KPSS Tarih Deneme Sınavı 6
1 - Kavimler Göçü Avrupa tarihinde önemli bir asamadır. Kavimler Göçünün özelliklerinden hangisi bu ifadeyi doğrulamak için yeterli değildir?
A- Avrupa’nın yeni haritası ortaya çıkmıstır.
B- Avrupa toplumları yerlesik hayata geçmislerdir.
C- Avrupa’da yeni toplumsal kültürler ortaya çıkmıstır.
D- Hristiyanlık hızlı bir yayılma süreci yasamaya baslamıstır.
E- Avrupa, Ortaçağ’ın karanlık devrimini yasamaya baslamıstır.
2 - I. Anadolu’da Türk tarihinin baslamasını sağladılar. II. Sultan ünvanını ilk Selçuklu hükümdarları kullanmıslardır. III. Merkez ve memleket yönetiminde İran-İslâm gelenekleri görülmektedir. Yukarıda verilenlerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nde görülen özelliklerden değildir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
3 - I. Anadolu’nun feth edilmesinde büyük rol oynadılar. II. Anadolu’daki Türk varlığını Ermeni, Bizans Gürcü saldırılarına karsı korudular. III. Türk varlığının Avrupa’ya tasınmasında önemli görevler üstlendiler. Yukarıda verilenlerden hangileri Anadolu’da kurulan ilk Türk Beyliklerinin özellikleri arasında yer alır?
A- Yalnız II
B- I ve III
C- II ve III
D- I ve II
E- I, II ve III
4 - Sırplar, Fransız ihtilalinin etkisiyle ilk ayaklanan Osmanlı toplumudur. Bu isyanın çıkmasının sebepleri; I. Rusların Panslavizm politikası II. Toprak düzeninin bozulmus olması III. Balkanlarda bu dönemde pek çok isyanın çıkması. arasında yukarıda verilenlerden hangisi yer alır?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II ve III
5 - Osmanlı ordusunun bozulmasının sebepleri; I. Padisahın ordu komutanlığını sadrazama bırakması II. Askerliğin bir geçim kaynağı haline gelmesi III. Kapitülasyonların olumsuzluğu arasında hangisi yer almaz?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- II ve III
D- I ve III
E- I ve II
6 - Osmanlı Devletinde; I. Hacı Özbek Camii – Edirne Üç Serefli Camii II. Topkapı Sarayı – Bağdat Köskü III. Bursa Çarsısı – Fatih Medresesi IV. Alman Çesmesi – ishak Pasa Sarayı yukarıda verilen ikili mimari eserlerden hangisi Erken Dönem Osmanlı mimari eserleri arasında yer alır?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- II ve III
E- I ve III
7 - Yıllık geliri 100.000 ve daha fazla gelir getiren araziler doğrudan hanedana bağlı olurlardı. Bu araziler asağıdakilerden hangisidir?
A- Has
B- Malikhane
C- Zeamet
D- Tımar
E- Eşkinci
8 - I. İltizam usulü kaldırılmıstır. II. Avrupa’ya ilk defa öğrenci gönderilmistir. III. İlk demokratiklesme hareketi Sened-i İttifak bu dönemde ilan edilmistir. Yukarıda verilen gelismelerden hangisi II. Mahmud dönemine ait gelismelerdendir?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- II ve III
D- I ve III
E- I, II ve III
9 - XVII. ve XVIII. yüzyılda yapılan Osmanlı ıslahatlarının amacına bir türlü ulasamamıs olmasının sebepleri asağıda verilenlerden hangisi olamaz?
A- Yapılan ıslahatların günübirlik olması
B- Padisahların ıslahatları desteklememesi
C- Halkın sorunlarına yüzeysel yaklasılması
D- Yapılan ıslahatların kisilere bağlı kalması, devlet politikası haline getirilmesi
E- Islahatların sorunları derinlemesine çözememesi
10 - Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve Avrupa hukuk kurallarını uygulayacaktır. esaslarının yer aldığı Paris Antlasması ile birlikte yer alan ve Osmanlı müslimlerini gayrimüslimlerden dezavantajlı duruma getiren kanun asağıda verilenlerden hangisidir?
A- Tanzimat Fermanı
B- Sened-i İttifak
C- Islahat Fermanı
D- Halepa Fermanı
E- Kanun-i Esasi
11 - I. Trablusgarp’ın Duyun-u Umumiye’ye olan borçlarını İtalya ödeyecektir. II. Trablus halkı dini anlamda halifeye bağlı kalacaktır. III. Trablusgarp; İtalya’dan, İngiltere’ye devredilecektir. Yukarıda verilen esaslardan hangisi Ouchy(Usi) Antlasması’nda yer alan maddelerden birisi değildir?
