KPSS Tarih Deneme Sınavı 3
1 - Uygur Devletine kadar yaşamış Türk Devletlerinde; I-hayvancılık II-göçebe kültür III-mimari Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişmiş olamaz?
A- I
B- II
C- III
D- I-II
E- II-III
2 - Mevlana Celaleddini Rumi hangi devlet döneminde yaşamıştır?
A- Anadolu Selçukluları
B- Büyük Selçuklular
C- Osmanlı Devleti
D- Gazneliler
E- Karahanlılar
3 - Anadolu Selçuklu Devleti; I-Kervansarayları II-Ahi Örgütünü III-Medreseleri Hangisi ya da hangilerini ticareti geliştirmek için kurmuşlardır?
A- I
B- II
C- III
D- I-II
E- II-III
4 - Osmanlı Devletinde dış işlerinden sorumlu divan üyesi hangisidir?
A- Sadaret Kaymakamı
B- Reisül Küttab
C- Yeniçeri Ağası
D- Defterdar
E- E )Nişancı
5 - Osmanlı ordusu içerisinde bulunup genelde devşirmelerden oluşan savaşmanın yanı sıra savaş dışında İstanbul’un güvenliğinden sorumlu olan Vakay-ı Hayriye Olayı ile 1826’da ortadan kaldırılan askeri teşkilatın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Tımarlı Sipahiler
B- Nizamı Cedit
C- Yardımcı Kuvvetler
D- Eyalet Askerleri
E- Yeniçeri Ocağı
6 - Osmanlı tarihinde Çırağan Sarayı ve Beylerbeyi Sarayını yaptıran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Fatih Sultan Mehmet
B- Yavuz Sultan Selim
C- II.Mahmut
D- Abdülaziz
E- II.Abdülhamit
7 - Osmanlı Devletinde; I-Tanzimat Fermanının ilanı II-Posta Örgütünün kurulması III-I.Meşrutiyetin ilanı IV-Nizamı Cedit Ordusunun kurulması Yukarıdaki olaylarda etkili olmayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?
A- Abdülmecit
B- III.Selim
C- II.Mahmut
D- II.Abdülhamit
E- V.Mehmet Reşat
8 - Osmanlı Devletinde azınlıklar hangi olayla birlikte devlet memuru olma hakkını elde etmişlerdir?
A- Islahat Fermanı
B- Tanzimat Fermanı
C- Senedi İttifak
D- I.Meşrutiyet
E- II.Meşrutiyet
9 - Osmanlı Devletinde ilk kez aşağıdaki olayların hangisinden sonra çok partili hayata geçilmiştir?
A- Tanzimat Fermanı
B- II.Meşrutiyet
C- I.Meşrutiyet
D- Islahat Fermanı
E- Senedi İttifak
10 - Devletin federal örgütlenme ile ancak kurtulacağını söyleyerek şahsi teşebbüsün önemini vurgulayan Prens Sabahattin’in savunduğu Şkir akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Osmanlıcılık
B- İslamcılık
C- Adem-i Merkeziyetçilik
D- Batıcılık
E- Turancılık
11 - I-Sakarya Meydan Savaşı II-Çanakkale Savaşı III-I.İnönü Savaşı IV-Sarıkamış Savaşı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri I.Dünya Savaşının içerisinde cereyan etmiştir?
A- Lozan Antlaşması
B- Mudanya Antlaşması
C- Versay Antlaşması
D- Ankara Antlaşması
E- Mondros Ateşkes Antlaşması
12 - Osmanlı Devleti aşağıdaki anlaşmalardan hangisine dayanılarak I.Dünya Savaşından sonra işgal edilmiştir?
A- Lozan Antlaşması
B- Mudanya Antlaşması
C- Versay Antlaşması
D- Ankara Antlaşması
E- Mondros Ateşkes Antlaşması
13 - I-Reddi İlhak Cemiyeti II-Mavri Mira Cemiyeti III-Kılikyalılar Cemiyeti IV-Hınçak Cemiyeti Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra kurulan yararlı cemiyetlerden biridir?
A- I-II-III-IV
B- I-III
C- II-III-IV
D- I-III-IV
E- I-II-III
14 - I-Ülkeyi işgalden kurtarmak II-Halka destek olmak III-Anadolu’daki örgütlenmeyi hızlandırmak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkma amaçlarından biridir?
A- I
B- II
C- III
D- I-II-III
E- II-III
15 - I-Erzurum Kongresi II-Sivas Kongresi III-Amasya Genelgesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri aldığı kararlar bakımından ulusaldır?
