KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 7
1 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdaki ürünlerden hangisi Türkiye için hem dış alım hem de dış satımda diğerlerinden daha önemli bir yer tutar?
A- Petrol
B- Doğal gaz
C- Kahve
D- Üzüm
E- Beyaz eşya
2 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdaki limanlardan hangisinin gelişmesinde, - hem kara yolu hem de demir yoluyla ulaşımın mümkün olması, - çevresinde önemli endüstri kuruluşlarının bulunması, - serbest ticaret bölgesinin bulunması özelliklerinin üçü de etkili olmuştur?
A- Mersin
B- Tekirdağ
C- Trabzon
D- Antalya
E- Çanakkale
3 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’deki inanç turizmi merkezlerinden biri değildir?
A- Mevlana Türbesi – Konya
B- Meryem Ana – Selçuk
C- Cennet-Cehennem – Silifke
D- Akdamar Kilisesi – Van
E- Sümela Manastırı – Trabzon
4 - Akdeniz Bölgesi’nde yer alan kentlerden hangisi yaz mevsiminde turizm nedeniyle nüfusunda artış beklenmeyen bir şehirdir?
A- Isparta
B- Antalya
C- Side
D- Dalaman
E- Alanya
5 - Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bir tarihte aşağıdaki kentlerden hangisinde öğle vakti yatay düzleme dik olarak konan cismin gölge boyu en kısadır?
A- Sinop
B- Hakkari
C- Konya
D- Hatay
E- Çanakkale
6 - Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi’nin özelliği değildir?
A- Kıyı Ege Bölümü, İç Batı Anadolu Bölümü’ne göre daha fazla gelişmiştir.
B- Alüvyonlarla örtülü verimli ovaları vardır.
C- Horst ve grabenler kıyıya dik uzanır.
D- İç Batı Anadolu Bölümü, Asıl Ege Bölümü’ne göre daha yüksektir.
E- En çok görülen yağış biçimi orografik yağışlardır.
7 - Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı kesimlerinde zeytin üretiminin yapılabilmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A- Batı kesimlerinde Akdeniz ikliminin görülmesiyle
B- Toprak koşullarının verimli olmasıyla
C- GAP’ın yaygınlık göstermesiyle
D- Güneyden gelen sıcak rüzgarlara açık olmasıyla
E- Sulama olanaklarının iyi olmasıyla
8 - Karstik arazinin yaygın olduğu yerlerde nüfus miktarı azdır. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisi böyle bir genellemeye uyar?
A- Hakkari ve çevresi
B- Tuz gölü ve çevresi
C- Taşeli Platosu
D- Yıldız Dağları
E- Doğu Karadeniz
9 - Karadeniz’den sonra batıya en çok göç gönderen bölge Doğu Anadolu’dur. Bu durumun nedeni asağıdakilerden hangisi değildir?
A- İklim koşullarının elverişsiz olması
B- Ulaşım koşullarının elverişsiz olması
C- Yer altı kaynaklarının az olması
D- Sanayinin gelişmemesi
E- Yer şekillerinin engebeli olması
10 - Buğday, özellikle ılıman iklimin yazları sıcak ve kurak geçen kesimlerinde yetisir. Orta derecede yağış alan yerler, buğday tarımı için elverisli değildir. Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisi buğday tarımına elverisli değildir?
A- Ergene Bölümü
B- Konya Bölümü
C- Doğu Karadeniz Bölümü
D- Orta Fırat Bölümü
E- Yukarı Sakarya Bölümü
11 - Akarsular, eğimin fazla olduğu yerlerde hızlı akar ve enerji potansiyelleri yüksektir. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde akarsuların akış hızları ve enerji potansiyelleri daha azdır?
A- İç Anadolu
B- Doğu Anadolu
C- Karadeniz
D- Marmara
E- Akdeniz
12 - Türkiye’de arıcılık faaliyetlerinin dağılışı ile ormanların ve yaylaların dağılışı arasında az çok bir paralellik vardır. Buna göre, asağıdaki illerin hangisinde arıcılık faaliyetleri önemli değildir?
A- Rize
B- Sinop
C- Bolu
D- Muğla
E- Şanlıurfa
13 - Kırsal nüfusun fazla, buna karşılık tarım alanlarının az olduğu bölgelerde tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Buna göre, aşağıdaki bölge çiftlerinden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha fazladır?
A- Ege ve Marmara
B- İç Anadolu ve Ege
C- Akdeniz ve Dç Anadolu
D- Karadeniz ve Doğu Anadolu
E- Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
14 - Bir bölgedeki endüstri faaliyetleri ile o bölgedeki hava, su ve toprak kirliliği arasında doğrudan bir ilişki vardır. Buna göre ekonomik etkinlikler göz önüne alındığında aşağıdaki illerden hangisinde oluşan çevre kirliliğinde endüstriyel faaliyetlerin payı en çoktur?
A- Bilecik
B- Kocaeli
C- Ordu
D- Tunceli
E- Isparta
15 - Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi’nde kıyı ve iç kısımlar arasında ulaşım güçlükle yapılır. Bunun için birçok geçit kullanılır. Aşağıdaki verilen geçitlerden hangisi Akdeniz Bölgesi’nde yer alan geçitlerden biri değildir?
A- Kop
B- Belen
C- Sertavul
D- Gülek
E- Çubuk
16 - (2010 KPSS LİSANS) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden -İstanbul’da yarın kuvvetli kara yel ve şiddetli kar yağışı beklenmektedir. uyarısı yapılmıştır. Bu uyarının, I. İstanbul’da kuzey sektörlü rüzgârların egemen olması, II. kış mevsiminin yaşanması, III. kuzeybatı yönünden gelen bir hava kütlesi olması verilerinden hangilerine dayanarak yapılmış olması beklenir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- II ve III
17 - (2010 KPSS LİSANS) Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, yükseltinin fazla olmasının sonucu değildir?
A- Bitki türleri bakımından zengin olması
B- Kara yolu ve demir yolu yapım maliyetinin yüksek olması
C- Sıra dağların genelde doğu batı yönünde uzanması
D- Nüfus dağılışının düzensiz olması
E- Yaylacılığın önemli bir etkinlik olması
18 - (2010 KPSS LİSANS) Çalışma çağında (15-64 yaş arası) olan ve bir işte çalışan nüfusa aktif nüfus denir. Türkiye’de 1955 yılında nüfusun % 82’si aktifken bu oran 2005 yılında % 45’e düşmüştür. Türkiye’de, kalkınma hızının ve kişi başına düşen ulusal gelirin artmasına karşın aktif nüfusun azalmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu savunulamaz?
A- Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması
B- Nüfusun bir kısmının çalışmak üzere yurt dışına göç etmesi
C- 15-25 arası yaş grubundaki öğrenci sayısının artması
D- İş olanaklarındaki artışın nüfus artışından az olması
E- Makineli tarıma geçilmesiyle tarımda çalışan kişi sayısının azalması