KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı 2
1 - Aşağıdakilerden hangisi G-5 ülkeleri arasında yer almaz?
A- Almanya
B- Fransa
C- Kanada
D- ABD
E- İngiltere
2 - Aşağıdakilerden hangisi 2014 Dünya Kupası Avrupa Kıtası play-off eşleşmelerine göre Portekiz’in eşidir?
A- İsveç
B- Ukrayna
C- Fransa
D- Yunanistan
E- Romanya
3 - 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre, muvazzaf askerlik süresi 1 Ocak 2014 itibarıyla, er ve erbaşlar için kaç ay olacaktır?
A- 6
B- 8
C- 10
D- 11
E- 12
4 - Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin ilk Kamu Başdenetçisidir?
A- Egemen Bağış
B- Kemal Derviş
C- Mehmet Nihat Ömeroğlu
D- Haşim Kılıç
E- Hüseyin Karakullukçu
5 - UNESCO Dünya Kültür ve Doğal Mirasın Korunmasına yönelik sözleşme gereğince ilgili devletler, UNESCO Dünya Miras Listesine kaydedilmesine uygun olan varlıklara dair geçici listeyi Unesco Dünya Miras Merkezine iletmekle sorumludur. Türkiye geçici listesini 2013 yılında güncellemiş ve listesini iletmiştir. Gönderilen Dünya Geçici Miras Listesinde pek çok varlığın yanında iletilen tek doğal miras aşağıdakilerden hangisidir?
A- Perge Antik Kenti
B- Göbeklitaş Arkeolojik Alanı
C- Göreme Milli Parkı
D- Tuz Gölü Çevre Koruma Alanı
E- İstanbulun Tarihî Alanları
6 - Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dalları arasında yer almaz?
A- Anayasa hukuku
B- İcra-iflas hukuku
C- Kıymetli evrak hukuku
D- Vergi hukuku
E- Yargılama hukuku
7 - Kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırıma ne ad verilir?
A- Ceza
B- Cebri icra
C- Tazminat
D- Hükümsüzlük
E- İptal
8 - Bir hak kazanılırken hakkın kazanılmasına neden olan bir nedenin, gerekli dikkat ve özene rağmen bilinmemesine ne ad verilir?
A- Karine
B- Ayni hak
C- Dürüstlük kuralı
D- İyi niyet
E- Hukuki olay
9 - Türkiye Cumhuriyeti anayasalarından hangisi, tek yumuşak anayasadır?
A- 1876 Kanunuesasi
B- 1921 Anayasası
C- 1924 Anayasası
D- 1961 Anayasası
E- 1981 Anayasası
10 - Anayasa Mahkemesinin üye sayısı kaçtır?
A- 11 üye
B- 13 üye
C- 14 üye
D- 15 üye
E- 17 üye
11 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevleri arasında yer almaz?
A- Yasa koymak, kaldırmak, değiştirmek ve kaldırmak
B- Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek
C- Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK çıkarma yetkisi vermek
D- Cumhurbaşkanını seçmek
E- Genel ve özel af ilanına karar vermek
12 - I. Kınama II. Aylıktan kesme III. Kademe ilerlemesinin durdurulması IV. Devlet memurluğundan çıkarma Yukarıdakilerden hangileri memurlara verilen disiplin cezaları arasında yer alır?
A- I ve II
B- I ve III
C- I, II ve III
D- II, III ve IV
E- I, II, III ve IV