KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 14
1 - III. jeolojik zaman sonuna kadar aşınarak düzleşen Türkiye, IV. zaman başında toptan yükselmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?
A- Ortalama yükseltisi artmıştır.
B- Akarsuların rejimleri düzensizleşmiştir.
C- Yüksek platolar ve ovalar oluşmuştur
D- Akarsuların enerji potansiyelleri artmıştır.
E- Bazı madenler daha da derine inmiştir.
2 - - Su kaynaklarının fazla olması - Yer şekillerinin engebeli olması - Tarım alanlarının küçük ve birbirinden uzak olması Doğu Karadeniz Bölümüyle ilgili yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A- Ormanların geniş alan kaplamasına
B- Dağınık yerleşmenin görülmesine
C- Ulaşımın zor yapılmasına
D- Yamaç yağışlarının görülmesine
E- Fazla göç vermemesine
3 - Türkiye’de endüstrinin gelişmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
A- Yaşam standartlarının artmasına
B- Hammadde tüketiminin artmasına
C- Tarımda çalışanların oranının artmasına
D- Sanayi ürünü ithalatının azalmasına
E- Sanayi ürünü ihracatının artmasına
4 - Şekerpancarı ve ayçiçeği gibi tarım ürünlerinin küspesi hayvan yemi olarak kullanılır. Bu nedenle şeker fabrikaları ve ayçiçeği yağı fabrikaları çevresinde ahır hayvancılığı gelişmiştir. Aşağıda verilen bölümlerin hangisinde bu nedene bağlı hayvancılık gelişmemiştir?
A- Doğu Karadeniz Bölümü
B- Ergene Bölümü
C- Güney Marmara Bölümü
D- Yukarı Sakarya Bölümü
E- Konya Bölümü
5 - Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde dağlar kıyıya paralel olarak uzanmaktadırlar. Aşağıdakilerden hangisi dağların kıyıya paralel uzanmasının yarattığı bir sonuç değildir?
A- Kıyıda bulunan tarım ürünlerinin iç kesimlerde
B- yetişmemesi
C- Koy, körfez, ada ve yarımadaların görülmemesi
D- Çok verimli delta ovalarının oluşması
E- Kıta sahanlığının çoğu yerde dar olması
6 - I. Konya – Tuz Gölü Çevresi II. Antalya – Anamur arası III. Ergene Bölümü IV. Zonguldak çevresi Yukarıda verilen merkezlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A- Maden bakımından zengin olmaları
B- Deprem riskinin az olması
C- Yaz kuraklığı isteyen ürünlerin yetiştirilmesi
D- Yıllık yağış miktarlarının azlığı
E- Yerşekillerinin engebeli olması
7 - Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de endüstrileşmeyi engelleyen olumsuz koşullardan birisi değildir?
A- Ulaşım hizmetlerinin yetersizliği
B- Nüfusun belli alanlarda yoğunlaşması
C- Sermaye birikiminin az olması
D- Enerjinin pahalı olması
E- Alt yapının yetersiz olması
8 - İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kırsal nüfus daha çok yükseltinin arttığı bölgenin kenar kesimlerinde toplanmıştır. Bu durumun oluşmasında en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A- Sanayinin daha çok buralarda gelişmiş olması
B- Verimli volkanik araziye sahip olması
C- Yağış miktarının bu alanlarda artması
D- Barajların bu alanlarda fazla olması
E- Hayvancılık için uygun şartların bulunması
9 - Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi en fazla üretildiği bölge ile birlikte verilmiştir.
A- Buğday – Doğu Anadolu
B- Çavdar – İç Anadolu
C- Arpa – Güneydoğu Anadolu
D- Pamuk – İç Anadolu
E- Tütün – Güneydoğu Anadolu
10 - Aşağıda verilen madenlerden hangisi İç Anadolu Bölgesinde çıkarılmaz?
A- Linyit
B- Bor
C- Tuz
D- Volfram
E- Lületaşı
11 - I. Turunçgil II. Pamuk III. Yerfıstığı IV. Muz V. Gül Yukarıda verilen ürünlerden hangisinin üretiminde Akdeniz Bölgesi Türkiye genelinde I. sırada değildir?
A- I
B- II
C- III
D- IV
E- V
12 - Marmara Bölgesi ülkemizde sanayinin en fazla geliştiği bölgedir. Marmara bölgesinin sanayisinin gelişmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkisi en azdır?
A- Pazarlama
B- Enerji
C- Ulaşım
D- Sermaye
E- İşgücü
13 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin kuzey yarım kürede olduğuna kanıt olarak gösterilemez?
A- Güney yönlü rüzgârların sıcaklığı arttırması
B- En yüksek sıcaklıkları Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaşaması
C- Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının Ege Deni-zi’nden az olması
D- Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açı ile alamaması
E- Gölge boyunun Hatay’da kısa iken Zonguldak’ta uzun olması
14 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdaki bölüm ve yörelerimizin hangisinde aritmetik nüfus yoğunluğunun azlığı, yer yüzü şekillerinin engebeli oluşuna bağlı değildir?
A- Doğu Karadeniz Bölümü
B- Menteşe Yöresi
C- Konya Bölümü
D- Yıldız Dağları Bölümü
E- Teke yöresi
15 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Karadeniz Bölümü çok göç verirken, Batı Karadeniz Bölümü göç almaktadır. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisindeki nüfus artışı Batı Karadeniz Bölümü’nde bulunan Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene dayanır?
A- Batman
B- Seydişehir
C- Karabük
D- Aydın
E- İskenderun
16 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Dağların kıyıya paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri’nde “boyuna kıyı tipi” görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi boyuna kıyı tipinin sonuçlarından biri değildir?
A- Şelf alanı (Kıta sahanlığı) dardır
B- Koy, körfez, doğal liman azdır
C- Denizel iklim iç kesimlere ulaşamaz
D- Kıyılarda yamaç yağışı fazladır
E- Delta ovaları yaygındır
17 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye yakın jeolojik dönemde (3. ve 4. jeolojik zaman) oluşmuş genç bir ülkedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin genç jeolojik dönemde oluşunun göstergesi olamaz?
A- Akarsu aşındırmasının fazla olması
B- Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olması
C- Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
D- Fay kırıklarının çok yer tutması ve buna bağlı olarak kaplıcaların yaygınlığı
E- Aktif deprem kuşağında yer alması
18 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Orta – Fırat Bölümü aşağıdaki özelliklerin hangisinde Türkiye’de ilk sırada yer alır?
A- Petrol üretiminde
B- Elektrik üretiminde
C- Fosfat üretiminde
D- Mısır üretiminde
E- Pamuk üretiminde