KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı 6
1 - 2013 yılı itibariyle ülkemizde kamuda çalışan 1.9 milyon memur bulunmaktadır. Bu sayının % 62’i erkek, % 38’i ise kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Kamuda görevli devlet memurlarının dağılımında 2013 yılı verilerine göre en çok istihdam aşağıdaki sektörlerden hangisine aittir?
A- Yargı
B- Maliye
C- Sağlık
D- Emniyet
E- Eğitim
2 - 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlara ev sahipliği yapacak olan şehir hangisidir?
A- İstanbul
B- Berlin
C- Tokyo
D- Londra
E- Viyana
3 - Kişilerin nasıl davranması gerektiğini düzenleyen ve bir takım davranış kalıplarından oluşan kurallar bütününe ne ad verilir?
A- Hukuk kuralları
B- Sübjektif ahlak kuralları
C- Objektif ahlak kuralları
D- Görgü kuralları
E- Din kuralları
4 - Aşağıdakilerden hangisi hukukun bağlayıcı kaynakları içerisinde yer almaz?
A- Anayasa
B- Tüzük
C- Örf ve Adet Hukuku
D- İçtihadı Birleştirme Kararları
E- Doktrinler
5 - Kişinin iyiniyetli olmaması durumunda suç işlenmesi ile ilişkisi olan eşyanın, suç işlenmesinde kullanılan ya da bu amaçla hazırlanan veya suçtan dolayı ortaya çıkan suç ürünü olan eşyanın mahkeme kararı ile Devlet hazinesine mal edilmesine ne ad verilir?
A- Ceza
B- Cebri icra
C- Müsadere
D- Tazminat
E- İptal
6 - Seçim, siyasi partiler ve çoğulculuk gibi kavramlar aşağıdakilerden hangisinin unsurları arasında yer alır?
A- Demokratik devlet
B- Hukuk devleti
C- Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
D- Laik devlet
E- Sosyal devlet
7 - 1982 Anayasası’na göre, anayasaya aykırı olmamak şartıyla yasa yapma yetkisine sahip mercii aşağıdakilerden hangisidir?
A- Cumhurbaşkanı
B- Bakanlar Kurulu
C- Türkiye Büyük Millet Meclisi
D- Anayasa Mahkemesi
E- Danıştay
8 - Meclisin yasama yılının başladığı ve kendiliğinden toplandığı tarih aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A- 1 Ocak
B- 1 Temmuz
C- 1 Eylül
D- 1 Ekim
E- 1 Kasım
9 - 1982 Anayasası’na göre, Anayasa Mahkemesi kaç üyeden oluşur?
A- 34
B- 22
C- 17
D- 14
E- 11
10 - I. Tüzük II. Yönetmelik III. Kanun hükmünde kararname Yukarıdaki yazılı kaynaklardan hangileri Başbakanlık tarafından çıkarılabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III
11 - Aşağıdakilerden hangisi idare hukukunun özelliklerinden biri değildir?
A- Genç bir hukuk dalıdır.
B- Kamu yararı temel prensibidir.
C- Derlenmiş bir metin hukukudur.
D- Konusunu devlet idaresi oluşturur.
E- Uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.
12 - - Uluslararası barış ve güvenliği korumayı amaçlar. - Savaş sonrası ilişkileri istikrara kavuşturmak ve barışı daha sağlam temeller üzerine oturtmak için kurulmuştur. - Çocuk gelişimi, çevre koruma, insan hakları, yoksullukla mücadele, ekonomik kalkınma, tarımsal kalkınma, kadın hakları, doğal afet, iş ve işçi hakları konularında da faaliyet göstermektedir. Yukarıda kuruluş amaçları verilen uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A- Birleşmiş Milletler
B- Avrupa Birliği
C- G-8
D- Arap Birliği
E- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü