KPSS Tarih Deneme Sınavı 7
1 - I. Avar II. Uygur III. Göktürk Yukarıdaki Türk Devletlerinden hangilerinde matbaa kullanılmıstır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
2 - Anadolu Selçuklu Devletinde, ticaretin ekonomideki payının çok yüksek olması, I. Kervansaray II. Zaviye III. İmaret Yukarıdaki mimari eserlerden hangilerinin daha fazla gelismesine neden olmustur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III
3 - Kutadgu Bilig II. Orhun Yazıtları III. Karabalagasun Kitabeleri Yukarıdakilerden hangileri Türk kültürünün arastırılmasında kullanılacak kaynaklardandır?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
4 - Osmanlı Devletinde, I. İç ve dıs yazısmalara bakan II. Padisahın tuğrasını çeken III. Tahir defterlerini tutan Divan görevlileri asağıdakilerden hangisidir?
A- Vezirazam
B- Defterdar
C- Nisancı
D- Seyhülislam
E- Kadıasker
5 - I. Laleli Camii II. İstanbul Sehzade Camii III. Süleymaniye Camii Yukarıdaki mimari eserlerden hangileri Mimar Sinan dönemine ait değildir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I ve III
6 - I. Islahat talebi halktan gelmistir. II. Yenilikler yüzeysel olmustur. III. Islahatlarda baskı ve siddet yöntemi uygulanmıstır. Yukarıdakilerden hangisi XVII yy. ıslahatlarının özellikleri arasında yer almaz?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- II ve III
E- I ve III
7 - I. Nizam-ı Cedit Ocağının kurulması II. Devlet matbaası açılması. III. Avrupa baskentlerinde geçici elçiliklerin açılması Yukarıdaki yeniliklerden hangileri III Selim dönemine aittir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
8 - Osmanlı Devletinde, Türkçülük akımının ortaya çıkması asağıdaki dönemlerden hangisinde gerçeklesmistir?
A- Kurulus
B- Yükselme
C- Duraklama
D- Gerileme
E- Dağılma
9 - I. İltimasın yasaklanması II. Nüfus sayımının yapılması III. Müsadere sisteminin kaldırılması II. Mahmut döneminde gerçeklestirilen yukarıdaki ıslahatlardan hangileri mülkiyet güvencesi sağlamıstır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
10 - I. Tanzimat Fermanı II. Kanunname-i Ali Osman III. Kanun-i Esasi Osmanlı Devletinde görülen yukarıdaki uygulamalardan hangilerinde Fransız İhtilalinin etkisi yoktur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
11 - Osmanlı İmparatorluğunun çöküsünü engellemek için Ümmetçilik akımını devlet politikası haline getiren Osmanlı Padisahı asağıdakilerden hangisidir?
A- II. Mahmut
B- Abdülaziz
C- Vahdettin
D- II. Abdülhamit
E- II. Mustafa
12 - I. Sevr Antlasması II. Mudanya Ateskesi III. Brest Litowsk Antlasması Yukarıdaki Antlasmalardan hangileri ile Osmanlı Devleti toprak kazancı sağlamıstır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
13 - Asağıdaki gelismelerden hangisi Kuvay-i Milliye ruhunun doğmasına neden olmustur?
A- Harbard Raporunun hazırlanması
B- Meclis-i Mebusanın dağıtılması
C- Wilson ilkelerinin yayınlanması
D- Amiral Bristol raporunun hazırlanması
E- Anadolu’nun isgal edilmeye baslaması
14 - I. Toplanış sekli bölgeseldir. II. Ulusal sınırlar belirlenmistir. III. İlk kez geçici hükümet kurma fikri ortaya atılmıstır. Yukarıdakilerden hangileri Erzurum Kongresi ile ilgilidir?
A- Yalnız II
B- Yalnız III
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II ve III
15 - Mondros Ateskes’inden sonra kurulan direnis örgütleri asağıdakilerden hangisinde alınan kararla Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak birlestirilmistir?
A- Erzurum Kongresi
B- Sivas Kongresi
C- Amasya Görüsmesi
D- Havza Genelgesi
E- Son Osmanlı Mebusan Meclisi
16 - I. TBMM’nin açılması II. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin toplanması III. Amasya Protokolünün yapılması IV. Misak-ı Milli’nin kabulü Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması asağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmistir?
