KPSS Tarih Deneme Sınavı 1
1 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)İslamiyetten önce kurulan Türk devletlerinde geniş toprakların idare edilmesinin zorluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilmeye çalışılmıştır?
A- Ülkede inanç özgürlüğünün tanınması
B- Yerleşik hayatın yaygınlaştırılması
C- Ülkenin yönetim alanlarına ayrılması
D- Evlilik yoluyla başka ülkelerle yakınlık kurulması
E- Komşularla barışçıl ilişkilerin kurulmasına özen gösterilmesi
2 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam devletlerinde hükümdarlık sembollerinden biri değildir?
A- Hilat (giysi)
B- Asa
C- Bayrak (alem)
D- Çetr (saltanat şemsiyesi)
E- Ok
3 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklular Dönemine aittir?
A- Nizamiye Medresesi
B- Karatay Medresesi
C- Çinili Köşk
D- Muradiye Camisi
E- İshak Paşa Sarayı
4 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’nde toprak düzeninin bozulmasıyla toprak mülkiyeti yaygınlaşmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?
A- Asker – sivil iş birliğine
B- Feodal yapının güçlenmesine
C- Toprak gelirlerinin artmasına
D- Köylünün refah düzeyinin artmasına
E- Ticaretin azınlıkların tekelinde olmasına
5 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Osmanlı kanunnamelerinde Saban giren yer mülk olmaz. şeklinde tanımlanan durumun aşağıdakilerden hangisiyle örtüştüğü savunulabilir?
A- Toprağın gelirlere göre ayrılması
B- Artan nüfus oranında yeni tarım alanlarının açılması
C- Toprağın sadece kullanım hakkının köylüde olması
D- Dirlik sahiplerinin cebelû yetiştirmek zorunda olması
E- Her köylü ailesinin geçimini sağlayacak büyüklükte toprağa sahip olmasına özen gösterilmesi
6 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Osmanlı Devleti dirlik sistemiyle, I. sipahinin geçimini karşılama, II. büyük bir askerî güce sahip olma, III. kapı kulu askerlerinin maaşını verme durumlarından hangilerini sağlayarak hazinenin yükünü azaltmaya çalışmıştır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
7 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde azınlıkların Mebuslar Meclisinde temsil edilmesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?
A- Divanıhümayunla Mebuslar Meclisinin yapısının aynı olduğunu
B- Yenilik hareketlerinin halktan geldiğini
C- Bağımsızlık hareketlerinin önlenmek istendiğini
D- Taht kavgalarının sona erdirilmesinin amaçlandığını
E- Azınlıklara inanç özgürlüğü tanındığını
8 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Osmanlı Devleti’nde, sarraf geleneğinden bankacılığa kaçıncı yüzyıldan itibaren geçilmiştir?
A- 20.
B- 19.
C- 18.
D- 17.
E- 16.
9 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. Nizamı Cedit Ocağı II. Eşkinci Ocağı III. Enderun Mektebi Yukarıdakilerden hangileri, orduyu güçlendirmek için III. Selim zamanında yapılan yenilikler arasındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
10 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi III. Ahmet Dönemi gelişmelerinden biridir?
A- Senedi İttifak’ın yapılması
B- Türk matbaasının kurulması
C- Yeniçeri Ocağının kurulması
D- Kanunuesasi’nin uygulamaya konulması
E- Kanunname-i Âli Osman’ın toplanması
11 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Osmanlı Devleti’nde, I. Osmanlı Bankasının kurulması, II. Ziraat Bankasının kurulması, III. esnaf teşkilatının kurulması gelişmelerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
12 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Amasya Genelgesi’nde milletin özgürlüğünü ve devletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas’ta bir kongrenin toplanmasına karar verilmiştir. Bu kararla aşağıdakilerden hangisinin öngörüldüğü savunulabilir?
A- Ulusal kararların geniş katılımla alınması gerektiğinin
B- Yerel cemiyetlerin kurulmasının
C- Uluslararası ilişkilerin başlamasının
D- İstanbul Hükûmetiyle görüşülmesinin
E- Milletvekili seçimlerinin çabuklaştırılmasının
13 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)13. Erzurum Kongresi’nde aşağıdakilerden hangisiyle ilgili karar alınmamıştır?
A- İşgal amacı olmayan devletlerin yardımlarının kabul edilmesi
B- Ulusal sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu
C- Hükûmet işlerinin Meclis denetiminde sürdürülmesine çalışılması
D- Siyasi egemenliği, toplumsal dengeyi bozacak ayrıcalıkların reddi
E- Redd-i İlhak ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin kurulması
14 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, TBMM’ye karşı çıkarılan ayaklanmaların sonuçlarından biridir?
A- Ulusal kongrelerin toplanması
B- Ulusal mücadelenin zorlaşması
C- Azınlık ayaklanmalarının çıkması
D- Tekâlif-i Millîye Emirlerinin çıkarılması
E- Afganistan’la dostluk antlaşmasının imzalanması
15 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. TBMM’nin hukuki varlığının Anlaşma Devletlerince tanınması II. Ermeni sorununun çözülmesi III. Misakımillî kararlarının başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya kamuoyuna anlatılması 1921 yılında TBMM, yukarıdakilerden hangileri için Londra Konferansı’na katılmayı yararlı görmüştür?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve III
D- II ve III
E- I, II ve III
16 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerin hangisinde, Birinci İnönü Savaşı’nın kazanılmasının etkisi vardır?
