KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 15
1 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi karşılaştırıldığında aşağıda verilen özelliklerden hangisinde benzerlik göstermezler?
A- Her iki bölgede de dağların kıyıya paralel uzanışında
B- Her iki bölgede de mısır üretiminin yapılmasında
C- Her iki bölgede de orman varlığına bağlı olarak kağıt fabrikasının bulunmasında
D- Her iki bölgede de bakır madeninin çıkarılıp işlenmesinde
E- Her iki bölgede de Demir – çelik sanayisinin bulunmasında
2 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Heyelan, toprak ve kayaların kütle halinde eğim doğrultusunda yer değiştirmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de meydana gelen heyelanların sonuçlarından biri değildir?
A- Göl oluşumuna neden olması
B- Karayollarının zarar görmesi
C- Can ve mal kayıplarının yaşanması
D- Deprem olaylarının sık yaşanması
E- Orman alanlarının tahrip olması
3 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?
A- Iğdırın Türkiye pamuk üretiminde % 2lik paya sahip olması
B- Ana kara yollarının doğu-batı doğrultulu uzanması
C- En kısa uluslararası sınırın Nahçivanla olması
D- Tan ve grup sürelerinin Sinopta fazla olması
E- Batıdan doğuya doğru gidildikçe nüfus yoğunluğunun azalması
4 - Kış saatinin uygulandığı bir gün aşağıdaki illerden hangisi ile ulusal saat arasındaki yerel saat farkı en azdır?
A- Eskişehir
B- Bursa
C- Ankara
D- Samsun
E- Kayseri
5 - Türkiyenin yeryüzü şekillerinin genel özellikleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- Yükselti ve engebe kısa mesafelerde değişir.
B- Akarsuların yatak egimleri fazladır.
C- Dağlar genel olarak Alp-Himalaya dağ sisteminin uzantısıdır.
D- Ege bölgesinin kıyı kesiminde dağlar
E- Yeryüzü şekilleri 1. jeolojik dönemde tamamlanmıştır.
6 - Türkiyenin indirgenmiş izoterm haritası incelendiğinde kuzey ve güney kesimler arasında sıcaklık farkları görülür. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Türkiyeyi etkileyen rüzgarlar
B- Dağların uzanışı
C- Enlem farkı
D- Boylam farkı
E- Denizellik
7 - Aşağıdaki göllerden hangisi koy ve körfez önlerinin dalgaların taşıdığı malzeme ile kapanması sonucu oluşmuştur?
A- Büyük Çekmece
B- Manyaz
C- Moğan
D- Abant
E- Uzungöl
10 - Tarım ürünlerinin yetiştirildiği, hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı şehirler tarım şehirleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarım şehri özelliği göstermez?
A- Ceyhan
B- Nazilli
C- Ereğli
D- Rize
E- Iğdır
11 - Türkiyede nüfus artış hızının fazla olması aşağıdakilerden hangisinin artmasına neden olmaz?
A- Demografik yatırımlar
B- İthalat giderleri
C- Kalkınma hızı
D- Konut sayısı
E- Çevre sorunları
12 - Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisi Akdeniz Bölgesinde sulamanın arttırılmasına bağlı olarak üretilir?
A- Mısır
B- Buğday
C- Pamuk
D- Şekerpancarı
E- Ayçiçeği
13 - - Ergene Bölümü - Konya Bölümü - Yukarı Fırat Bölümü Yukarıda farklı bölgelerde yer alan coğrafi bölümlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A- Nüfus yoğunlukları fazladır.
B- Yıllık yağış mikltarları azdır.
C- Maden çeşitliliği fazladır.
D- Arazileri yüksek ve engebelidir.
E- Ekonomileri tarıma dayalıdır.
14 - Aşağıdakilerden hangisi madencilikle ilgili Türkiyede görülen özelliklerden biri değildir?
A- Maden endüstride çalışan nüfus artmaya başlamıştır.
B- Maden çeşit ve rezervi geniştir.
C- III. dönem madenleri bulunur.
D- İhracat oranı en yüksek olan sektör madenciliktir.
E- Ege bölgesi linyitleri termik santrallerde kullanılır.
15 - Tarım ürünlerini işleyen fabrikalar genelde hammaddenin bol olduğu alanlarda toplanmıştır. Hammadde kaynakları gözönüne alındığında aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin İç Anadolu Bölgesinde gelişmesi beklenemez?
A- Yem Sanayi
B- Sigara Fabrikası
C- İçki Fabrikası
D- Şeker Fabrikası
E- Makarna Fabrikası
16 - Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesine ait olan bir özellik değildir?
A- Volkanik araziler geniş yer tutar.
B- Aktif halde 3 jeotermal santrali vardır.
C- Nüfus yoğunluğu İç Anadolu bölgesinden yüksektir.
D- Kıyı Egede dağlar doğu-batı doğrultulu uzanır.
E- Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgedir.
17 - Türkiye turizm gelirlerinin son yıllarda artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A- Milli park sayısının arttırılması
B- Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi
C- Dinlenme tesislerinin kalitesinin arttırılması
D- Reklam çalışmalarının arttırılması
E- Turizmde çalışan nüfusun artması
18 - Orta Karadeniz Bölgesinde yağış miktarının azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Dağların doğu-batı doğrultulu uzanması
B- Doğal bitki örtüsünün orman olması
C- Dağların yükseltisinin azalması
D- Yıllık sıcaklık ortalamasının daha az olması
E- Buharlaşma miktarının az olması