söylenebilir?
A- Tarımsal etkinliklerin iklime bağımlılığında
B- Tarımsal ürünleri pazarlama olanaklarında
C- Tarımsal ürünlerin tüketiminde
D- Tarıma dayalı endüstri kuruluşlarının sayısında
E- Tarımdan elde edilen gelirde
7 - (2010 KPSS LİSANS) Türkiye’de zeytinliklerin çıkabildiği yükselti sınırı kuzeye bakan yamaçlarda genelde 200-250 metreyken güneye bakan yamaçlarda 500-600 metredir. Bu duruma neden olan etmen aşağıdakilerden hangisidir?
A- Bakı durumu
B- Bağıl nem oranı
C- Gündüz süresi
D- Toprak türü
E- Su kaynakları
8 - (2010 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de tarımsal etkinliklerle ilgili doğru bir bilgidir?
A- Üretimi fazla olduğundan tahıl ürünlerinin çoğu dış ülkelere satılır.
B- Sulama olanaklarının artmasıyla birlikte pamuk üretiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin payı artmıştır.
C- İklim koşulları nedeniyle şeker pancarı yalnızca iç bölgelerde yetiştirilir.
D- Tarımda makineleşmenin en yaygın olduğu alan Karadeniz Bölgesi’dir.
E- İklimi uygun olduğu için incir üretiminde Akdeniz Bölgesi ilk sıradadır.
9 - (2010 KPSS LİSANS) İskenderun’un, bir liman kenti olarak Sinop ve Trabzon’a göre daha fazla gelişmesindeki temel neden aşağıdakilerden hangisidir?
A- Korunaklı liman olması
B- Eski bir yerleşim yeri olması
C- Gelişmiş ulaşım ağının olması
D- Ağır endüstri kuruluşlarının bulunması
E- Verimli tarım alanlarının bulunması
10 - (2010 KPSS LİSANS) Bir yerde endüstrinin gelişebilmesi, ham maddenin varlığı, enerji kaynaklarına yakınlık, iş gücü temininin kolaylığı, ulaşımın kolaylığı, üretim araçları ve ham maddenin getirilmesinin kolaylığı gibi etmenlere bağlıdır. Buna göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen yerdeki endüstri kolu diğerlerinden farklı bir etmene bağlı olarak gelişmiştir?
A- Adana ve çevresinde dokuma endüstrisi
B- Edremit-Ayvalık ve çevresinde sıvı yağ endüstrisi
C- Çanakkale’de konserve balık endüstrisi
D- Seydişehir’de alüminyum endüstrisi
E- Bursa ve çevresinde otomotiv endüstrisi
11 - (2010 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, son yıllarda Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının artmasında etkili olmamıştır?
A- Birinci sınıf turistik tesislerin yaygınlaşması
B- Metropol kentlerde uluslararası kongre ve fuarların düzenlenmesi
C- Turistik bölgelerdeki nüfusun iç göçlerle artması
D- Formula 1 gibi tekrarlanan büyük spor organizasyonlarının yapılması
E- Yamaç paraşütü, rafting, kano gibi etkinliklerin yaygınlaşması
12 - (2010 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de ekolojik dengeyi bozan etkenlerden biri değildir?
A- Tarımda göl sularının aşırı kullanılması
B- Birçok hayvan türünün bilinçsiz avlanması
C- Kentlerin hızlı ve plansız büyümesi
D- Yer altı sularının kontrolsüz bir şekilde çekilmesi
E- Akarsu ağızlarındaki deltaların genişlemesi
13 - Aşağıdakilerden hangisi, Karadeniz Bölgesi’nde nüfusun yoğun olduğu yörelerden biri değildir?
A- Doğu Karadeniz kıyı kesimi
B- Zonguldak çevresi
C- Çarsamba ovası
D- Orta Karadeniz kıyı kesimi
E- Çoruh – Kelkit vadisi
14 - Akdeniz Bölgesi’nde daha çok taş evlerin yaygın olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Doğal çevre
B- Ekonomik yapı
C- Kültürel özellikler
D- Bitki örtüsü
E- Yağıs miktarı
15 - Akdeniz ikliminin maki bitki örtüsüyle hemen her yerde görülen karakteristik ağaç aşağıdakilerden hangisidir?
A- Ladin
B- Sedir
C- Karaçam
D- Köknar
E- Kızılçam
16 - Sıcak iklim bölgelerinin bitkisidir. Yetişme döneminde yüksek neme ve bol yağışa gereksinim duyar. Alüvyonlu toprakları sever. Olgunlaşma döneminde ise kuraklık ister. Türkiye’de en fazla kıyı Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Yukarıda hangi tarım bitkisinden söz edilmektedir?
A- Sekerpancarı
B- Pamuk
C- Ayçiçeği
D- Zeytin
E- Kenevir
17 - – Mısır – Pamuk – Ayçiçeği – Buğday Aşağıdaki illerden hangisinde, yukarıda verilen tarım bitkilerinin tümü yetiştirilemez?
A- Urfa
B- Balıkesir
C- Denizli
D- Afyon
E- Aydın
18 - Tahıl ürünleri arasında en çok emek isteyen aşağıdakilerden hangisidir?
A- Buğday
B- Pirinç
C- Mısır
D- Arpa
E- Yulaf