KPSS Tarih Deneme Sınavı 12
1 - İslamiyet öncesi Türklerde sanat eserleri genellikle kolay taşınabilir eşyalardan yapılmıştır. Bu duruma; I. yaşam biçimi II. yönetim anlayışı III. dinsel inanış gelişmelerden hangilerinin etki ettiği söylenebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
2 - I. Pervaneci - İktaların dağıtılması II. Has Hacip -Ticari hayatın denetlenmesi III. Emir-i Dad - Adalet işlerinin yürütülmesi IV. Emir-i Arz - Ordunun ihtiyaçlarının karşılanması Selçuklulara ait verilen yukarıdaki divan ve görevleri eşleştirmelerinden hangileri doğru olarak verilmiştir?
A- I ve II
B- I ve III
C- I, III ve IV
D- II, III ve IV
E- I, II ve III
3 - Osmanlı Devleti’nde Kafes Usulü Sistemine geçilmesinin; I. Yeteneksiz padişahların devletin başına geçmesine II. Halk ile yönetici sınıf arasındaki bağın sağlamlaşmasına III. Ülke genelindeki refah düzeyinin artmasına durumlarından hangisi ya da hangilerinin ortaya çıkmasına etki ettiği söylenebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II ve III
4 - III. Selim döneminde; I. Ekonomik II. Askeri III. Eğitim alanlarından hangisi ya da hangilerinde bir düzenlemeye gidildiği söylenebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
5 - Berlin Anlaşması sonrasında Duyun-u Umumiye idaresinin kurulması; I. Bağımsız dış politika izlenmesini II. Ekonomik kalkınmanın sağlanmasını III. İç savaşların çözümünde dış destek alınmasını gelişmelerinden hangisi ya da hangilerini olumsuz etkilemiştir?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve III
6 - Tanzimat Fermanı’nda yeniliklerin; I. Askeri II. İdari III. Eğitim alanlarından hangisi ya da hangilerinde yaygınlaştığı söylenebilir?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve III
7 - Osmanlı’da XIX. Yüzyılda gerçekleştirilen ıslahat çalışmalarında her ne kadar demokratikleşme çabaları olsa da her gücün üzerinde padişahın otoritesinin olduğu ifade edilmiştir. Bu duruma; I. Tanzimat Fermanı’nda padişahın yasalara uyacağına dair yemin etmesi II. Kanun-i Esasi’de meclisi açma ve kapama yetkisinin padişaha verilmesi III. Padişahın sürgün yetkisine sahip olması gelişmelerinden hangisi ya da hangileri örnek olarak gösterilemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
8 - II. Mahmut Dönemi’nde Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi; I. Avrupa’daki gelişmelerin takip edilmesine II. Köklü ıslahat çalışmalarının yapılmasına III. Azınlık isyanlarının sona ermesine gelişmelerinden hangisi yada hangilerinin yaşanmasına ortam hazırlamıştır?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve III
9 - Balkan Savaşları sonucunda, Batı Trakya, Arnavutluk gibi bölgelerin kaybedilmesi; I. Osmanlı’da genel nüfusun artmasına II. Bölgedeki Türklerin azınlık durumuna düşmesine III. Osmanlı’nın gümrük gelirlerinin artmasına yargılarından hangisi ya da hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- II ve III
10 - Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesine; I. İç sorunların çözümünde dış destek sağlamak II. Kaybedilen toprakları geri almak III. Milliyetçilik düşüncesinin etkisini kendi topraklarında sona erdirmek durumlarından hangisi ya da hangilerinin neden olarak gösterilebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
11 - Osmanlı’da padişahlar aşağıdaki dönemlerden hangisinden itibaren divan topraklarına katılmayıp, yetkilerini Sadrazama bırakmıştır?
A- Yavuz Sultan Selim
B- Kanuni Sultan Süleyman
C- Fatih Sultan Mehmet
D- III. Selim
E- II. Mahmut
12 - Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devriminin Osmanlı Devleti’nde yaptığı etkiler arasında gösterilemez?
A- El tezgahlarında yapılan küçük üretimin etkisini kaybetmesi
B- Avrupalı devletlerce hammadde ve pazar alanı olarak görülmesi
C- Ekonomik alanda dışa bağımlı hale gelmesi
D- Osmanlı devletinde işçi sınıfının siyasal hayatta öneminin artması
E- Dış ticarette daha çok hammadde ihraç eden ve mamul madde ithal eder hale gelmesi
13 - Azınlıkların kurdukları cemiyetlerin Anadolu’daki çalışmalarını hızlandırmasında; I. Misak-ı Milli’nin ilanı II. Wilson İlkeleri’nin yayımlanması III. Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanması durumlarından hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- II ve III
D- I ve II
E- I ve III
14 - I. Saltanatın kaldırılması II. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabulü III. Lozan Konferansı’nın onaylanması IV. İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması Yukarıdaki gelişmelerden hangileri I. TBMM döneminde gerçekleştirilmiştir?
