KPSS Tarih Deneme Sınavı 8
1 - Asagıdakilerden hangisi İlk Türk Devletlerinde devlet işlerini yürüten görevlilerden biri değildir?
A- Buyruk
B- Oğuş
C- Tudun
D- Subası
E- Yargucu
2 - Hareketli harf sistemini bularak günümüzde kullanılan matbaanın temelini atan Türk toplulugu asagıdakilerden hangisidir?
A- Göktürkler
B- Hazarlar
C- Uygurlar
D- Oguzlar
E- Hunlar
3 - l. Oguz Kağan Destanı ll. Manas Destanı lll. Battal Gazi Destanı Yukarıdaki destanlardan hangisi Anadolu Selçuklu Dönemine aittir?
A- Yalnız l
B- l ve lll
C- Yalnız lll
D- ll ve lll
E- l ve ll
4 - Asagıdaki sehirlerden hangisinde Anadolu Selçuklularına ait eserler bulunmaz?
A- Kayseri
B- Konya
C- Edirne
D- Nigde
E- Sivas
5 - l. Çiftbozan ll. Ösür lll. Cizye lV. Agnam Yukarıdaki vergilerden hangileri Osmanlı Devletinde uygulanan Şer’i vergilerden degildir?
A- l ve ll
B- l ve lV
C- ll ve lV
D- l, ll ve lll
E- lll ve lV
6 - I-Dirlikleri dagıtmak II-Ferman ve beratlara padisahın tugrasını çekmek III-İhtiyaç duyuldugunda divan toplantılarına katılmak Yukarıdaki bilgilerden hangileri nişancının görevlerindendir?
A- Yalnız l
B- Yalnız ll
C- l ve ll
D- ll ve lll
E- l, ll ve lll
7 - l.Yeniçeri Ocagı’nın kaldırılması ll.Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması lll.Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu’nun kurulması Askeri alanda yasanan bu gelismelerden hangileri ll. Mahmut döneminde gerçeklestirilmistir?
A- Yalnız l
B- l ve ll
C- ll ve lll
D- l ve lll
E- l, ll lll
8 - Osmanlı Devleti’nde asagıdaki düzenlemelerden hangisi yalnızca gayrimüslimlere yöneliktir?
A- Tanzimat Fermanı
B- Sened-i 6ttifak
C- Sekban-ı Cedit
D- Kanun-ı Esasi
E- Islahat Fermanı
9 - Aşağıdaki antlasmalardan hangisi ile saglanan barıs kalıcı olmamıs ve İkinci Balkan Savası’nın çıkmasına neden olmustur?
A- Paris Antlasması
B- Londra Antlasması
C- Atina Antlasması
D- Usi Antlasması
E- Berlin Antlasması
10 - Dokuz kisiden olusan ve baskanlıgını Mustafa Kemal Pasa’nın yürüttügü Temsil Heyeti aşağıdakilerden hangisinde belirlenmistir?
A- Sivas Kongresi
B- Amasya Görüsmeleri
C- Erzurum Kongresi
D- Balıkesir Kongresi
E- Alasehir Kongresi
11 - I- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin uluslararası alanda imzaladıgı ilk antlasmadır. II- Ermenilerle imzalanmıstır. III- Dogu sınırımız kesin olarak belirlendi Gümrü Antlasması ile ilgili verilen özelliklerden hangileri dogrudur?
A- Yalnız l
B- Yalnız ll
C- l ve ll
D- l ve lll
E- ll ve lll
12 - TBMM kendisine karsı çıkan ayaklanmalara karsı; I-Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nu çıkarmak II-İstiklal Mahkemelerini kurmak III-Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarmak Tedbirlerinden hangisini veya hangilerini uygulamıstır?
A- Yalnız l
B- l ve lll
C- ll ve lll
D- Yalnız ll
E- l ve ll
13 - l. Amasya Görüsmeleri ll. TBMM’nin açılması lll. Londra Konferansı Milli mücadele döneminde gerçeklesen gelismelerin kronolojik sırası asagıdakilerden hangisidir?
A- l, ll, lll
B- ll, lll, l
C- lll, ll, l
D- l, lll, ll
E- lll, l, ll
14 - Baskomutanlık Yasası’nın çıkması ve Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayımlanması hangi gelismelerden sonra gerçeklesmistir?
A- l. inönü Savası
B- Sakarya Savası
C- ll. inönü Savası
D- Büyük Taarruz
E- Kütahya –Eskisehir Muharebeleri
15 - I- Yasama II- Yürütme III- Yargı 1921 Anayasası’na göre yukarıdaki yetkilerden hangileri TBMM’ye aittir?
A- Yalnız l
B- l ve lll
C- Yalnız ll
D- ll ve lll
E- l, ll ve lll
16 - Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Doğu Trakya, savas yapılmadan kurtarılmıstır?
