KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 5
1 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdaki etkinliklerden hangisinin Güney Marmara Bölümü’nün ekonomisindeki payı diğerlerinden daha azdır?
A- Seramik endüstrisi
B- Turizm
C- Otomotiv endüstrisi
D- Bitkisel yağ üretimi
E- Hidroelektrik üretim
2 - (2008 KPSS ÖNLİSANS) Akdeniz Bölgesi’ndeki, I. enerji üretimi, II. endüstri, III. ulaşım, IV. ticaret sektörlerinden hangileri turizmin gelişmesine bağlı olarak daha çok canlılık kazanmıştır?
A- I ve II
B- I ve IV
C- II ve III
D- II ve IV
E- III ve IV
3 - Çukurova Türkiyenin en önemli tarım alanlarından biridir ve yılda iki kez ürün alınabilir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
A- Yaz mevsiminin sıcak ve uzun geçmesi
B- Sulama olanaklarının iyi olması
C- Düzlüklerin geniş yer tutması
D- Toprakların verimliliği
E- Deniz etkilerinden yararlanması
4 - Bir Türkiye fiziki haritasında aşağıdakilerden hangisinde verilen ovalar sarı renkte gösterilir?
A- Bafra-Muş
B- Konya-lğdır
C- Erzurum-Çukurova
D- Gediz-Konya
E- Çarşamba-Çukurova
5 - Sanayi kuruluşları genelde hammaddenin üretildiği yerlere yakın kurulur. Aşağıdaki sanayi kuruluşların hangisi üretildiği yerde kurulmamıştır?
A- Dokuma (Adana)
B- Kağıt (Giresun)
C- Şeker (Konya)
D- Sigara (Samsun)
E- Petrol Rafinerisi (Kırıkkale)
6 - Türkiyenin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A- İkliminin çeşitlilik göstermesi
B- Karadenizi Akdenize bağlayan su yollarına sahip oluşu
C- Asya ile Avrupa arasında yer alması
D- Bulunduğu matematik konum
E- Yeraltı ve yerüstü kaynaklarının zengin olması
7 - Türkiyenin ortalama yükseltisi 1132 mdir. Bu özellik aşağıdakilerin hangisi üzerinde etkili değildir?
A- Akarsu akışları hızlıdır.
B- İç kesimlerde kışlar sert geçer.
C- Farklı tarım ürünleri yetişir.
D- Kuzey ve güneyde dağlar kıyıya paralel uzanır.
E- Ulaşım güçlükleri yaşanır.
8 - Aşağıdaki akarsulardan hangileri kaynağını Türkiyeden alıp, Türkiyeden denize dökülürler?
A- Fırat-Dicle
B- Aras-Kura
C- Seyhan-Ceyhan
D- Asi-Meriç
E- Çoruh-Kura
9 - Şeker pancarı hammadde olarak ihraç ürünlerimiz içinde yer almamaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Pancar ihracatının fazla gelir getirmemesi
B- Pancarın daha çok iç piyasada tüketilmesi
C- Pancar üretiminin az olması
D- Pancar üretim alanlarının ihraç limanlarına uzak oluşu
E- Pancarın tarladan söküldükten hemen sonra işlenmesi gerekliliği
10 - I- Fındık II- Pirinç III- Mısır IV- Çay Yukarıdakilerden hangileri Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde yoğun olarak yetiştirilen ve Türkiye ekonomisinde önemli payı olan ürünlerdir?
A- I ve III
B- III ve IV
C- II ve III
D- I ve IV
E- II ve IV
11 - Tarım ürünleri besin kaynağı olmasının yanı sıra sanayide hammadde özelliği taşır. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin sanayide hammadde özelliği taşımadığı söylenebilir?
A- Zeytin
B- Pamuk
C- Şeker Pancarı
D- Ayçiçeği
E- İncir
12 - Ülkemizde tavuk üretme çiftlikleri daha çok büyük kentler çevresinde yoğunlaşmıştır. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Büyük kentlerde nüfusun fazla olması
B- İş gücünün kolay temin edilmesi
C- Taşımacılığın kolay olması
D- İklimin uygun olması
E- Tavuk yeminin kolay sağlanması
13 - (2008 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Kuzey YarımKüre’de yer aldığının bir göstergesi olamaz?
A- Akdeniz Bölgesi’ndeki akarsuların kuzeyden güneye doğru akması
B- Karadeniz Bölgesi’nde, aralık ayında, gündüz süresinin İç Anadolu Bölgesi’nden daha kısa olması
C- Marmara Bölgesi’nin yıl boyunca güneş ışınlarını Ege Bölgesi’nden daha eğik alması
D- Toros Dağları’nın güneye bakan yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması
E- Coğrafi bölgelerin tümünde kuzey sektörlü rüzgârların sıcaklığı düşürmesi
14 - (2008 KPSS LİSANS) I. Yamaç eğiminin fazlalığı II. Orman üst sınırı III. Yıllık yağış tutarı IV. Körfez ve yarımada sayısı Dağların kıyıya göre uzanışlarının farklı olması, Ege Bölümü kıyılarıyla Doğu Karadeniz Bölümü kıyılarının yukarıdakilerden hangileri bakımından farklı olmasında etkilidir?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve III
D- II ve IV
E- III ve IV
15 - (2008 KPSS LİSANS) Türkiye’nin kıyı ovalarında aşağıdaki toprak türlerinden hangisi yaygın olarak görülür?
A- Tüflü topraklar
B- Kırmızı topraklar
C- Alüvyal topraklar
D- Kahverengi topraklar
E- Lösler
16 - (2008 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerin hangisinde verilen bölge özellikleri o bölgenin nüfusunu artırıcı rol oynar?
A- Doğu Anadolu Bölgesi’nde volkanik dağların geniş alan kaplaması
B- Karadeniz Bölgesi’nde engebenin fazla olması
C- Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaz kuraklığının şiddetli olması
D- Akdeniz Bölgesi’nde karstik alanların yaygın olması
E- Ege Bölgesi’nde akarsuların vadi tabanlarının geniş olması
17 - (2008 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köy altı yerleşmelerinin özelliklerinden biri değildir?
A- Ekonomik etkinliklerinin tarım ve hayvancılığa dayalı olması
B- Dağınık tip yerleşmenin yaygın olması
C- Su kaynaklarına yakın olması
D- Genellikle küçük ve az nüfuslu olması
E- Kent merkezlerine yakın olması
18 - (2008 KPSS LİSANS) - Toprağı işlemeye ve ekime elverişli süre uzundur. - Aynı yıl içinde iki kez ürün alma olanağı vardır. - Elde edilen ürünlerin çeşidi fazla, ekonomik değeri yüksektir. Tarımla ilgili bu özellikler, aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisine aittir?
A- Yukarı Fırat
B- Adana
C- Konya
D- Orta Kızılırmak
E- Ergene