KPSS Tarih Deneme Sınavı 10
1 - I. Kam II. Toy III. Ongun IV.Tigin Yukarıdakilerden hangileri ilk Türk devletlerinde ülke yönetiminde etkili olmustur?
A- I ve II
B- II ve III
C- I ve IV
D- II ve IV
E- II, III ve IV
2 - İlk Türk devletlerinde askerlik ayrı bir meslek sayılmazdı. Bu durum asagıdakilerin hangisinin bir kanıtıdır?
A- Kurulan devletlerin kısa sürede yıkıldıgının
B- Devletin ikili sisteme göre yönetildiginin
C- Ordu millet anlayısının egemen oldugunun
D- Askeri teskilatın onlu sisteme göredüzenlendiginin
E- Dıs baskılara yerel güçlerle karsı konuldugunun
3 - I. Karahanlılar II. Büyük Selçuklular III. Gazneliler Yukarıda sayılan Türk-slam devletlerinden hangisi ya da hangileri resmi dil olarak Türkçeyi kullanmıslardır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
4 - I. Mülkiyeti devlete aittir. II. Gelirleri devlet hazinesine aktarılır. III. İkta sahipleri yaptıkları hizmet karsılıgında devletten maas alır. Anadolu Selçuklularında ikta toprakları ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri dogrudur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
5 - Osmanlı Devleti’nde 18. yy.dan itibaren dıs iliskiler önem kazanmıstır. Bu dönemde diplomatik faaliyetler artmıstır. Bu durum divan üyelerinden hangisinin önem kazanmasına yol açmıstır?
A- Sadrazam
B- Seyhülislam
C- Nisancı
D- Reisülküttap
E- Kazasker
6 - Osmanlı Devleti’nde alınan vergilerden; I. Avarız II. Ösür III. Agnam IV. Haraç hangilerinin alınmasında dini kurallar etkili olmamıstır?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- I ve III
D- II, III, IV
E- I, II, III
7 - I. Karatay Medresesi II. Sahn-ı Seman Medresesi III. Nizamiye Medresesi Yukarıdaki egitim kurumlarından hangisi ya da hangileri Osmanlılar döneminde insa edilmistir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
8 - I. Avrupa’da daimi elçiliklerin kurulması II. Yeniçeri Ocagı’nın kaldırılması III. Nizam-ı Cedit Ocagı’nın kurulması Yukarıdaki ıslahatlardan hangisi ya da hangileri III. Selim döneminde gerçeklestirilmistir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II ve III
9 - I. Mesrutiyetin ilanı II. Sened-i İttifak III. 31 Mart Olayı Yukarıdaki gelismelerden hangisi ya da hangileri rejim degisikligine yol açmıstır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- Yalnız III
E- I, II, III
10 - I. Dünya Savası’nda Osmanlı Devleti’nin savastıgı cephelerden hangisi digerlerinden farklı özelliktedir?
A- Suriye Cephesi
B- Filistin Cephesi
C- Hicaz Cephesi
D- Makedonya Cephesi
E- Kafkas Cephesi
11 - I. Sark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk cemiyeti II. Trabzon Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti III. Milli Kongre Cemiyeti IV. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti Erzurum Kongresi’nin toplanmasında yukarıdaki milli cemiyetlerden hangileri etkili olmustur?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- II ve III
D- II, III, IV
E- I, II, III
12 - I. Felah-ı Vatan Grubunun kurulması II. Temsil Heyeti’nin kurulması III. Milli Cemiyetlerin birlestirilmesi Milli mücadele döneminde gerçeklesen yukarıdaki gelismelerden hangisi ya da hangileri Erzurum Kongresi’nde belirlenmistir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II, III
13 - I. Suriye II. Batı Trakya III. Edirne IV. Kars Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nde kabul edilen Misak-ı Milli kararlarına göre yukarıdakilerin hangilerinde halkoylaması yapılması gerektigi ifade edilmistir?
A- I, II
B- II, III
C- I, II, IV
D- II, III, IV
E- I, II, III, IV
14 - I. İlk kez milli egemenlik kavramından söz edilmistir. II. Ulusal bir kongrenin toplanması kararlastırılmıstır. Yukarıda verilen gelismeler asagıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A- Sivas Kongresi
B- Amasya Genelgesi
C- Balıkesir Kongresi
D- Erzurum Kongresi
E- Havza Genelgesi
15 - TBMM’ye karsı çıkan ayaklanmalardan hangisinde stanbul Hükümeti ve tilaf devletlerinin dogrudan etkisi yoktur?
A- Konya ayaklanması
B- Çerkez Ethem ayaklanması
C- Kuvay-ı İnzibatiye
D- Anzavur Ayaklanması
E- Yozgat Ayaklanması
16 - Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Kuva-yı Milliye’nin görevi sona ermistir?
A- Mebusan Meclisi’nin açılması
B- Temsil Heyeti’nin kurulması
C- TBMM’nin açılması
D- Düzenli ordunun kurulması
E- I. İnönü Savası’nın kazanılması
17 - Aşağıdaki antlasmalardan hangisi ile Türkiye’nin doğu sınırı kesin olarak belirlenmistir?
A- Ankara Antlasması
B- Kars Antlasması
C- Gümrü Antlasması
D- Moskova Antlasması
E- Lozan Antlasması
18 - Milli Mücadele döneminde gerçeklesen olaylardan hangisi Fransa’nın isgal ettigi topraklardan çekilmesine yol açmıstır?
A- I. İnönü Savası
B- Büyük Taarruz
C- Kütahya-Eskisehir Savasları
D- Sakarya Meydan Savası
E- Londra Konferansı
19 - I. Bogazlar II. Kapitülasyonlar III. Savas tazminatı Lozan Barıs Antlasması ile yukarıdaki konulardan hangisi ya da hangileri kesin olarak çözülmüstür?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II, III
20 - I. Demokrat Parti II. Serbest Cumhuriyet Fırkası III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası IV. Cumhuriyet Halk Fırkası V. Ahali Cumhuriyet Fırkası Cumhuriyet döneminde yukarıdaki partilerden hangisinin kurulması ile ilk kez çok partili hayata geçilmistir?
A- I
B- II
C- III
D- IV
E- V
21 - I. Seyh Sait İsyanı II. Mustafa Kemal’e suikast girisimi III. Menemen Olayı Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasına neden olmustur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II, III
22 - I. Tevhid-i Tedrisat Kanunu II. Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü III. Tekke ve zaviyelerin kapatılması Yukarıda verilen inkılapların kronolojik sırası asagıdakilerin hangisinde dogru olarak verilmistir?
A- I, II, III
B- I, III, II
C- II, III, I
D- III, I, II
E- III, II, I
23 - I. Medreselerin kapatılması II. Maarif Teskilatı Hakkında Kanun III. Millet mekteplerinin açılması Yukarıdaki gelismelerden hangisi ya da hangilerinde yeni Türk harflerinin kabul edilmesi etkili olmustur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
24 - I. Tesvik-i Sanayi Kanunu II. Türkiye İs Bankası’nın kurulması III. MTA’nın (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) kurulması Yukarıdaki gelismelerden hangisi ya da hangileri ekonomide dısa bagımlılıgı önlemeye yöneliktir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II, III
25 - I. Laiklik II. Devletçilik III. Cumhuriyetçilik Atatürk Bugünkü hükümetimiz, devlet teskilatımız, dogrudan dogruya milletin kendi kendine, kendiliginden yaptıgı bir devlet teskilatı ve hükümetidir. sözüyle yukarıdaki ilkelerden hangisi ya da hangilerini vurgulamıstır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
26 - I. Medeni Kanun’un kabulü II. Medreselerin kaldırılması III. Yeni Türk harflerinin kabulü Yukarıdaki inkılaplardan hangisi ya da hangileri toplumsal alandaki esitsizlikleri kaldırmaya yöneliktir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II, III
27 - I. Musul sorununun çözülmesi II. Suriye sınırının kesin olarak belirlenmesi III. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne üye olusu Yukarıdaki gelismelerden hangisi ya da hangileri Atatürk döneminde gerçeklesmistir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II, III
28 - I. Yugoslavya II. Yunanistan III. Bulgaristan IV. Romanya Yukarıdaki devletlerden hangileri Balkan Antantı’nı imzalamıstır?
A- I, II
B- I, III
C- II, III
D- II ve IV
E- I, II, IV
29 - I. İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması II. Takrir-i Sükun Kanunu III. Tekalif-i Milliye Emirleri Yukarıdaki tedbirlerden hangisi ya da hangileri Cumhuriyetçilik ilkesinin korunmasına yöneliktir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II, III
30 - I. Barıs zamanında ticaret gemileri bogazlardan serbestçe geçebilecek II. Baskanı Türk olan bir komisyon, bogazlar üzerinde denetim hakkına sahip olacak III. Bogazların her iki yakasında 25 km.lik askersiz bir alan olusturulacak Lozan Barıs Antlasması’nın bogazlarla ilgili yukarıdaki maddelerinden hangisi ya da hangileri Misak-ı Milli ilkelerine aykırıdır?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II, III