KPSS Tarih Deneme Sınavı 11
1 - İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde aşağıdakilerden hangisi devlet yönetiminde görev almamıştır?
A- Yargucu
B- Şaman
C- Bitikçi
D- Şad
E- Tudun
2 - Anadolu Selçuklu Devletinde görev alan Pervanecinin görevinin en iyi şekilde tanımlamaktadır?
A- Hükümdar olmadığı zaman ona vekalet eden kişidir.
B- Hükümdarın tuğrasını resmi yazışmalara çeken kişidir.
C- Toprakların dağıtımından sorumlu olan kişidir.
D- Kale komutanlarıdır.
E- Sahillerin güvenliğinden sorumlu olan kişidir.
3 - Divriği Sitte Melik Kümbeti aşağıdakilerden hangisine aittir?
A- Mengücekler
B- Anadolu Selçuklular
C- Osmanlı Devleti
D- Büyük Selçuklular
E- Danişmendliler
4 - I. Divan Örgütünün kurulması II. Vezirlik makamının oluşturulması III. Bursa’nın başkent ilan edilmesi Yukarıda verilenlerden hangisi Osmanlı beyliğinin devlet olma sürecine girdiğinin göstergesidir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
5 - 18. yüzyılın en ünlü sefiri (elçisi) aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kuşçu Ali
B- Yirmisekizinci Çelebi
C- Ömer Hamdi Bey
D- Levni
E- Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
6 - Aşağıdakilerden hangisi Tımar sahiplerinin yetiştirdiği askerlere verilen isimdir?
A- Lağımcılar
B- Cebellü
C- Acemiler
D- Sakalar
E- Cebeciler
7 - Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri yenilikleri arasında değerlendirilemez?
A- İlk kez elçilikler kurulmuştur.
B- Batı tarzında mimari eserler yapılmıştır.
C- Kütüphaneler kurulmuştur.
D- Deniz mühendishanesi açılmıştır.
E- İlk özel matbaa kurulmuştur.
8 - I. İlk nüfus sayımının yapılması II. Divan örgütünün kaldırılması III. Sekban-ı Cedid Ordusunun kaldırılması İkinci Mahmut Devrinde yapılan yeniliklerden hangisi bir inkılap özelliği göstermemektedir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III
9 - I. Yönetim II. Teknik III. Eğitim XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti yukarıda verilen alanların hangisinde yenilik yapmamıştır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
10 - Aşağıdaki düşünce akımlarından hangisi Osmanlı Devleti’nde devlet politikası haline getirilmemiştir?
A- Turancılık
B- Ümmetçilik
C- Osmancılık
D- Federalcilik
E- Batıcılık
11 - Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Anadolu’da devlet kurma amacı gütmemiştir?
A- Pontus Rum Cemiyeti
B- Hınçak ve Taşnak Cemiyeti
C- Kilikyalılar Cemiyeti
D- Mavri Mira Cemiyeti
E- Etnik-i Eterya Cemiyeti
12 - Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonuçları arasında değerlendirilemez?
A- Dört imparatorluk parçalandı
B- Yeni düşünce akımları ortaya çıktı
C- Yeni devletler ortaya çıktı
D- II. Dünya Savaşına zemin hazırlandı
E- İki milyon insan kaybı yaşandı
13 - Aşağıdakilerden hangisi Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısıdır?
A- Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi
B- Misak-ı Milli kararlarını yayınlanması
C- Amasya görüşmelerini yapması
D- Son Osmanlı Mebuslar meclisinin açılmasının sağlanması
E- Sivas Kongresini düzenlenmesi
14 - I. Havza Genelgesi II. Amasya Görüşmeleri III. Erzurum Kongresi Kurtuluş Savaşı Örgütlenme döneminde gerçekleşen yukarıdaki olaylardan hangisi Kurtuluş Savaşı’nın programını ortaya koymuştur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
15 - I. İstiklal Mahkemelerinin kurulması II. Takrir-i Sûkun Yasasının çıkarılması III. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması Yukarıdaki gelişmelerden hangileri rejime karşı olanları durdurmak amacıyla yapılmıştır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
16 - I. Afganistan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması II. TBMM’nin Kayseri’ye taşınma fikrinin ortaya atılması III. Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması IV. Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkilerinin verilmesi Yukarıda verilen gelişmelerden hangileri Her askeri başarılar siyasi başarıları da birlikte getirir yargısını doğrulamamaktadır?
