KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 6
1 - (2008 KPSS LİSANS) Karadeniz Bölgesi’nde fındık ve çay tarımı genelde 500–600 metrelerden daha yüksekte yapılmamaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
B- Ormanların sıklaşması
C- Yerleşim yerlerinin seyrekleşmesi
D- Sıcaklık ve yağış koşullarının değişmesi
E- Ulaşım koşullarının zorlaşması
2 - (2008 KPSS LİSANS) İklim özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ovalardan hangisinde, tarımsal ürün çeşidinin diğerlerinden daha az olması beklenir?
A- Gediz
B- Bursa
C- Konya
D- Çarşamba
E- Çukurova
3 - (2008 KPSS LİSANS) Buğday, Akdeniz kıyılarında Doğu Anadolu platolarından daha erken hasat edilir. Bu durum üzerinde etkili olan etmenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A- Yağış tutarı – Enlem
B- Enlem – Yükselti
C- Yağış tutarı – Bakı
D- Bakı – Enlem
E- Yükselti – Bakı
4 - (2008 KPSS LİSANS) Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi Türkiye’nin kıyı bölgelerinin tümünde vardır?
A- Otomotiv
B- Çimento
C- Petrokimya
D- Demir-çelik
E- Seramik
5 - (2008 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerin hangisinde bir bölüm, yer aldığı bölgenin ekonomisine katkısı az olan bir etkinlikle birlikte verilmiştir?
A- Ege Bölümü – Ticaret
B- Antalya Bölümü – Turizm
C- Çatalca-Kocaeli Bölümü – Endüstri
D- Konya Bölümü – Madencilik
E- Hakkâri Bölümü – Hayvancılık
6 - (2008 KPSS LİSANS) Türkiye’nin doğal koşulları düşünüldüğünde, ulaşım sektörüyle ilgili aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A- Doğu Anadolu Bölgesi’nde kış aylarında kar yüzünden kapanan kara yolu sayısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden fazladır.
B- Karadeniz Bölgesi’nde havaalanı yapımı için uygun alanlar, Ege Bölgesi’nden fazladır.
C- Akdeniz Bölgesi’nde kara yollarında tünel ve köprü yapma zorunluluğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden fazladır.
D- Marmara Bölgesi’ndeki doğal limanların sayısı, Karadeniz Bölgesi’nden fazladır.
E- Akdeniz Bölgesi’nde demir yollarının kilometre başına yapım maliyeti, İç Anadolu Bölgesi’nden fazladır.
7 - (2008 KPSS LİSANS) Sinop, doğal bir limana sahip olmasına karşın, Samsun liman kenti olarak daha gelişmiştir. Bu durum, bu iki kentin aşağıdakilerin hangisi bakımından farklı olmasına bağlanabilir?
A- Çevresinde yetişen tarım ürünlerinin çeşitliliği
B- Deniz turizmine uygun alanların çokluğu
C- İç kesimlerle ulaşımın kolaylığı
D- Balıkçılık etkinliğinin yoğunluğu
E- Tarım alanlarının genişliği
8 - (2008 KPSS LİSANS) Türkiye’de iç turizme katılan kişi sayısı 1950 yılından günümüze yaklaşık 30 kat artmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu artış üzerindeki etkisi en azdır?
A- Ulaşım olanaklarının artması
B- Turistik değerlerin tanıtımının artması
C- Eğitim düzeyinin yükselmesi
D- Kişi başına düşen ulusal gelirin yükselmesi
E- Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
9 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, sıcaklık dağılışında bakının etkisine örnek olarak gösterilebilir?
A- Mersin’de yıllık sıcaklık ortalamasının Sinop’tan yüksek olması
B- Antalya kıyılarında deniz suyu sıcaklığının Samsun kıyılarındakinden yüksek olması
C- Edirne’de karın yerde kalma süresinin İstanbul’dan fazla olması
D- Kışın İzmir’den Afyonkarahisar’a gidildikçe yağmurun yerini kar yağışının alması
E- Giresun’da dağların güney yamaçlarında kar erimelerinin kuzeydekinden erken başlaması
10 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Karadeniz Bölgesi’nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri göz önüne alındığında, bölgede aşağıdaki göl tiplerinden hangisine rastlanması beklenmez?
A- Krater
B- Heyelan set
C- Buzul
D- Alüvyal set
E- Kıyı set
11 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de toprak erozyonunun fazla olduğu bölgelerde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?
A- Toprak kalınlığının azalması
B- Baraj tabanında biriken materyalin artması
C- Delta alanlarının genişlemesi
D- Çayır ve mera alanlarının azalması
E- Tarımsal verimin ve üretimin düşmesi
12 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’deki bir yörede, geçim kaynakları sınırlı, enerji tüketimi az, tarımla uğraşan kişi sayısı fazla ve doğum oranı yüksektir. Buna göre, bu yöre için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?
A- Niteliksiz iş gücü fazladır.
B- Ulaşım olanakları gelişmiştir.
C- Ahır hayvancılığı yaygındır.
D- Okullaşma oranı yüksektir.
E- Nüfus yoğunluğu fazladır.
13 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de yaşanan sürekli iç göçlerle ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılamaz?
A- En çok kırsal kesimden kentlere göç olmaktadır.
B- Endüstrinin geliştiği yerler daha fazla göç almaktadır.
C- Marmara Bölgesi kıyı kentlerine olan göçlerle Akdeniz ve Güney Ege kıyı kentlerine olan göçlerin nedeni farklıdır.
D- Tarımsal etkinliklerin çeşitlenmesi kıyılardan iç bölgelere olan göçü artırmıştır.
E- Küçük kentlerden metropollere olan göçlerde temel neden işsizliktir.
14 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’nin yüksek ve engebeli bir ülke olmasının aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisi üzerinde etkisi yoktur?
A- Kış turizmi
B- Büyükbaş hayvancılık
C- Yaylacılık
D- Madencilik
E- Orman işletmeciliği
15 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’deki tarımsal etkinliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- İklim koşullarının uygun olması nedeniyle pirinç yalnız iç bölgelerde yetiştirilir.
B- İklim koşulları benzer olmasına karşın Ege Bölgesi’ndeki zeytin üretimi Akdeniz Bölgesi’ndekinden daha fazladır.
C- İç Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilebilen tarım ürünü çeşidi, Marmara Bölgesi’nde yetiştirilebilenlerden daha fazladır.
D- İç bölgeler arasında sulama gereksiniminin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu’dur.
E- Kırsal nüfusun fazla olduğu yerler aynı zamanda tarımda makine kullanımının da fazla olduğu yerlerdir.
16 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Yıllık sıcaklık ortalamasının yüksek olduğu yerlerde yetişen, meyve verme döneminde yüksek sıcaklık ve kuraklık isteyen, soğuğa ve don olayına çok duyarlı olan bir bitkinin aşağıdaki yerlerden hangisinde yetiştirilmesi daha kolaydır?
A- Ergani
B- İskenderun
C- Amasra
D- Tatvan
E- Gemlik
17 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de çay ve muz üretimi için, I. üretilebilecek alanların sınırlı olması, II. her mevsim yağış istemesi, III. hasadının iş gücü gerektirmesi, IV. üretimin tüketimi karşılaması özelliklerinden hangileri ortaktır?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve III
D- II ve IV
E- III ve IV
18 - (2010 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de, aşağıdakilerin hangisinde verilen ekonomik etkinliklerin aynı yörede ve bir arada yürütülmesi daha zordur?
A- Büyükbaş hayvancılık – Şeker pancarı tarımı
B- Balıkçılık – Buğday tarımı
C- Fındık tarımı – Pamuk tarımı
D- Küçükbaş hayvancılık – İpek böcekçiliği
E- Mısır tarımı – Zeytin tarımı