KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 17
1 - Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ortak özelliğidir?
A- Yağış miktarları
B- Nüfus yoğunlukları
C- Yaz kuraklıkları
D- Göl sayıları
E- Volkanik dağların varlığı
2 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin ulaşımı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A- Ulaşım olanaklarının en gelişmiş olduğu bölgemiz Marmara Bölgesidir.
B- Yol yapım maliyeti en pahalı olan bölgemiz Doğu Anadolu Bölgesidir.
C- Akdeniz Bölgesinde kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım geçitlerle sağlanır.
D- Ege Bölgesinde bulunan bütün kentlere demiryolu ulaşımı vardır.
E- Batı ve Orta Karadeniz Bölümüne demiryolu ulaşımı varken, Doğu Karadeniz Bölümünde demiryolu ulaşımı yoktur.
3 - I. Iğdır II. Malatya III. Erzincan IV. Hakkari Yukarıdaki illerden hangisi ya da hangilerinde yıllık yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır?
A- III ve IV
B- Yalnız IV
C- I ve II
D- I ve III
E- Yalnız II
4 - Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)nin tamamlanmasıyla bölgede meydana gelebilecek değişikliklerden biri değildir?
A- Tarımsal nüfus yoğunluğunun artması
B- Tarımsal üretimin artması
C- Elektrik enerjisi üretiminin artması
D- Kuru tarıma dayalı ürünlerin ekim alanlarının daralması
E- Erozyonun azalması
5 - Kimi akarsuların geçtikleri yerlerin sanayileşmesine bağlı olarak kirlilik düzeyinde artış olmuştur. Buna göre aşağıdaki nehirlerimizin hangisinde kirlilik oranı diğerlerine göre daha azdır?
A- Sakarya
B- Menderes
C- Gediz
D- Seyhan
E- Çoruh
6 - Antropojen bozkır; beşeri (insan) faaliyetler sonucunda o yöreye özgü olan bitki örtüsünün tahribiyle ortaya çıkan otsu topluluklara denir. Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde antropojen bozkır daha yaygın olarak görülür?
A- Kıyı Ege Bölümü
B- Ergene Bölümü
C- Güney Marmara Bölümü
D- Konya Bölümü
E- Orta Kızılırmak Bölümü
7 - Demir, deniz ve hava yolu ulaşımının gelişmesine paralel olarak sanayi ve ticari faaliyetlerinin de gelişmesi gözlemlenir. Buna göre aşağıdaki kentlerin hangisinde sanayi ve ticari faaliyetler diğerlerine oranla daha fazla gelişmiştir?
A- İzmit
B- Kayseri
C- Zonguldak
D- Antalya
E- Bursa
8 - Türkiye genelinde özellikle kış mevsiminde cephe yağışlarının etkili olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yükseltinin fazla olması
B- Üç tarafının denizlerle çevrili olması
C- Akdeniz iklim kuşağında yer alması
D- Nem miktarının kış mevsiminde artması
E- Doğal bitki örtüsünün çeşitli olması
9 -
A- Tekirdağ – Edirne
B- Sinop – Hatay
C- Mersin – Diyarbakır
D- İzmir – Sivas
E- İstanbul – İzmit
10 - Aşağıdaki ovalardan hangisi akarsuyun taşıdığı alüvyonları denize döküldüğü yerde biriktirmesi sonucu oluşan delta özelliği göstermez?
A- Sakarya
B- Çukurova
C- Bafra
D- Çarşamba
E- Menemen
11 - I. Jeotermal enerji II. Petro kimya sanayi III. Hidroelektrik enerji IV. Demir – çelik sanayi Yukarıdaki tesislerden hangisinin hammaddenin bulunduğu yerin yakınına kurulması zorunludur?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve III
D- II ve IV
E- III ve IV
12 - Aşağıdakilerden hangisi Adana Bölümü ile Asıl Ege Bölümü’nün ortak özellikleri arasında yer almaz?
A- Tarım ürünlerinin ihraç değerlerinin yüksek olması
B- Nüfusun daha çok verimli ova çevrelerinde toplanması
C- Endüstriyel tarım ürünlerinin yetiştirilmesi
D- Delta oluşumlu ovaların bulunması
E- Akarsuların akış yönlerinin doğu – batı olması
13 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?
A- Transit ticaret yolları üzerinde bulunur.
B- Kıyı balıkçılığı yapılır.
C- Maden çeşit ve rezervi fazladır.
D- Alp-Himalaya dağ sistemi üzerinde yer alır.
E- Başlangıç meridyenin doğusunda yer alır.
14 - Türkiye’de dağların doğu – batı doğrultutusunda uzanması, kuzey- güney yönünde karayolları ulaşımının geçitlerle sağlanmasına neden olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde İç Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölgesi’ne bağlayan geçitler bir arada verilmiştir?
A- Sertavul – Gülek
B- Sertavul- Çubuk
C- Belen - Çubuk
D- Belen – Sertavul
E- Gülek – Çubuk
15 - Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nin özellikleri arasında yer almaz?
A- Yükseltiye bağlı olarak karasallığın en şiddetli yaşandığı bölgedir.
B- Bölgede en fazla yağış Hakkari Bölümü’ne düşer
C- Demir ve linyit rezervi yüksektir.
D- Bölgede pamuk tarımı yapılır.
E- Tarımsal nüfus yoğunluğu en az olan bölgedir.
16 - Aşağıdaki endüstri kuruluşlarından hangisi Türkiye’nin iç bölgelerinin tümünde vardır?
A- Cam
B- Çimento
C- Seramik
D- Otomobil
E- Salça fabrikası
17 - Hammaddesi taze sebze meyve üretimine dayalı olan konservecilik Türkiyede kış ılıklığının yaşandığı bölgelerde yapılır. Fakat Türkiyede konserve tüketimi azdır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun temel nedenidir?
A- Seracılığın yapılması
B- Pazar olanaklarının gelişmemiş olması
C- Üretiminin az yapılması
D- İhraç edilmesi
E- Maliyetinin yüksek olması
18 - Toplam nüfusun tarım alanlarına oranlanması ile fizyolojik nüfus yoğunluğu bulunur. Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinin fizyolojik nüfus yoğunluğunun fazla olması nüfus miktarının fazla olmasıyla ilgilidir?
A- Çatalca- Kocaeli
B- Orta Fırat
C- Yıldız Dağları
D- Antalya
E- Yukarı Kızılırmak