A- I, II ve III
B- I, III ve IV
C- II, III ve IV
D- I ve IV
E- I, II ve IV
15 - Milli mücadele, yıllar ilerledikçe padişah karşısında gücünü ve otoritesini giderek arttırmıştır. Bu yargıya; I. Misak-ı Milli’nin ilanı II. Amasya Görüşmesinin yapılması III. TBMM’nin açılması durumlarından hangisi ya da hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
16 - Milli mücadele sırasında tam bağımsızlık düşüncesinin yerleşmesinde; I. Erzurum Kongresi II. Balıkesir Kongresi III. Sivas Kongresi gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- II ve III
17 - I. Hatay sorunu II. Kapitülasyonlar III. Musul sorunu IV. Azınlık meselesi Lozan Konferansı’nda tartışılan yukarıdaki konulardan hangileri çözüme kavuşturulmamış ve ikili görüşmelere bırakılmıştır?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve IV
D- III ve IV
E- I, II ve IV
18 - TBMM, aşağıdaki bölgelerden hangisini Milli Mücadele sırasında Sovyet Rusya’ya yakınlaşmak amacıyla elden çıkarmıştır?
A- Musul
B- Batum
C- Iğdır
D- Ardahan
E- Kars
19 - Milli mücadele sırasında imzalanan anlaşmaların hükümleri incelendiğinde Osmanlı Devleti’nin siyasi varlığının tartışılır hale geldiği gözlenmiştir. Buna göre; I. Moskova Anlaşması II. Mudanya Ateşkes Anlaşması III. General Harbord Raporu gelişmelerinden hangisi ya da hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve III
D- I ve II
E- II ve III
20 - İtilaf Devletleri’nin işgaller sırasında Yunanistan’a olan desteğinin azalmasında; I. Sakarya Savaşı II. Kütahya-Eskişehir Savaşları III. II. İnönü Savaşı durumlarından hangisi yada hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II ve III
21 - Türkiye Cumhuriyeti’nde görülen; I. Hatay’ın Anavatana katılması II. Sabadab Paktı’nın imzalanması III. Milletler Cemiyeti’ne üye olunması gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Türkiye Cumhuriyeti’nin barışa önem verdiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- II ve III
22 - Yeni Türk Devleti’nde kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesinde; I. Medeni kanunun kabulü II. Millet mekteplerinin açılması III. İstiklal Mahkemeleri’nin üyelerinin TBMM içinden seçilmesi durumlarından hangisi ya da hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- II ve III
23 - Yeni Türk Devleti’nde toplumsal hayatın çağdaşlaştırılmasında; I. Takrir-i Sükun Kanunu II. Soyadı Kanunu III. Medeni Kanun gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin olumlu etkisinden söz edilemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I ve III
24 - I. Miladi takvimin kabulü II. Unvan ve lakapların yasaklanması III. Kılık-kıyafet yasasının çıkarılması IV. Latin alfabesinin kabulü Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen yukarıdaki devrim adımlarından hangileri toplumun sosyal hayatını yeniden düzenlemek için yapılmıştır?
A- II ve III
B- II, III ve IV
C- III ve IV
D- II ve III
E- I, II ve III
25 - I. Cumhuriyet’in ilanı II. Halifeliğin kaldırılması III. Tevhid-i Tedrisat Kanunu IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleşen yukarıdaki gelişmelerden hangileriyle doğrudan rejim tartışmalarına son verilmek istendiği söylenebilir?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve III
D- I ve IV
E- III ve IV
26 - Cumhuriyet Dönemi’nde tarım alanında gelişmenin sağlanmasında, I. Toprakta özel mülkiyete son verilmesi II. Aşar vergisinin kaldırılması III. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması durumlarından hangisi yada hangilerinin etkili olduğu savunulamaz?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
27 - Türk eğitim ve öğretim sisteminin laikleşmesinde; I. Millet mekteplerinin açılması II. Türk Dili Kurumu’nun kurulması III. Medreselerin kapatılması gelişmelerden hangisi yada hangilerinin doğrudan bir katkı sağladığı söylenemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
28 - Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik alanda planlı ekonomi modelini benimsemesinde; I. 1929 dünya ekonomik bunalımı II. Özel teşebbüsün yetersiz kalması III. I. beş yıllık kalkınma planının beklentilere cevap vermemesi durumlarından hangisi yada hangilerinin etkili olduğu söylenemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
29 - Türkiye Cumhuriyeti’nde; I. Köylünün vergi yükünün hafifletilmesi II. Ünvan ve lakapların yasaklanması III. Kabotaj yasasının çıkartılması gelişmelerinden hangisi veya hangilerinin halkçılık ilkesi ile ilgili olduğu söylenemez?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- I ve III
D- Yalnız III
E- II ve III
30 - I. Sümerbank’ın kurulması II. Kabotaj yasasının kabulü III. Karabük Demir-Çelik işletmesinin açılması Yukarıdaki çalışmalardan hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin bir sonucudur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III