KPSS Tarih Deneme Sınavı 4
1 - I. Avrupa’da devlet kurmuslardır II. Alfabeyi kullanmıslardır III. Mimari alanda gelismislerdir IV. İlk yazılı anıtları dikmislerdir Yukarıdaki özelliklerden hangileri Uygurlara aittir?
A- Yalnız II
B- Yalnız III
C- II ve III
D- II ve IV
E- III ve IV
2 - I. Ölülerin basına balbal dikilmesiı II. Kut anlayısının olması III. Ölülerin değerli esyalarıyla birlikte gömülmesi Yukarıdakilerden hangileri eski Türklerin ölümden sonra yasama inandıklarına kanıt olarak gösterilebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I,II ve III
3 - Anadolu’da insa edilen ilk Kervansaray, ilk Medrese ve ilk Külliye sırasıyla asağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmistir?
A- Alay Han Yağbasan Sifaiye
B- Hekimhan Hond Hatun Cacabey
C- Alayhan Yağbasan Divriği
D- Sultan Han Karatay Gök
E- Hekim Han Yağbasan Divriği
4 - Osmanlı’nın güçlü bir devlet olmasında; I. Jeostratejik konumu II. Güçlü bir merkezi otoriteye sahip olması III. Anadolu Beylikleri arasında mücadelenin LMİLAolması durumlarından hangileri etkilidir?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- Yalnız III
D- II ve III
E- I,II ve III
5 - I. Dirlik olarak verilen topraklarda güvenliği sağlamak II. Hazinenin yükünü hafifletmek III. Feodal yönetimleri güçlendirmek Yukarıda verilenlerden hangisi tımar sisteminin amaçları arasında gösterilemez?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- II ve III
E- I,II ve III
6 - Lale Devrinde yapılan sosyo-kültürel gelismeler arasında; I. Tercüme odalarının kurulması II. Kütüphanenin açılması III. İlk daimi elçiliklerin açılması benzeri gelismelerden hangisi yoktur?
A- Yalnız II
B- Yalnız III
C- I ve II
D- II ve III
E- I,II ve III
7 - Mısır sorununun ortaya çıkmasına sebep olan antlasma asağıdakilerden hangisidir?
A- Kütahya Antlasması
B- Ayastefanos Antlasması
C- Londra Boğazlar Sözlesmesi
D- Nizip Antlasması
E- Hünkar İskelesi Antlasması
8 - Asağıda verilen gelismelerden hangisi I. ve II. Mesrutiyet dönemi arasındaki İstibdat döneminde yasanmamıstır?
A- Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
B- Duyun-u Umumiye teskilatının kurulması
C- Mecelle Kanununun yürürlüğe girmesi
D- Avcı Taburlarının kurulması
E- Teskilat-ı Mahsusa’nın temellerinin atılması
9 - Trablusgarp Savası devam ederken, Osmanlı Devleti’nin İtalyanlardan barıs istemesinin temel sebebi asağıda verilenlerden hangisidir?
A- I. Dünya Savasının baslamıs olması
B- Almanların Osmanlı Devleti ile dostluk kurması
C- Mebusan Meclisinin kapatılması
D- Balkan Savaslarının çıkmıs olması
E- Osmanlı’da rejin değisikliğinin olması
10 - I. Dünya Savasında Arapların İngilizlerin yanında yer alması ile Osmanlı Devleti’nde II. Mesrutiyetten sonra siyasi anlamda etkin olan hangi akım önemini kaybetmistir?
A- Osmanlıcılık
B- Adem-i Merkeziyetçilik
C- Turancılık
D- Ümmetçilik
E- Türkçülük
11 - I. Dünya barısı üzerine kararlar almak II. Osmanlı topraklarının paylasımını konusmak III. Cemiyet-i Akvam’ın kurulus esaslarını belirlemek Yukarıda verilen özelliklerden hangisi Paris Barıs Konferansının toplanma amaçları arasında yer alır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I,II ve III
12 - Kuva-i Milliye’nin ilk toplu direnisinin gerçeklestiği yer asağıdakilerden hangisinde doğru verilmistir?
A- İzmir
B- Nazilli
C- Ayvalık
D- Dörtyol
E- Pozantı
13 - İstanbul’un Anadolu’ya egemen değil, bağımlı olmak zorunda olduğu fikri asağıdakilerin hangisinde ortaya çıkmıstır?
A- Havza Genelgesi
B- Amasya Genelgesi
C- Erzurum Kongresi
D- Sivas Kongresi
E- Amasya Görüsmeleri
14 - TBMM’nin açılmasında; I. İstanbul’un isgale uğraması II. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması III. Mebusların tutuklanmaları durumlarından hangileri etkili olmustur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve III
15 - I. Kuva-i Milliyeyi destekleme II. Mandaterlik dusuncesine karşı çıkma III. Bolgesel kurtulus cabalarına karşı çıkma Yukarıda verilenlerden hangisi milli mucadele doneminde toplanan ulusal kongrelerin ortak ozelliğidir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- II ve III
E- I,II ve III
16 - Sivas Kongresi kararlarına bakıldığında; I. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez II. Cemiyetler tek bir guc etrafında birlestirilecektir. III. Ali Fuat Cebesoy, Batı Cephesi Komutanı olacaktır. seklinde esaslar benimsenmistir. Buna gore aşağıdakilerden hangisi soylenemez?
