KPSS Vatandaşlık Deneme Sınavı 1
1 - Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanını aşağıdakilerden hangisi seçer?
A- Yargıtay
B- Danıştay
C- TBMM
D- Cumhurbaşkanı
E- Anayasa Mahkemesi
2 - Cumhurbaşkanı resmi olarak yutdışında iken yerine kim vekalet eder?
A- Başbakan
B- TBMM Başkanı
C- Adalet Bakanı
D- Anayasa Başkanı
E- İçişleri Bakanı
3 - Kanunun suç saydığı bir eylemi, onun sonuçlarını bilmeden ve istemeden işlemeye ne ad verilir?
A- İhmal
B- Kabahat
C- Cürüm
D- Kast
E- Taksir
4 - Aşağıdakilerden hangisi, işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında akdedilen ve iş şartları ile tarafların hak ve borçlarını düzenleyen yazılı anlaşmadır?
A- Hizmet akdi
B- Toplu iş sözleşmesi
C- Grev
D- Lokavt
E- Sözleşme
5 - Aşağıdakilerden hangisi, sosyal düzen kuralları içerisinde yer almaz?
A- Görgü Kuralları
B- Hukuk Kuralları
C- Ahlak Kuralları
D- Doğa Kuralları
E- Örf - adetler
6 - Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının ilkeleri arasında yer almaz?
A- Laik devlet
B- Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet
C- Monarşik devlet
D- Demokratik devlet
E- Sosyal devlet
7 - Aşağıdakilerden hangisi, seçim çevrelerini ve seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını saptama görevini yerine getirir?
A- Anayasa Mahkemesi
B- Yüksek Seçim Kurulu
C- TBMM
D- Bakanlar Kurulu
E- Valiler
8 - Adli, idari ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeye yetkili olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A- Anayasa Mahkemesi
B- Danıştay
C- Yargıtay
D- Askeri İdari Yüksek Mahkemesi
E- Uyuşmazlık Mahkemesi
9 - I. İl Özel İdaresi II. Köy İdaresi III. Büyükşehir Belediyesi IV. İlçe İdaresi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri yerel yönetimler içerisinde yer alır?
A- Yalnız III
B- II ve III
C- I, II ve III
D- II, III ve IV
E- I, II, III ve IV
10 - Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Devlet İdaresinin görevlerinden değildir?
A- Örgütleme faaliyeleri
B- Kolluk faaliyetleri
C- Planlama faaliyetleri
D- İçdüzen faaliyetleri
E- Kamu faaliyetleri
11 - Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, bedelini peşin ödemek şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz bir malın tamamına veya bir kısmına kamu yararı nedeniyle zorla el koymasına ne ad verilir?
A- Geçici işgal
B- Özelleştirme
C- Devletleştirme
D- Kamulaştırma
E- İstimval
12 - Aşağıdakilerden hangisi, 50. Antalya Altın Portakal Film Festivali Jüri Başkanıdır?
A- Hülya Avşar
B- Türkan Şoray
C- Reis Çelik
D- Şükrü Avşar
E- Meltem Cumbul