KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 18
1 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de köyden kente göçü azaltmak için alınacak önlemlerden biri değildir?
A- Besi ve ahır hayvancılığının yaygınlaştırılması
B- Eğitim olanaklarının artırılması
C- Sulamanın yaygınlaştırılması
D- Kırsal kesimde iş olanaklarının artırılması
E- Kırsal kesimde, konut sayısının artırılması
2 - Devletin tarım üreticisine bazı ürünler için taban fiyat belirleyerek ürününü alma garantisi vermesine destekleme alımlar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi destekleme alımların amaçlarından biri değildir?
A- İhraç değeri yüksek tarım ürünlerinde üretim süreklliğini sağlamak
B- Üreticinin olumsuz piyasa koşullarından etkilenmesini engellemek
C- Temel besin değerine sahip olan ürünlerin üretim sürekliliğini sağlamak
D- Bazı ürünlerde fiyat dalgalanmasını engellemek
E- İç piyasada tüketimi azaltmak
3 - Aşağıdaki endüstiyel faaliyetlerden hangisinin Türkiye ihracatında payı diğerlerine göre daha azdır?
A- Bilişim ürünleri
B- Dayanıklı tüketim malları
C- Dokuma ürünleri
D- Taze sebze ve meyve
E- Maden ürünleri
4 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusuna ait özelliklerinden biri değildir?
A- Kentsel nüfus, kırsal nüfustan fazladır.
B- Çalışan nüfusta en büyük oran hizmet sektöründedir.
C- Nüfus artış hızı yükselmektedir.
D- Erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.
E- Kırsal nüfus oranı en fazla olan bölge Karadeniz’dir.
5 - I. Tarım alanları oranı II. Özel konum III. Yağış rejimi Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de tarım ürünü çeşitliliğini arttıran faktörlerdendir?
A- I ve II
B- II ve III
C- I ve III
D- Yalnız I
E- Yalnız III
6 - Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesinde sulanan ovalardan biri değildir?
A- Birecik
B- Ceylanpınar
C- Harran
D- Çukurova
E- Nizip
7 - Ege Bölümü’nde dağların denize dik uzanmasının aşağıdaki özelliklerin hangisinde etkili olduğu söylenemez?
A- Kıyı ile iç kesim arasında tarım ürünlerinin benzer olmasında
B- Kıyıların girintili çıkıntılı olmasında
C- Deniz etkilerinin iç kesimlere sokulabilmesinde
D- Kuzeye doğru çıkıldıkça sıcaklığın azalmasında
E- Kıyı ile iç kesim arasında ulaşı??ın kolay olmasında
8 - Marmara Bölgesi’nde hayvancılık sektöründe verimin fazla olması aş??ğıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır?
A- Yem bitkileri üretiminin fazla olması
B- Hayvan sayı??ı??ın fazla olması
C- Besi ve ahır hayvancılığı??ın gelişmiş olması
D- Çayır ve otlakların fazla olması
E- Bitki örtüsü çeşitliliğinin fazla olması
9 - I. Linyit II. Rüzgar III. Akarsu IV. Jeoterma lV. Doğal gaz Yukarıda verilen kaynakların hangileri enerji üretiminde çevre kirliliğini artı??ır?
A- I ve IV
B- III ve IV
C- II ve V
D- I ve V
E- II ve III
10 - Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
A- Yükselti ve engebeliğinin fazla olması
B- Dağların uzanış yönü
C- Kıyı ile iç kesim arasındaki iklim farklılıkları
D- Demir-çelik fabrikaları??ın bulunuşu
E- Yağış rejimlerinin düzenli olması
11 - Türkiye’de bir şehirde ticaretin gelişmiş olması??ın en önemli nedeni aş??ğıdakilerden hangisidir?
A- Yerşekillerinin sade olması
B- Alanı??ın geniş olması
C- Geniş tarım alanlarına sahip olması
D- Deniz kenarında yer alması
E- Çevreyle olan ulaşım ağı??ın gelişmiş olması
12 - Türkiye’de deniz turizminin geliştiği aş??ğıdaki yerlerden hangisi Ege Bölgesi’nde değildir?
A- Fethiye
B- Çeşme
C- Marmaris
D- Bodrum
E- Kuşadası
13 - Türkiye’de ulaşım ağı istenilen düzeyde değildir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumda etkili değildir?
A- Teknoloji yetersizliği
B- Sermaye yetersizliği
C- Yerşekillerinin elverişsizliği
D- İşgücü yetersizliği
E- İklim koşulları
14 - Orman ürünleri sanayisi, ormanların yoğun olduğu yörelerde gelişmektedir. Buna göre, aş??ğıdaki yerlerin hangisinde orman ürünleri sanayisi kurulma olanağı en azdır?
A- Bursa
B- Sivas
C- Kastamonu
D- Düzce
E- Giresun