A- I ve II
B- II ve III
C- II ve IV
D- III ve IV
E- I, III ve IV
17 - Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı sonuçları arasında değerlendirilemez?
A- Teşkilat-ı Esasi’nin kabul edilmesi
B- İtalya’nın Anadolu’yu boşaltması
C- İstiklal Marşı’nın kabul edilmesi
D- Londra Konferansı’nın toplanması
E- Afganistan Dostluk Antlaşması’nın imzalanması
18 - I. Moskova Antlaşması’nın imzalanması II. Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması III. İlk askeri başarının kazanılması IV. İtalya’nın Anadolu’yu tamamen boşaltması Kurtuluş Savaşında gerçekleşen yukarıdaki olayların kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A- I, II, III, ve IV
B- II, IV, I ve III
C- II, IV, III, ve I
D- III, I, II ve IV
E- IV, II, III ve II
19 - I. Patrikhane II. Boğazlar meselesi III. Azınlık meselesi Lozan Barış Antlaşmasında görüşülen yukarıdaki konulardan hangileri TBMM açısından olumsuz sonuçlanmıştır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
20 - Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin yapmış olduğu tek devrim hareketi olarak bilinir?
A- Saltanat’ın kaldırılması
B- Ankara’nın başkent ilan edilmesi
C- Halifeliğin kaldırılması
D- Cumhuriyet’in ilan edilmesi
E- Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması
21 - I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi II. Cumhuriyet’in ilan edilmesi III. Saltanat’ın kaldırılması IV. Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi Yukarıda yapılan devrim hareketlerin hangisiyle ikilikler ortadan kaldırılmıştır?
A- I ve III
B- I ve IV
C- II ve III
D- II ve IV
E- I, III ve IV
22 - Aşağıdakilerden hangisi Laikleşme aşamalarından biri değildir?
A- 1928 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik
B- Saltanatın kaldırılması
C- Şeriye ve Evkaf Nazırlığının kapatılması
D- 1937 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik
E- 1934 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik
23 - Aşağıda verilen devrim-ilke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A- Türk Medeni Kanunu-Milliyetçilik
B- Teşvik-i Sanayi Kanunu-Devletcilik
C- Harf İnkılâbı-İnkılâpçılık
D- Aşar vergisinin kaldırılması-Halkçılık
E- Tevhid-i Tedrisad Kanunu-Laiklik
24 - I. Musul’un kaybedilmesi II. Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kapatılması III. Çok partili hayata geçilememesi Şeyh Sait ve Menemen isyanlarının yukarıdaki gelişmelerden hangilerine neden olduğu söylenemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III
25 - Aşağıdakilerden hangisinin çözülmesinde Milletler Cemiyetine başvurulmuştur?
A- Yabancı okullar sorunu
B- Doğu sınırlarının güvenlik altına alınması
C- Boğazlar sorunu
D- Hatay’ın anavatana bağlanması
E- Nüfus mübadelesi sorunu
26 - I. Köy Enstitülerinin açılması II. Radyo Yayıncılığının başlaması III. Dil, Tarih, ve Coğrafya Fakültesi’nin açılması Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- II ve III
E- I, II ve III
27 - Cumhuriyet’in ilk yıllarında kurulan Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın hangi politikasına muhalefet etmişlerdir?
A- Milliyetçilik
B- İnkılâpçılık
C- Devletçilik
D- Laikçilik
E- Cumhuriyetçilik
28 - Aşağıdakilerden hangisinin çözümü Balkan Antantı’nın oluşmasını sağlamıştır?
A- Boğazlar sorununun
B- Yabancı okullar sorununun
C- Musul meselesinin
D- Nüfus mübadelesi sorununun
E- Hatay mübadelesi
29 - Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı sonrası dünya barışını korumak amacıyla yapılan girişimlerden biri değildir?
A- Milletler Cemiyeti’nin kurulması
B- Kellog Paktının oluşturulması
C- Birleşmiş Milletler’in kurulması
D- Locarno Konferansı’nın düzenlenmesi
E- Washington Deniz Sözleşmesinin yapılması
30 - I. Milletler Cemiyeti II. NATO’ya üyelik III. Kellog Paktı Türkiye Cumhuriyeti yukarıda verilenlerden hangisine Atatürk Döneminde üye olmuştur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III