A- Lozan Antlasması
B- Ankara Antlasması
C- Montrö Bogazlar Sözlesmesi
D- Mudanya Ateskes Antlasması
E- Balkan Antantı
17 - İtilaf devletleri TBMM’yi ilk kez asagıdakilerden hangisinde hukuken tanımıstır?
A- Paris Barıs Konferansı
B- San Remo Konferansı
C- Lozan Barıs Konferansı
D- Londra Konferansı
E- Berlin Konferansı
18 - I- İsgallere silahla karsı koymaları II- İç ayaklanmaları bastırmaları III- Tamamının düzenli orduya katılması Yukarıda verilen Kuva-i Milliye’ye ait özelliklerden hangileri dogrudur?
A- Yalnız l
B- l ve lll
C- l ve ll
D- ll ve lll
E- l, ll, lll
19 - l. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ll. Halifeligin kaldırılması lll. Soyadı Kanunu’nun kabulü Yukarıda verilen gelismelerin kronolojik sırası asagıdakilerden hangisinde dogru olarak verilmistir?
A- l ,ll, lll
B- ll, l, lll
C- lll, l, ll
D- ll, lll,l
E- lll, ll, l
20 - l. Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması ll. Tekke ve zaviyelerin kapatılması lll. Halifeligin kaldırılması Yukarıda verilen gelismelerden hangisi veya hangileri laiklik ilkesiyle dogrudan iliskilidir.
A- Yalnız l
B- Yalnız ll
C- l ve ll
D- ll ve lll
E- l, ll, ve lll
21 - Atatürk’ün Toplumda en yüksek hürriyetin, en
A- Yalnız l.
B- Yalnız lll.
C- l ve ll.
D- l ve lll.
E- ll ve lll.
22 - l- Halkçılık ll- Laiklik lll- Devletçilik 1934 yılında çıkarılan kanunla toplum içinde ayrıcalık belirten unvanların kullanılmasını yasaklayan kanun yukarıdaki ilkelerden hangisiyle ilgilidir?
A- Yalnız l.
B- Yalnız lll.
C- l ve lll.
D- lI ve llI.
E- l, ll, lll.
23 - l-Aşar vergisinin kaldırılması ll-Ziraat Bankası’nın güçlendirilmesi lll-Etibank’ın kurulması Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Cumhuriyet döneminde tarım alanında yapılan düzenlemelerdir?
A- Yalnız l
B- l ve ll
C- l ve lll
D- l ve lll
E- l, ll, lll
24 - Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite olan İstanbul Üniversitesi Osmanlı Devleti’ndeki hangi egitim kurumunun yerine kurulmustur?
A- Dar’ül Muallim
B- Darül Fünün
C- Darülaceze
D- Mekteb-i Mülkiye
E- Deniz Mühendishanesi
25 - l. Medeni Kanun’un kabulü ll. Soyadı Kanunu’nun kabulü lll. Ölçü ve takvim alanında degisiklik Yukarıdakilerden hangisi toplumsal alandaki esitsizlikleri ortadan kaldırmaya yöneliktir?
A- Yalnız l
B- Yalnız II
C- ll ve lll
D- Yalnız llI
E- l, II ve lll
26 - l- Balkan Antantı ll- Milletler Cemiyeti’ne üye olunması lll- İkinci Dünya Savası Yukarıdaki gelismelerden hangisi Atatürk döneminde gerçeklesmistir?
A- Yalnız l
B- Yalnız ll
C- l ve lll
D- l ve ll
E- l, ll ve lll
27 - l. Menemen olayı ll. Seyh Sait Ayaklanması lll. Mustafa Kemal’e suikast girisimi Yukarıdaki gelismelerden hangileri Cumhuriyet rejimine yönelik saldırı girişimleridir?
A- Yalnız l.
B- Yalnız ll.
C- l ve lll.
D- ll ve lll.
E- l, ll, lll.
28 - Aşağıdaki gelismelerden hangisi Cumhuriyetin ilanından sonra gerçeklesmistir?
A- Saltanatın kaldırılması
B- Ankara’nın baskent olusu
C- Halifeligin kaldırılması
D- Londra Konferansı
E- Lozan Antlasması
29 - l. İran ll. Pakistan lll. Afganistan lV. Suriye V. Türkiye Yukarıdakilerden hangileri Sadabat Paktı’na katılan devletlerdir?
A- l, lll, V
B- ll, lll, V
C- l, lV, V
D- l, lll, lV
E- lll, lV, V
30 - I- Musul sorunu II- Bogazlar sorunu III- Hatay sorunu Yukarıdaki meselelerden hangileri Atatürk döneminde Türkiye’nin istedigi gibi sonuçlanmıstır?
A- Yalnız l
B- l ve lll
C- Yalnız ll
D- l ve ll
E- I, ll, lll