KPSS Tarih Deneme Sınavı 5
1 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Çin kaynaklarına göre, Orta Asya’da kurulan Asya Hunları evlerini topraktan yapmış, Volga kıyılarıyla Kırım arasında kurulan Hazarların evleriyse hep ahşap olup yalnız hakan sarayı ve kale taştan yapılmıştır. Yukarıda verilen bu bilgilerle, I. Doğa şartları insanların yaşam biçimini etkilemiştir. II. Türklerde daha çok göçebe yaşantı vardır. III. Türkler mimaride Çinlilerden etkilenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
2 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Nizâm’ül-Mülk’ün Siyasetname adlı eserinin Türk İslam tarihindeki öneminin, I. yazarının Selçuklu devlet yönetiminde söz sahibi olması, II. devlet yönetimine ilişkin bilgiler vermesi, III. Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra kendi türünde yazılan ilk eser olması durumlarının hangilerinden kaynaklandığı savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
3 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi donanmaya önem vermiş ve tersaneler kurmuştur?
A- Büyük Selçuklular
B- Anadolu Selçukluları
C- Karahanlılar
D- Gazneliler
E- Harzemşahlar
4 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı toplumunda yönetici gruplar arasında değildir?
A- İlmiye
B- Seyfiye
C- Reaya
D- Kalemiye
E- Hanedan üyeleri
5 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitimle ilgili gelişmelerden biri değildir?
A- Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
B- İlk Türk matbaasının kurulması
C- Yabancı dil eğitimine önem verilmesi
D- Avrupa’da yayımlanan eserlerin Türkçeye tercüme edilmesi
E- Kütüphane kurulmasına ülke çapında önem verilmesi
6 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)I. Coğrafi Keşifler II. Milliyetçilik akımları III. Sanayi İnkılabı Osmanlı Devleti’nde XVI. yüzyılda yukarıdaki gelişmelerden hangileri ekonomik alanda etkili olmuştur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
7 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda maliyenin iflası, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine neden olmuştur?
A- İrad-ı Cedit hazinesinin kurulmasına
B- Fransa’ya ilk kez kapitülasyonların verilmesine
C- Düyun-ı Umumiye İdaresinin kurulmasına
D- Anadolu’da Celali İsyanlarının çıkmasına
E- Avrupa’dan askerî ve teknolojik alanlarda ilk kez yararlanılmasına
8 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Osmanlı Devleti’nin Balta Limanı Antlaşması’yla yabancı tacirlere tanıdığı, I. vergi oranlarının indirilmesi, II. mal alım ve naklini belge göstermeden yapabilmesi, III. hiçbir kısıtlama olmadan her türlü malı Osmanlı topraklarında satabilmesi olanaklarından hangilerinin iç piyasaya egemen olmalarını kolaylaştırdığı savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
9 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)I. Kanunuesasi II. Tanzimat Fermanı III. Islahat Fermanı Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerin ilanının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A- I, II, III
B- II, I, III
C- II, III, I
D- III, I, II
E- III, II, I
10 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Birinci Dünya Savaşı başlarında tarafsızlığını açıklayan Amerika Birleşik Devletleri, daha sonra Anlaşma Devletleri safında savaşa girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nin bu tutum değişikliğinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Rusya’nın savaştan çekilmesi
B- Rusya’da rejim değişikliği olması
C- Arapların Türk ordusuna karşı ayaklanması
D- Amerika Birleşik Devletleri’nin ticaret gemilerinin batırılması
E- Osmanlı Devleti’nin birçok cephede savaşması
11 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)* Sivas’ta millî bir kongrenin acilen toplanması * Bütün illerin her sancağından halkın güvenini kazanmış delegelerin en kısa zamanda yola çıkarılması Yukarıdaki çağrılar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
A- Erzurum Kongresi
B- Amasya Genelgesi
C- Sivas Kongresi
D- Amasya Protokolü
E- Alaşehir Kongresi
12 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Kurtuluş Savaşı’nda, I. Balıkesir, II. Alaşehir, III. Erzurum kongrelerinin hangilerinde Kuvayımilliye birliklerinin malzeme ve cephane bakımından desteklenmesine ve düşmana karşı ortak bir cephenin kurulmasına karar verilmiştir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
13 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan, I. Kuvayımilliyenin etken ve millî iradenin egemen kılınması, II. azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengeyi bozacak ayrıcalıkların verilmemesi, III. Millî Meclisin toplanması kararlarından hangilerinin ülkenin parçalanmaz bir bütün olduğu ilkesini desteklediği savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
14 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Misakımillî’de yer alan, I. Türkiye’deki azınlıklara, komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanındığı düzeyde hak verilmesi, II. siyasi, adli, mali gelişmeye engel olan kapitülasyonların kaldırılması, III. hükûmet merkezi olan İstanbul şehri ve Marmara Denizi’nin güvenliğinin her türlü müdahale ve saldırıya karşı korunması kararlarından hangileri bağımsız devlet anlayışının ilke edinildiğini gösterir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
15 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, daha önceden üzerinde uzlaşma sağlandığından dolayı, Lozan Konferansı’nda tartışmalara konu olmamıştır?
A- Boğazların yönetimine ilişkin düzenleme
B- Suriye sınırı
C- Osmanlı devlet borçları
D- Kapitülasyonlar
E- Musul
16 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi 17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde alınan ilke kararlarından biri değildir?
A- Kabotaj hakkının kullanılması
B- Sendika hakkının tanınması
C- Topraksız köylüye toprak dağıtılması
D- Yerli sanayinin gelişmesi için gümrüklerde koruyucu önlemler alınması
E- Ülkedeki madenlerin saptanması
17 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Atatürk, Çağdaş bir Cumhuriyet kurmak demek milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir. demiştir. Atatürk’ün bu anlatımıyla, I. özgür birey olma, II. çağdaş gelişmeleri izleyebilme, III. demokrasi bilincine sahip olma değerlerinden hangilerinin çağdaş olmanın gerekleri arasında olduğunu vurguladığı savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
18 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)1926 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, I. Musul’un İngiliz yönetimindeki Irak’a bırakılması, II. Türkiye-Irak sınırının çizilmesi, III. Musul’un yıllık petrol gelirlerinin % 10’unun 25 yıl süreyle Türkiye’ye bırakılması maddelerinden hangilerini kapsar?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
19 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Âşar vergisinin, I. toplanmasından sorumlu mültezimlerin yasa dışı tutumları, II. oranının köylü açısından yüksek olması, III. ürün üzerinden alınması koşullarından hangilerinin köylünün maddi yönden sıkıntı yaşamasına ve tarımda verimin düşmesine neden olduğu savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
20 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun’la sağlanan durumlardan biri değildir?
A- Kadınların ülkenin siyasi yönetimine katılabilmesi
B- Tek eşlilik esasının getirilmesi
C- Kadının eşinden boşanabilmesi
D- Resmî nikâh usulünün konulması
E- Miras konusunda eşitsizliğin kaldırılması
21 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)1 Kasım 1928’de TBMM’nin kabul ettiği Türk Harfleri Hakkındaki Kanun’la Harf İnkılabı başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Harf İnkılabı’nın uygulanmaya konulmasıyla ilgili gelişmelerden biridir?
A- Medreselerin kapatılması
B- Maarif Teşkilatı hakkında kanun çıkarılması
C- Millet Mekteplerinin açılması
D- Müzik Öğretmen Okulunun kurulması
E- Eğitim ve öğretimin birleştirilmesine ilişkin kanun çıkarılması
22 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)I. Köy Enstitülerinin açılması II. Halkevlerinin açılması III. Eğitmen kurslarının açılması Yukarıdakilerden hangilerinin gerçekleştirilmesinde toplumun bilgi ve yaşam düzeyini yükseltmek amacı vardır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
23 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Atatürk, Demokrasi ilkesi, egemenliğin millette olduğunu başka yerde olmayacağını gerekli sayar. Bu suretle demokrasi ilkesi, siyasal gücün, egemenliğin kökenlerine ve yasallığına dayanmaktadır. demiştir. Atatürk’ün bu demokrasi anlayışını aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrudan destekler?
A- Halkçılık
B- Cumhuriyetçilik
C- Milliyetçilik
D- Devletçilik
E- İnkılapçılık
24 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)1931 yılında ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri değiştirilmiş metre ve kilo esası kabul edilmiştir. Bu değişimle, I. ülkede ölçü birliğinin sağlanması, II. ticari işlerin kolaylaşması, III. tarımsal üretimin artması durumlarından hangilerinin sağlandığı savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
25 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Atatürk, 1 Aralık 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmasında, Biz yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın sayısını ve üzerimize olan baskıları artırmaktansa tabii duruma dönelim. Haddimizi bilelim. Binaenaleyh Efendiler, biz hayat ve istiklal isteyen milletiz ve yalnız ancak bunun için hayatımızı esirgemeden veririz. demiştir. Atatürk’ün bu konuşmasında dış politikayla ilgili, I. öncelikle sınırlarımız içinde ulusal varlığımızın korunmasının amaçlanması, II. gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşulmaması, III. Türk tarihinin çok eskilere dayandırılması durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
26 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Diyanet İşleri Başkanlığına yönetimde yer verilmesiyle, I. din işlerinin istismar edilmesi, II. hurafelerin ve yanlış inançların yaygınlaşması, III. ailelerin çocuklarına dinî bilgiler vermesi durumlarından hangilerinin önlenmek istendiği savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
27 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Atatürk, Biz, Batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz. demiştir. Atatürk’ün bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A- Çağdaşlığı ilke edinme
B- Yabancı kültürlere bağlanma
C- Özgünlüğü korumayı amaçlama
D- Batı medeniyetinden yararlanma gereğini kabul etme
E- Gelişmiş dünya ülkeleri arasında yer almayı amaçlama
28 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)I. İstanbul Üniversitesinin Kurulması Hakkında Kanun çıkarılması II. Türk Tarih Kurumunun kurulması III. Köy Enstitülerinin açılması Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi gelişmeleri arasındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
29 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)1929-1930 yıllarında dünyada bir ekonomik bunalım baş göstermiştir. Bu ekonomik bunalımın Türkiye’de aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A- Devletçilik ilkesinin kabul edilmesine
B- İzmir’de Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanmasına
C- Kabotaj Kanunu’nun çıkarılmasına
D- İş Bankasının kurulmasına
E- Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılmasına
30 - (2010 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi Sadabad Paktına üye devletlerden biridir?
A- Suriye
B- Mısır
C- Pakistan
D- Afganistan
E- Hindistan