A- Yalnız II
B- Yalnız III
C- I ve II
D- I ve III
E- II ve III
12 - I. İleri II. Açıksöz III. Peyami Sabah IV. Tasvir-i Efkâr Yukarıda verilen gazete isimlerinden hangisi Milli Mücadele yanlısı olan gazetelerden değildir?
A- I ve II
B- II ve III
C- III ve IV
D- I ve III
E- I, II ve III
13 - Ankara’nın Milli Mücadele döneminde merkez seçilmesinin sebebi asağıda verilenlerden hangisi olamaz?
A- Batı cephesine olan yakınlığı
B- İstanbul’unda Ankara’yı merkez yapma isteği
C- Tüm Anadolu’nun buradan denetim altında tutulabiliyor olması
D- Demiryolları ve iletisim hatlarının Anadolu’ya ulasıyor olması
E- Stratejik kanunu itibariyle isgalcilere uzak olması
14 - Misak-ı Milli, Anadolu’nun isgallere haykırısının ilk sesidir. Bu haykırıstaki Avrupa’yı tehdit eden ifadeler asağıda verilenlerden hangisi olamaz?
A- Azınlık hakları komsu ülkelerdeki müslümanlara tanınan haklar kadar tanınacaktır.
B- İstanbul ve Marmara’nın güvenliği sağlandığı takdirde Boğazlar, uluslararası ticarete açılmayacaktır.
C- Kapitülasyonlar kaldırılacaktır. Aksi halde dış borçlar ödenmeyecektir.
D- Batı Trakya’daki hukuki durum halkın tam bir özgürlükle vereceği kararla olmak zorundadır.
E- Kars, Ardahan, Batum’da gerekirse referandum yapılacaktır.
15 - Asağıda I. TBMM’ye ait özelliklerden hangisi onun siyasi otoritesini göstermesi açısından önemlidir?
A- İnkılapçı ve yenilikçi olması
B- Çok sesli ve demokratik olması
C- Ulusal bir meclis olması
D- Meclis Hükümeti sistemini benimsemesi
E- Yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendinde toplaması
16 - Sivas Kongresi milli mücadelenin uygulama safhasıdır. I. Ali Fuat Pasa’nın Batı Cephesi komutanlığına atanması II. Milli Cemiyetleri birlestirmek III. Osmanlı Mebusan Meclisi’nin toplanmasını sağlamak Yukarıda verilenlerden hangisi Sivas Kongresi’nde Temsil Heyeti’nin hükümet gibi hareket ettiğinin göstergesidir?
A- Yalnız II
B- I ve II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve IV
17 - I. Olağanüstü yetkilere sahip bir meclistir. II. Geçici değil sürekli bir meclistir. III. Kurucu ve inkılapçı meclisidir. Yukarıda TBMM’ye ait olan özelliklerden hangisi meclisin yeni bir siyasi olusumuna doğru gidildiğinin kanıtı niteliğindedir?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- I ve III
E- I, II ve III
18 - TBMM’nin yerine getirdiği önemli görevler arasında; I. Hıyanet-i Vataniye Kanununu çıkarmak II. Meclis-i Mebusan’ın toplanmasını sağlamak III. Teskılat-i Esasi’yi hazırlayıp, yürürlüğe koymak IV. Düsmanın Anadolu’nun içlerine kadar yayılmasını engellemek Yukarıda verilenlerden hangisi yer almaz?
A- Yalnız II
B- I ve II
C- II ve IV
D- I, II ve III
E- III ve IV
19 - I. Doğu Cephesi – Ermenistan II. Güney Cephesi – İtalya III. Batı Cephesi - İngiltere Yukarıda Fransızlarla, Ermenilerle ve Yunanlılarla savastığımız cepheler verilmistir. Bu cephelerden hangisinin karsılastırıldığı devlet doğru verilmemistir?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- II ve III
D- I ve III
E- I, II ve III
20 - Asağıda verilen kanunlardan hangisi TBMM tarafından çıkarılmamıstır?
A- Hıyanet-i Vataniye Kanunu
B- Ağnam Vergisinin Artırılmasına İliskin Kanun
C- Takrir-i Sûkun Kanunu
D- Teskilat-i Esasi
E- Tekalif-i Milliye Kanunları
21 - Mudanya Ateskes Antlasmasının (11 Ekim 1922) TBMM için savası bitirmesinin yanında sağladığı en önemli fayda asağıda verilenlerden hangisidir?