A- Gümrü Antlaşması
B- Moskova Antlaşması
C- Bükreş Antlaşması
D- Atina Antlaşması
E- İstanbul Antlaşması
17 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Yeni Türk Devleti kurulduğunda Kanunuesasi yürürlükten kaldırılmamış ancak 1921 Anayasası’nda bulunmayan hükümler Kanunuesasi’nin hükümleriyle karşılanmıştır. Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz?
A- Kanunuesasi’den yararlanıldığının
B- Kanunuesasi’nin daha kapsamlı bir metin olduğunun
C- Mecliste gruplaşmaların olduğunun
D- Zaman kazanılmasına gereksinim duyulduğunun
E- Anayasal düzene Osmanlı Döneminde geçildiğinin
18 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Tekâlif-i Millîye Emirlerinin çıkarılmasına aşağıdaki savaşların hangisinin sonucunda gerek görülmüştür?
A- Başkomutanlık Savaşı
B- Sakarya Savaşı
C- Birinci İnönü Savaşı
D- İkinci İnönü Savaşı
E- Eskişehir ve Kütahya Savaşları
19 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması II. Rodos ve Oniki Ada’nın İtalya’ya bırakılması III. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması’nın sonuçları arasındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
20 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Aşağıdakilerden hangisi, 1937 yılında yapılan değişiklikle, 1924 Anayasası’nda yer almıştır?
A- Atatürk ilkeleri
B- Milletvekillerinin yemin şekli
C- Yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimi
D- Yeni Türk Devleti’nin başkenti
E- Yeni Türk Devleti’nin resmî dili
21 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Atatürk 1924 yılında, Bizim milletimiz vatanı için, hürriyeti ve egemenliği için fedakâr bir halktır, bunu ispat etti. Milletimiz yaptığı inkılapların kıskanç müdafiidir de. Benliğinde bu faziletler yerleşmiş bir milleti yürümekte olduğu doğru yoldan hiçbir kimse hiçbir kuvvet alıkoyamaz. demiştir. Atatürk’ün bu ifadesiyle Türk milletinin, I. özgürlük, II. bağımsızlık, III. inkılapçılık ilkelerinden hangilerini korumada kararlılığını vurguladığı savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
22 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. Hukuk II. Ekonomi III. Öğretim Cumhuriyet Döneminde yukarıdaki alanların hangileriyle ilgili uygulamalarda birlik sağlamak amacı olduğu savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III
23 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. Siyasi rejim II. Ekonomik politika III. Uluslararası ilişkiler Cumhuriyetçilik ilkesi yukarıdakilerden hangilerini doğrudan belirler?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
24 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elindeAve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir. demiştir. Atatürk’ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir?
A- Milliyetçilik
B- Halkçılık
C- Laiklik
D- Devletçilik
E- Cumhuriyetçilik
25 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. Yabancıların Türk kara sularında ticaret yapmasının yasak olması II. Yabancı ticaret gemilerinin Boğazlardan geçişinin serbest olması III. Yabancıların Marmara ve Türkiye’deki nehirlerde ve göllerde gemi bulundurmasının yasak olması Yukarıdakilerden hangileri Kabotaj Kanunu’nun kapsamındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve III
E- I, II ve III
26 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. Evlenme akdinin devlet işi olarak nitelenmesi II. Kadının tanıklıkta erkekle eşit olması III. Resmî nikâhtan sonra inançlara göre dinsel tören yapılabilmesi Yukarıdakilerden hangileri, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medeni Kanun’un kapsamındadır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- I, II ve III
27 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Türkiye’de, I. kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, II. iki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilerek halkın milletvekillerini doğrudan seçebilmesi, III. milletvekilleri seçimlerinin iki yılda bir yapılması yerine, dört yılda bir yapılması gelişmelerinden hangilerinin demokrasinin gereği olduğu savunulabilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- I ve II
E- II ve III
28 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)I. İnkılapların sürekliliğini sağlama II. Çağdaş uygarlık düzeyine çıkma III. Gerçekleştirilen inkılaplarla yetinme Yukarıdakilerden hangileri, inkılapçılık ilkesinin, toplumu durağanlıktan, dogmacılıktan kurtarma amaçlı olduğunu gösterir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- II ve III
E- I, II ve III
29 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ırk, din ve mezhep ayrımcılığına karşıdır. Yalnız bu bilgiyle Atatürk milliyetçiliğinin, I. laik devlet anlayışını benimseme, II. etnik kimliklere saygılı olma, III. milletin birliğine ve bütünlüğüne önem verme özelliklerinden hangilerine ulaşılır?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- Yalnız III
D- II ve III
E- I, II ve III
30 - (2008 KPSS ÖNLİSANS)Müslümanlar üzerinde nüfuzu olan halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?
A- Mecelle yerine Medeni Kanun’un kabul edilmesi
B- Saltanatın kaldırılarak Cumhuriyet’in ilan edilmesi
C- Tekke ve türbelerin kapatılması
D- Anayasa’dan laikliğe aykırı maddelerin çıkarılması
E- Medreselerin kapatılması