A- III – II – IV – I
B- II – III – I – IV
C- I – III – II – IV
D- III – I – II – IV
E- IV – I – II – III
17 - TBMM’nin ilk askeri basarısı asağıdaki cephelerden hangisinde ve hangi devlete karsı verilmistir?
A- Batı Cephesi - Yunanlılar
B- Güney Cephesi - Fransızlar
C- Batı Cephesi - İngilizler
D- Doğu Cephesi - Ermeniler
E- Doğu Cephesi – Ruslar
18 - I. Moskova Antlasmasının yapılması II. Teskilat-ı Esasiye’nin yayınlanması III. Kars Antlasmasının imzalanması Yukarıdakilerden hangileri I. İnönü savasının siyasi sonuçlarından değildir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
19 - Osmanlı Tarihinde halifelik kurumunun siyasi gücü ve yetkileri asağıdaki olaylardan hangisi ile sona ermistir?
A- Saltanatın kaldırılması
B- Cumhuriyetin ilanı
C- Anayasa’da devletin dini İslamdır maddesinin çıkarılması
D- Halifeliğin kaldırılması
E- Seriye ve Evkaf vekaletinin kaldırılması
20 - Lozan Barıs Konferansında, I. Kapitülasyonlar II. Ermeni Meselesi III. Boğazlar Yukarıdaki konulardan hangisinde taviz verilmemistir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
21 - I. Kabine sistemine geçilmesi II. Saltanatın kaldırılması III. Halifeliğin kaldırılması Yukarıdaki İnkılaplardan hangileri II. TBMM tarafından gerçeklestirilmemistir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
22 - I. Tevhid-i Tedrisat yasasının çıkarılması II. Erkan-ı Harbiye vekaletinin kaldırılması III. Anayasadan laikliğe aykırı hükümlerin tümünün kaldırılması Yukarıdaki uygulamalardan hangileri 3 Mart 1924‘te halifeliğin kaldırıldığı gün gerçeklestirilmistir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I ve III
23 - I. Kıbrıs II. Musul III. Hatay İngiltere’nin yukarıdaki bölgelerin hangilerinde etkinliğini kaldırılması Türkiye ile Yunanistan arasındaki iliskilerin bozulmasına neden olmustur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
24 - Türkiye Cumhuriyetinin dıs politikasını mesgul eden asağıdaki olaylardan hangisi Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye’nin lehine çözümlenmistir?
A- Musul Meselesi
B- Yabancı Okullar
C- Boğazlar
D- Dıs borçlar
E- Hatay Sorunu
25 - Medeni Kanunun kabulü, I. Halkçılık II. Cumhuriyetçilik III. Laiklik Yukarıdaki ilkelerden hangileri ile ilgilidir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- I ve III
E- II ve III
26 - I. Sovyetler Birliği II. Almanya III. Yunanistan Yukarıdaki devletlerden hangilerinin Möntro Boğazlar Sözlesmesinde imzası yoktur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
27 - I. Türk Dil Kurumunun açılması II. I. 5 yıllık kalkınma planının olusturulması III. Medeni Kanunun kabulü IV. Köy Enstitülerinin kurulması Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması asağıdakilerden hangisinde doğru verilmistir?
A- I – III – IV – II
B- II – III – IV – I
C- III – I – II – IV
D- II – I – IV – III
E- I – II – III – IV
28 - Seyh Sait İsyanını bastırmak ve Anadolu’da güveni sağlamak amacı ile çıkarılan kanun asağıdakilerden hangisidir?
A- Hıyanet-i Vataniye Kanunu
B- Tekalif-i Milliye Emirleri
C- Teskilat-ı Esasiye Kanunu
D- Takrir-i Sükun Kanunu
E- Baskomutanlık Kanunu
29 - Bütünleyici ilkelerde olan -Akılcılık ve bilimsellik- I. Devletçilik II. Laiklik III. Milliyetçilik Yukarıdaki Atatürk ilkelerinden hangilerini bütünler?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- II ve III
30 - -......., yeni parti adındaki ileri ve cumhuriyet sözcüklerinin karsıt anlamları ile gelmistir. Parti gericilere umut vermistir- M. Kemal’in yukarıda sözünü ettiği parti asağıdakilerden hangisidir?
A- Serbest Cumhuriyet Fırkası
B- Ahvar Partisi
C- Hürriyet ve İtilaf Fırkası
D- Demokrat Parti
E- Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası