KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 3
1 - Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi’nin volkanik dağları düşünüldüğünde tek kütleler halinde olmasına rağmen, çoğu aynı istikamette dizilmişlerdir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kıvrım dağlarını takip etmesi
B- Platoları takip etmeleri
C- Kırık hatları boyunca uzanması
D- Akarsu yataklarını takip etmeleri
E- Alp-Himalaya dağ sisteminin uzantısı olmaları
2 - Türkiye’de nüfusun dağılışı incelendiğinde genel olarak kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçtiği yerler yoğun nüfuslu yerlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu genellemenin dışında kalır?
A- Teke Yöresi
B- Çukurova
C- Menemen Ovası
D- Doğu Karadeniz kıyı kesimleri
E- Silifke Ovası
3 - Türkiye’deki nüfus miktarı ve yoğunlukları ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Nüfus yoğunluğu en az olan bölge Doğu Anadolu’dur.
B- Güneydoğu’da nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır.
C- Nüfusu en az olan bölge Doğu Anadolu’dur.
D- Nüfus miktarında birinci sırada olan bölge Marmara’dır.
E- İç Anadolu nüfus miktarı bakımından ikinci sırada yer alır.
4 - Türkiye’de son yıllarda küresel ısınmanın etkileri yaşanmaktadır. İklimde meydana gelecek uzun süreli bir değişiklik aşağıda verilenlerden hangisini etkilemez?
A- Bitki çeşidini
B- Tarım ürünü çeşidini
C- Madenlerin dağılışını
D- Mera hayvancılığını
E- Akarsuların herhangi bir yerinden gelen su miktarını
5 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kırsal kesimden kentlere olan göçü artıran etmenlerden biri değildir?
A- Nüfus artışının fazla olması sonucu kişilerin çalışacak iş bulamaması
B- Tarım arazilerinin miras yoluyla küçülmesiyle insanların geçim sıkıntısına düşmesi
C- Eğitim, sağlık gibi hizmetlerin kırsal kesimlerde yetersiz olması
D- Kırsal kesimlerde yatırımların artmasıyla işçiye duyulan gereksinimin azalması
E- Tarımda makineleşmenin artmasıyla pek çok kişinin yapacağı işi makinelerin yapması
6 - Türkiye’de yetiştirilen hayvan türleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- Besi – ahır hayvancılığı tüketici nüfusun fazla olduğu yerlerde gelişmiştir.
B- Yazın kurak ve bitki örtüsünün cılız olduğu yerlerde küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.
C- Mera hayvancılığından hayvan başına elde edilen verim daha azdır.
D- Türkiye’de besi ve ahır hayvancılığı daha çok meraların geniş yer tuttuğu alanlarda gelişmiştir.
E- Türkiye’de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde koyun yetiştiriciliğinin yerini kıl keçisi almıştır.
7 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusuna ait özelliklerinden biri değildir?
A- Kentsel nüfus, kırsal nüfustan fazladır.
B- Çalışan nüfusta en büyük oran hizmet sektöründedir.
C- Nüfus artış hızı yükselmektedir
D- Erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.
E- Kırsal nüfus oranı en fazla olan bölge Karadeniz’dir.
8 - I. Tarım alanları oranı II. Özel konum III.Yağış rejimi Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de tarım ürünü çeşitliliğini arttıran faktörlerdendir?
A- I ve II
B- II ve III
C- I ve III
D- Yalnız I
E- Yalnız III
9 - Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesinde sulanan ovalardan biri değildir?
A- Birecik
B- Ceylanpınar
C- Harran
D- Çukurova
E- Nizip
10 - Ege Bölümü’nde dağların denize dik uzanmasının aşağıdaki özelliklerin hangisinde etkili olduğu söylenemez?
A- Kıyı ile iç kesim arasında tarım ürünlerinin benzer olmasında
B- Kıyıların girintili çıkıntılı olmasında
C- Deniz etkilerinin iç kesimlere sokulabilmesinde
D- Kuzeye doğru çıkıldıkça sıcaklığın azalmasında
E- Kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın kolay olmasında
11 - Marmara Bölgesi’nde hayvancılık sektöründe verimin fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?
A- Yem bitkileri üretiminin fazla olması
B- Hayvan sayısının fazla olması
C- Besi ve ahır hayvancılığının gelişmiş olması
D- Çayır ve otlakların fazla olması
E- Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
12 - I.Linyit II.Rüzgar III. Akarsu IV. Jeoterma lV.Doğal gaz Yukarıda verilen kaynakların hangileri enerji üretiminde çevre kirliliğini artırır?
A- I ve IV
B- III ve IV
C- II ve V
D- I ve V
E- II ve III
13 - Farklı iklim bölgelerinden geçen akarsulara karma rejimli akarsular denir. Buna göre aşağıda verilen akarsularımızdan hangisi karma rejimli akarsulara örnek teşkil eder?
A- Manavgat
B- Küçük Menderes
C- Bartın
D- Kızılırmak
E- Ergene
14 - Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A- Yükselti ve engebeliğinin fazla olması
B- Dağların uzanış yönü
C- Kıyı ile iç kesim arasındaki iklim farklılıkları
D- Demir-çelik fabrikalarının bulunuşu
E- Yağış rejimlerinin düzenli olması
15 - Nöbetleşe ekim, toprağa her yıl farklı ürün ekilmesi yöntemidir. I.Erozyonu önlemek II.Tarımda makine kullanımını arttırmak III.Üretimde sürekliliği sağlamak IV.Ürün çeşidini arttırmak Yukarıdakilerden hangileri nöbetleşe ekim yönteminin amaçlarındandır?
A- I ve II
B- I ve III
C- III ve IV
D- I ve IV
E- II ve III
16 - Türkiye’de bir şehirde ticaretin gelişmiş olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yerşekillerinin sade olması
B- Alanının geniş olması
C- Geniş tarım alanlarına sahip olması
D- Deniz kenarında yer alması
E- Çevreyle olan ulaşım ağının gelişmiş olması
17 - Türkiye’de deniz turizminin geliştiği aşağıdaki yerlerden hangisi Ege Bölgesi’nde değildir?
A- Fethiye
B- Çeşme
C- Marmaris
D- Bodrum
E- Kuşadası
18 - Türkiye’de ulaşım ağı istenilen düzeyde değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili değildir?
A- Teknoloji yetersizliği
B- Sermaye yetersizliği
C- Yerşekillerinin elverişsizliği
D- İşgücü yetersizliği
E- İklim koşulları