A- Temsil Heyeti hukumet gibi hareket etmistir.
B- Devletcilik ilkesi yerlestirilmek istenmistir.
C- Tam bağımsızlık temel esas olarak kabul edilmistir.
D- İtilaf kuvvetlerinden gelecek her turlu ekonomik yardım reddedilmistir.
E- Ulusal birlik sağlanmıştır.
17 - I. Teskilat-i Esasi’nin çıkarılması II. İstiklal Mahkemelerinin kurulması III. Karsı fetva yayınlanması Yukarıda verilenlerden hangisi TBMM’nin ayaklanmalara karsı aldığı tedbirler arasında yer alır?
A- Yalnız I
B- I ve II
C- I ve III
D- II ve III
E- I,II ve III
18 - I. Sevr’i TBMM’ye kabul ettirmek II. Aras Nehri-Çıldır Gölü arasındaki yeri ele geçirmek III. Afyon, Kütahya, Eskisehir’i ele geçirmek ve Eskisehir’de askeri üs kurmak Yukarıda verilenlerden hangisi I. İnönü Savası’nın sebepleri arasında yer almaz?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I,II ve III
19 - I. İtilaf Devletleri TBMM’yi resmen tanımıslardır. II. İngiltere’de hükümet değisikliği olmustur. III. İstanbul, Marmara ve Boğazlar, Doğu Trakya savasılmadan alınmıstır. Mudanya Ateskes Antlasmasıyla ilgili yukarıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
20 - Seyh Said isyanı ile; I. Musul ve Kerkük II. Çok partili siyasi denemelerin sonuçsuz kalması III. Batı Trakya’nın kaybedilmesi Türk hükümetinin kaybettikleri yukarıda verilenlerden hangisi yer alır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
21 - I. Medeni Kanun II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu III. Takrir-i Sükûn Kanunu Yukarıdaki kanunların hangileri hukuki ve kültürel alanda ikilikleri sona erdirmeye yöneliktir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve III
D- I ve II
E- I, II ve III
22 - Atatürk’ün, I. Seriye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılması II. Medreselerin kaldırılması III. Anayasanın laiklesmesi yukarıda yeniliklerinden hangileri, Türk devletinde görülen laiklesme asamalarından biridir?
A- Yalnız I
B- I-II
C- II-III
D- I-III
E- I-II-III
23 - I. Köy Enstitülerinin kurulması II. Türk Ocaklarının kurulması III. Elektrik İsleri ve Etüd İdaresinin kurulması Yukarıda verilen kurumlardan hangisi Atatürk’ün kurduğu kurumlar arasında yer alır?
A- Yalnız I
B- Yalnız III
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
24 - I. Yeni harflerinin kabulü II. Türk Dil Kurumunun kurulması III. Hafta tatilinin pazara alınması Yukarıda verilen Cumhuriyet dönemi inkılaplarından hangisinde Batı ülkeleri ile birlikte hareket etmek isteği yoktur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- II ve III
E- I,II ve III
25 - I. Sadabat Paktı II. Locarno Paktı III. Türkiye’nin NATO’ya üye olması IV. Birlesmis Milletlere Türkiye’nin üye olması Türk dıs siyasetinde meydana gelen bu olayların kronolojik sırası asağıda verilenlerden hangisidir?
A- II-I-IV-III
B- II-IV-III-I
C- III-I-IV-II
D- IV-III-I-II
E- II-IV-I-III
26 - I. Razgrad Olayı II. Bursa’da Arapça Ezan Olayı III. Seyh Said İsyanı IV. 6-7 Eylül Olayları Yukarıda verilen olaylardan hangisi Cumhuriyet döneminde rejime karsı çıkan isyanlar arasında değildir?
A- I,II ve III
B- II,III ve IV
C- I ve IV
D- I, III ve IV
E- II ve IV
27 - I. Berlin Antlasması II. Misak-ı Milli III. Mudanya Ateskes Antlasması Yukarıda verilen antlasmalardan hangileri boğazlar meselesi ile ilgilidir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I,II ve III
28 - Lozan Barıs Antlasmasında çözülemeyen ve Türkiye’nin iç sorun olarak kabul edip sonradan çözdüğü sorun asağıdakilerden hangisidir?
A- Musul-Kerkük
B- Boğazlar
C- Yabancı Okullar
D- Osmanlı Borçları
E- Hatay meselesi
29 - Benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. sözleriyle Mustafa Kemal, rejimin sadece kendi kisiliğine bağlı olmadığını, onun köklestiğinin vurgulamıstır. Atatürk, bu sözleriyle asağıda verilen ilkelerinden hangisinin özelliğine atıfta bulunmustur?
A- Devletçilik
B- Cumhuriyetçilik
C- Laiklik
D- Ulusçuluk
E- İnkılapçılık
30 - Atatürk’ün, Savas bir mecburiyet haline gelmezse, cinayettir. dediği sözü asağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A- Uluslararası antlasmalara uyma
B- Kültürel ilerleme
C- Ekonomik kalkınma
D- Dünya barısı
E- Teknolojik gelisme