A- TBMM’nin siyasi bir zaferi olması
B- İtilaf devletlerinin TBMM’yi artık resmen tanıması
C- İngiltere’de bu antlasma sonrası hükümet değisikliğinin olması
D- Meriç’in Yunanistan ile Türkiye arasında sınır kabul edilmesi
E- Doğu Trakya’nın güvenliği için yöreye Jandarma Birliği’nin gönderilmesi
22 - I. Sapka Kanunu II. Kabotaj Kanunu III. Hilafetin Kaldırılması IV. Kadına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi V. Soyadı Kanunu Yukarıda verilen kanunları çıkarılıs sırasına göre kronolojik olarak sıralamak istersek verilenlerden hangisi doğru olur?
A- II – I – III – IV – V
B- III – I – II – IV – V
C- I – II – V – III – IV
D- IV – II – I – III – V
E- V – I – III – I - IV
23 - I. Bozkurt – Lotus Davası II. Vagon-Li Olayı III. Seyh Sait İsyanı Cumhuriyet döneminde yasanan yukarıdaki olaylardan hangisinde laik düzeni yıkmaya yönelik bir faaliyet olmustur?
A- Yalnız III
B- I – II
C- I - III
D- II – III
E- I, II ve III
24 - Cumhuriyet dönemindeki; I. Anadolu ve Orta Asya tarihinin incelenmesi II. Arkeoloji kazılara hız verilmesi III. Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin kurulması tarih çalısmalardan hangisi bu dönemdeki tarih anlayısının salt Osmanlı tarihi olmayacağının doğrudan göstergesidir?
A- Yalnız III
B- I ve II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve III
25 - Halifeliğin kaldırılması asağıdakilerden hangisinin gereğidir?
A- Bağımsızlığın
B- Yurtta ve dünyada barısın
C- Din ve devlet islerinin ayrı tutulmasının
D- Ulusal egemenliğin
E- Uluslararası antlasmaların
26 - Hayatta En Hakiki Mursit İlimdir, Fendir. sözü ile Atatürk ilkelerinden hangi ikisinin önemi özellikle vurgulanmıstır?
A- Cumhuriyetçilik – Laiklik
B- Devletçilik – Milliyetçilik
C- İnkılapçılık – Devletçilik
D- Halkçılık – Cumhuriyetçilik
E- Laiklik – İnkılapçılık
27 - Milli Mücadele sadece Türk toplumunun kurtarmakla kalmamıs, dünya emperyalist devletlerin egemenliği altında bulunan diğer mazlum milletlere de örnek olmustur. Atatürk ilkelerinden hangisinin bu milletlere yol gösterici olduğu söylenebilir?
A- Akılcılık – bilimsellik
B- Girisimcilik – etkileyicilik
C- Batıcılık - barısçılık
D- Bağımsızlık – anti emperyalizm
E- Yaptırımcılık – ıslahatçılık
28 - Atatürk, Türk Dıs Politikasının belirlerken kendisine tek bir düstur belirlemistir. Dıs politikada izlenen bu yol asağıdakilerden hangisidir?
A- Bağımsızlığa ve esit devlet anlayısına aykırı hiçbir anlasmayı kabul etmemek
B- Karsılıklı ekonomik ve siyasi çıkarları korumak
C- Dünya barısına katkıda bulunmak
D- Ülke rejimini korumak ve ortak savunma prensibi olusturmak
E- Uygar milletlerle olan iliskileri güçlendirmek
29 - Atatürk’ün, Yabancı milletlerin himayedarlığını istemek, bir milletin insanlık vasıflarını kaybettiğinin, acz içerisinde olduğunun ilanından baska birsey değildir. sözüyle asağıdaki kavramlardan hangisinin önemine değinmemistir?
A- Batılılasma
B- Sömürgeci karsıtlığı
C- Ulusçuluk
D- Çağdaslasma
E- Milletine olan güven
30 - Aşağıda verilen olaylardan hangisi Türklerle Fransızlar arasında geçen ve Türklerin basarısıyla sonuçlanan bir dıs politik gelismedir?
A- Balkan Antantı
B- Musul Sorunu
C- Bozkurt Lotus Davası
D- Milletler Cemiyetine Giris
E- Ege Adalarının silahsızlandırılması