A- I-II
B- II-III
C- I-II-III
D- II
E- III
16 - I-Kuvay-ı Milliye Birlikleri II-Milis Birlikler III-Düzenli ordu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin Kurtuluş Savaşının kazanılmasında rolü vardır?
A- I
B- II-III
C- I-II-III
D- I-II
E- III
17 - I-I.İnönü Savaşı II-Sakarya Meydan Savaşı III-Eskişehir-Kütahya Savaşı Yukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde Mustafa Kemal başkomutan statüsündedir?
A- II
B- I-II
C- I-II-III
D- II-III
E- I-III
18 - Lozan Antlaşmasında; I-Boğazlar II-Ege Adaları III-Dış Borçlar Konularında kararlar alınmıştır. Bu kararlardan hangisi ya da hangileri daha sonra değişikliğe uğramıştır?
A- I
B- II
C- III
D- I-II
E- I-II-III
19 - Osmanlı Devleti aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra resmen sona ermiştir?
A- Mondros Ateşkes Antlaşması
B- Lozan Barış Antlaşması
C- Saltanat’ın kaldırılması
D- Cumhuriyet’in ilanı
E- Halifeliğin kaldırılması
20 - İzmir ve civarında etkili olmuş bu olay Asteğmen Kubilay’ın ölümüyle sonuçlanmıştır. Cumhuriyet rejimini yıkmaya yönelik bu ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
A- Atatürk’e suikast girişimi
B- Menemen Olayı
C- Şeyh Sait Olayı
D- Vagon-Li Olayı
E- Razgart Olayı
21 - Aşağıda eğitimle ilgili verilen olaylardan hangisi yanlıştır?
A- Osmanlının ilk üniversitesi Darülfünun’dur
B- Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk üniversitesi İstanbul Üniversitesidir
C- Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitim-öğretim tek çatı altında toplanmıştır
D- Köy Enstitüleri Atatürk döneminde açılmıştır
E- Osmanlı Döneminde Arap Harşeri kullanılırdı
22 - Yabancı okullar sorunu konusunda Türkiye Cumhuriyetine en çok itiraz eden ve Türkiye sınırları içerisinde en çok yabancı okula sahip olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A- İngiltere
B- Yunanistan
C- Fransa
D- ABD
E- Rusya
23 - I-Sadabat Paktı II-Balkan Antantı Yukarıdaki iki olaya da katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A- Türkiye Cumhuriyeti
B- Irak
C- Yunanistan
D- İran
E- Bulgaristan
24 - Aşağıdakilerden hangisi Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan bir yenilik değildir?
A- Halifeliğin kaldırılması
B- Tevhidi Tedrisat Kanunu
C- Tekke,zaviyelerin kapatılması
D- Medeni kanunun kabulü
E- Aşar vergisinin kaldırılması
25 - Türk ulusunun son yüzyıllarda geri bırakılmış olan kurumlarını yıkarak yerine ulusun en yüksek uygarlık gereklerine göre ilerlemesini sürekli olarak sağlayacak kurumlar koymaktır. Mustafa Kemal’in bu sözleriyle tanımladığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A- Ulusçuluk
B- Devletçilik
C- Devrimcilik
D- Cumhuriyetçilik
E- Halkçılık
26 - I-Soyadı Kanunu II-Şapka Kanunu III-Tevhidi Tedrisat Kanunu IV-Harf İnkılabı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A- I-II-III-IV
B- III-II-IV-I
C- II-I-III-IV
D- IV-III-II-I
E- II-III-I-IV
27 - 1926 Ankara Anlaşması hangi toprak parçasının Türkiye Cumhuriyetinin elinden çıkmasına neden olmuştur?
A- Musul
B- Hatay
C- Bağdat
D- Şam
E- Batum
28 - Atatürk Döneminde dış politikada; I-Yurtta barış dünyada barış ilkesi benimsendi II-Tam bağımsızlık ilkesinden taviz verilmedi III-Geçmişteki düşmanlar unutulmayıp kin hep büyüdü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dış politikada izlenen yol olmuştur?
A- I-II-III
B- II-III
C- I
D- I-II
E- II
29 - Atatürk Döneminde; I-Türk Tarih Kurumunun kurulması II-Şapka Kanunu III-Türk Dil Kurumunun kurulması IV-Soyadı Kanunu Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türk Tarihini ve Türk Kültürünü araştırmaya yöneliktir?
A- I-II
B- II-IV
C- I-III
D- II-III
E- III-IV
30 - Önce Erzurum sonra Sivas Kongresi kararlarıyla reddedilen manda ve himaye yönetimleri aşağıdaki ilkelerden hangisiyle çelişir?
A- Halkçılık
B- Laiklik
C- Demokrasi
D- Bağımsızlık
E- Devrimcilik