KPSS Tarih Deneme Sınavı 9
1 - (2010 KPSS LİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslam toplumuna katılmasından sonra uyguladıkları arasında değildir?
A- Ahilik teşkilatı
B- Kümbet mimarisi
C- Arap alfabesi
D- Vakıf sistemi
E- Veraset sistemi
2 - (2010 KPSS LİSANS)Türk Devletlerinde, I. taht kavgalarının ortaya çıkması, II. toprakların, gelirlerine göre bölümlere ayrılması, III. çeşitli dinlere inanılması durumlarından hangileri ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı olması töresinin sonuçları arasındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III
3 - (2010 KPSS LİSANS)Türk-İslam mimarisinin temelleri aşağıdaki devletlerden hangisinin zamanında atılmıştır?
A- Memlükler
B- Karahanlılar
C- Eyyubiler
D- Gazneliler
E- Selçuklular
4 - (2010 KPSS LİSANS)Osmanlı İmparatorluğu 17. yüzyılda gerileme dönemine girmiş, bu gerileme başlangıçtaki duraklamadan sonra yıllar geçtikçe hızlanmıştır. Bu hızlanmayla birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nda, I. sınırlar, II. nüfus, III. teokratik yapı konularından hangilerinde değişme olmuştur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
5 - (2010 KPSS LİSANS)Osmanlı Devleti’nde resmî tarih yazarlarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A- Mültezim
B- Mütevelli
C- Nişancı
D- Reisülküttap
E- Vakanüvis
6 - (2010 KPSS LİSANS)Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Piri Reis
B- Ali Kuşçu
C- Seydi Ali Reis
D- Matrakçı Nasuh
E- Sabuncuoğlu Şerafeddin
7 - (2010 KPSS LİSANS)Rusya, Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı’nda cinsiyet ve din farkı gözetilmeksizin, kanunlar önünde eşit bir Osmanlı tebaası meydana getirmesi için konmuş olan ilkeleri yeterli bulmamış; cemaatlerin, mevcut imtiyazları göz önünde tutularak milliyet esaslarına göre teşkilatlandırılmasını istemiştir. Rusya’nın bu tutumuyla, Osmanlı Devleti’nin, I. toprak bütünlüğünü korumak, II. rejimini değiştirmeye çalışmak, III. bünyesindeki etnik unsurlardan yararlanmak amaçlarından hangilerini gözettiği savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
8 - (2010 KPSS LİSANS)XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nde esnaf teşkilatını etkilemiş ve esnafın üretimdeki önemi azalmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumla ilgili gelişmelerden biri olduğu savunulamaz?
A- İthalatın azalması
B- İşsizliğin artması
C- Paranın değerinin düşmesi
D- Yerli malın iç pazarda sürümünün azalması
E- Üretimde kullanılan ham maddenin dışarıya çıkması
9 - (2010 KPSS LİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, Birinci Meşrutiyet Döneminin özelliklerinden biri değildir?
A- Mebusan Meclisi üyelerinin dört yılda bir seçilmesi
B- Ayan Meclisi üyelerinin padişah tarafından belirlenmesi
C- Mebusan Meclisinin padişahın izniyle kanun teklifi hazırlaması
D- Mebusan Meclisi üyelerinin halk tarafından seçilmiş olması
E- Birden fazla siyasi parti (fırka) kurulması
10 - (2010 KPSS LİSANS)Aşağıdakilerden hangisi Misakımillî’de yer alan konulardan biridir?
A- Batı cephesinin açılması
B- Düzenli ordunun kurulması gereği
C- Batı Trakya’nın geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi
D- Temsilciler Kurulunun seçilmesi
E- Anadolu ve Trakya’daki Müdafaai Hukuk Cemiyetlerinin birleştirilmesi
11 - (2010 KPSS LİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, Erzurum ve Sivas Kongresi’nin ortak kararlarından biri değildir?
A- Mustafa Kemal’in kongre başkanlığına getirilmesi
B- Millî kuvvetlerin etken, milli iradenin hakim kılınması
C- Vatanın parçalanmaz bir bütün olduğunun dile getirilmesi
D- Temsilciler Kurulunun doğu illerinin tamamını temsil ettiğinin kabul edilmesi
E- Azınlıklara, siyasi egemenliği ve sosyal dengeyi bozacak imtiyazlar verilmesine karşı çıkılması
12 - (2010 KPSS LİSANS)Moskova Antlaşması’nda yer alan İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır. maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir?
A- Ankara
B- Sevr
C- Kars
D- Gümrü
E- Brest-Litowsk
13 - (2010 KPSS LİSANS)I. Anadolu Ajansı II. İradeimilliye gazetesi III. Hakimiyetimilliye gazetesi IV. Peyamısabah gazetesi Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşı’nda millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız IV
D- III ve IV
E- I, II ve III
14 - (2010 KPSS LİSANS)Mustafa Kemal, Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunmaz. emriyle aşağıdaki savaşlardan hangisinin kaderini belirlemiştir?
A- I. İnönü
B- Sakarya
C- II. İnönü
D- Eskişehir ve Kütahya
E- Başkomutanlık
15 - (2010 KPSS LİSANS)- Mondros Ateşkes Anlaşması’nın geçersiz kılınması, - Doğu Trakya topraklarının savaşsız alınması, - Kurtuluş Savaşı’nın askerî bölümünün sona ermesi gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinin kazanımları arasındadır?
A- Gümrü Antlaşması
B- Kars Antlaşması
C- Mudanya Anlaşması
D- Moskova Antlaşması
E- Ankara Antlaşması
16 - (2010 KPSS LİSANS)I. Menemen olayı II. Atatürk’e suikast girişimi III. İslam Teali Cemiyetinin kurulması IV. Anzavur Ayaklanması Ulus egemenliğine dayalı rejime karşı bir tepki niteliğinde olan yukarıdaki gelişmelerden hangileri, cumhuriyetin ilanından sonra gerçekleşmiştir?
A- I ve II
B- I ve IV
C- II ve III
D- III ve IV
E- I, II ve III
17 - (2010 KPSS LİSANS)Atatürkçü düşüncede, vicdan özgürlüğü bir haktır. Bu yargının, bireyin, I. kendine özgü siyasal ve felsefi bir düşünceye sahip olduğunu açıklayabilmesi, II. bağlı olduğu dinin gereklerini yerine getirmesiya da getirmemesi, III. kendi etnik kökenini diğer etnik kökenlerden üstün gördüğünü açıklayabilmesi görüşlerinden hangilerini desteklediği savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
18 - (2010 KPSS LİSANS)Türk Devriminin Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat ve
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
19 - (2010 KPSS LİSANS)1961 Anayasası’nda Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün halinde millî bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke, aşağıdakilerden hangisidir?
A- Milliyetçilik
B- Halkçılık
C- Laiklik
D- Devletçilik
E- Cumhuriyetçilik
20 - (2010 KPSS LİSANS)Yeni Türk Devleti’nin, I. bağımsızlık, II. barışseverlik, III. devletçilik ilkelerinden hangilerini uluslararası ilişkilerde temel aldığı savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
21 - (2010 KPSS LİSANS)1929-1930 yılları arasında dünyada ekonomik bunalım baş göstermiş, bu durum Türk Devleti’nin ekonomisine yeni bir yön vermesini gerektirmiştir. Bu gereksinim, I. devletçilik ilkesinin uygulanması, II. ilk beş yıllık sanayi planının hazırlanması, III. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması gelişmelerinden hangilerini sağlamıştır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
22 - (2010 KPSS LİSANS)Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz?
A- Yabancı okullar
B- Osmanlı borçları
C- Kabotaj hakkı
D- Boğazlar
E- Kapitülasyonlar
23 - (2010 KPSS LİSANS)I. Türk Tarih Kurumunun kurulması II. Türk Dil Kurumunun açılması III. Şapka giyilmesi hakkında kanun çıkarılması Yukarıdaki gelişmelerden hangilerinin, Atatürk milliyetçiliğinin gelişmesinde ve hızlanmasında etkili olduğu savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
24 - (2010 KPSS LİSANS)Atatürk: Şimdiye kadar izlenen eğitim ve öğretim yöntemlerinin ulusumuzun geri kalmasında en önemli etken olduğu kanısındayım. Onun için bir ulusal eğitim programından söz ederken eski dönemin boş inanlarından ve doğuştan getirdiğimiz niteliklerimizle hiçbir ilişkisi olmayan yabancı düşüncelerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen tüm etkilerden uzak, ulusal kimliğimiz ve tarihimizle uyuşan bir kültürü kastediyorum. demiştir. Atatürk’ün bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisine vurgu yaptığı savunulamaz?
A- Ulusal değerleri korumaya
B- Eğitim ve öğretimde çağdaşlaşmaya
C- Ulusal değerlere uygun eğitim modeli seçmeye
D- Toplumsal yapımızın ihtiyaçlarını karşılamaya
E- Geçmişteki eğitim sistemini devam ettirmeye
25 - (2010 KPSS LİSANS)I. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması II. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi III. Tek dereceli seçim sistemine geçilmesi Yukarıdakilerden hangileri Atatürk döneminde yapılan değişiklikler arasındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
26 - (2010 KPSS LİSANS)I. Nüfus mübadelesi II. Kardak kayalıkları III. Kara sularının 6 milden 12 mile çıkarılması Türkiye ile Yunanistan arasında yukarıdaki konulardan hangileriyle ilgili olarak yaşanan sorun Atatürk zamanındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
27 - (2010 KPSS LİSANS)Bulgaristan, Balkan ülkesi olmasına rağmen Balkan Antantı’na girmemiştir. Bulgaristan’ın, Balkan Antantı’na girmemesinde, I. Romanya’dan Dobruca’yı almak istemesi, II. Ege Denizi’ne inmeyi amaçlaması, III. yeni bir savaşın Balkanlara sıçramasından endişe duyması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
28 - (2010 KPSS LİSANS)I. Köylüden ağır vergilerin kaldırılması II. Köylünün üretim becerilerinin artırılması III. Köylünün bilgi ve görüşünü artıracak önlemlerin alınması IV. Toprağı olmayan köylülere toprak verilmesi Köycülük siyasetinin yukarıdaki esaslarından hangilerinin, köylerde açılan köy enstitülerinin amaçları arasında olduğu savunulabilir?
A- I ve II
B- II ve III
C- III ve IV
D- I, II ve III
E- II, III ve IV
29 - (2010 KPSS LİSANS)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış olaylardan biri değildir?
A- Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi
B- Mısır’ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi
C- Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması
D- Boğazların Türk egemenliğine girmesi
E- Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi
30 - (2010 KPSS LİSANS)Türkiye’de demokrasinin yerleşmesi amacıyla, I. Atatürk ilkelerinin Anayasa’ya girmesi, II. Demokrat Partinin kurulması, III. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kurulması gelişmelerinden hangileri Atatürk döneminde sağlanmıştır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve III