KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 13
1 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu projelerden biri olan Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerden değildir?
A- Samsun
B- Çorum
C- Tokat
D- Yozgat
E- Amasya
2 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine karşın, dış satımın dış alımı karşılama oranı istenilen düzeye ulaşamamıştır. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A- Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazarlarda tüketilmesinin
B- İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın yüksek olmasının
C- Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın fazla olmasının
D- Dış pazarlarda rekabet güçlüğü yaşanmasının
E- Dış satımdaki turizm gelirleri payının artmasının
3 - (2012 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerin hangisinde insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır?
A- Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü ile Karagöl’ün tarım alanı oluşturmak amacıyla kurutulması
B- İnebolu – Abana arasındaki kıyı şeridinde denizin doldurularak kara yolu yapılması
C- Yatağan Termik Santrali’nde elektrik üretilmesi
D- Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin yaygın olması
E- İstanbul Boğazı’nın her iki yakasını birbirine bağlayan köprülerin yapılması
4 - Aşağıda Türkiye’nin konumuyla ilgili verilen özelliklerden hangisi jeopolitik önemini daha fazla arttırmaktadır?
A- Kuzey Yarım Kürede yer alması
B- İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması
C- Ortalama yükseltisinin fazla olması
D- Sıcaklığın kuzeye doğru azalması
E- Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması
5 - İç Anadolu Bölgesi :% 7 Güneydoğu Anadolu Bölgesi :% 3 G.Doğu Anadolu , İç Anadolu bölgesinden daha fazla yağış almasına rağmen orman alanlarının İç Anadolu’dan daha az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Buharlaşma şiddetinin daha fazla olması
B- Akarsuların derin vadilerden akması
C- Toprakların daha tuzlu olması
D- Ekvatora daha yakın olması
E- Yağışların kar şeklinde düşmesi
6 - Kızılırmak, Yeşilırmak ve Ceyhan gibi akarsularımız kıyıda biriktirerek verimli delta düzlükleri oluşturmuşlardır. Buna göre ülkemizde delta oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Kıyıda güçlü akıntılarının olmaması
B- Akarsu rejimlerinin düzensiz olması
C- Akarsularımızın bol alüvyon taşıması
D- Kıyılarımızda gel-git genliğinin güçlü olmaması
E- Kıyılarımızın fazla derin olmaması
7 - Türkiye’de akarsuların debileri düşük olduğu halde hidro-elektrik potansiyelleri yüksektir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yatak eğimlerinin fazla olması
B- Bir çoğunun kapalı havzaya dökülmeleri
C- Rejimlerinin düzensiz olması
D- Akarsuların kısa boylu olması
E- Kuzey yarım kürede yer alması
8 - Türkiye’de 1 km2’lik alanda 600 ton civarında toprak aşınıp taşınarak çukur yerleri doldurmaktadır. Buna göre yurdumuzda erozyonun şiddetli olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A- Arazinin engebeli olması
B- Arazinin yanlış kullanılması
C- Doğal bitki örtüsünün büyük ölçüde yok edilmesi
D- Yüzölçümünün geniş olması
E- Türkiye topraklarının aşınmaya uygun olması
9 - Hakkari, Rize, Gümüşhane gibi şehirlerimizde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kırsal nüfus miktarının fazla olması
B- Arazinin engebeli olması
C- Yazların yağışlı geçmesi
D- Hayvancılığın gelişmiş olması
E- Sanayinin fazla gelişmiş olması
10 - Türkiye’de yer şekillerinin engebeli, yağışların bol olduğu yerlerde dağınık , yer şekillerinin sade ve su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde toplu yerleşme yaygındır. Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde dağınık yerleşmeler daha belirgindir?
A- Konya Bölümü
B- Kıyı Ege Bölümü
C- Çatalca- Kocaeli Bölümü
D- Doğu Karadeniz Bölümü
E- Ergene Bölümü
11 - Nüfusun yıl içindeki belli bir dönemde yer değiştirmesine mevsimlik göç denir. Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusu mevsimlik göçlerle en az değişir?
A- Muğla
B- Antalya
C- Kocaeli
D- Alanya
E- Kuşadası
12 - Aynı iklim bölgesinde doğal ortamda yetişmesi en zor olan bitki çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A- Çay – Buğday
B- Çay – Fındık
C- Zeytin –Üzüm
D- Portakal- Muz
E- Pamuk - Tütün
13 - Akdeniz Bölgesi’ne has bir ürün olan Turunçgiller Rize yetiştirildiği halde, pamuk yetişmez? Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Delta ovaların olmaması
B- Yağışların fazla olması
C- Kurak mevsimin olmaması
D- Ulaşımın yeterince gelişememesi
E- Toprakların nadasa bırakılması
14 - Doğu Karadeniz Bölgesi’nde makineli tarımın gelişememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Tarımsal üretimin önemsiz olması
B- İş gücünün ucuz olması
C- Yer şekillerinin engebeli olması
D- Devlet desteğinin olmaması
E- Her mevsimin yağışlı geçmesi
15 - Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının Türkiye’deki coğrafi dağılışı göz önüne alındığında hangi fabrikanın yeri belirlenirken, hammaddeye yakınlık ilkesi dikkate alınmamıştır?
A- Zeytinyağı
B- Dokuma
C- Çay
D- Kağıt
E- Demir-çelik
16 - Marmara Bölgesi’nin sanayileşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur?
A- İş gücü temin etmenin kolay olması
B- Pazarlara yakın olması
C- Ulaşımın kolay sağlanabilmesi
D- Hidro-elektrik üretiminin yüksek olması
E- Sermaye birikiminin yüksek olması
17 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ulaşım özelliklerinden biri değildir?
A- En fazla kullanılan ulaşım yolu karayoludur.
B- Üç tarafın denizlerle çevrili olmasına rağmen deniz ulaşımı yeterince gelişmemiştir.
C- Üstü yapılı yollar ülke yüzölçümüne göre azdır.
D- Demiryolları bütün bölümlerde yer alır.
E- Hava yolu ulaşımı istenilen düzeyde değildir.
18 - Antalya Bölümü yeraltı suları bakımından çok zengindir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A- Bitki örtüsünün cılız olması
B- Kalker kayaçlarının yaygın olması
C- Akarsuların fazla olması
D- Bölgenin dağlık olması
E- Yağışların bol olması