KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 12
1 - Bir tarım ürününün yoğun olarak üretildiği bölgeye o ürünün tarım bölgesi denir.Buna göre Ege bölgesi aşağıdaki tarım ürünlerden hangisinin tarım bölgesi değildir?
A- İncir
B- Üzüm
C- Zeytin
D- Buğday
E- Haşhaş
2 - Türkiye’de Mardin’de ve Hamitabat’da çıkarılan üretim yeterli gelmediğinden bir kısmı yurt dışından alınan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
A- Taş kömürü
B- Petrol
C- Limit
D- Baroks
E- Doğalgaz
3 - Aşağıdaki kentlerden hangisinde otomotiv endüstrisi bulunmaz?
A- İstanbul
B- İzmir
C- Bursa
D- Afyon
E- Adapazarı
4 - Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürün değildir?
A- Pirinç
B- Petrol
C- Pamuk
D- Doğalgaz
E- Kahve
5 - Hammaddenin işleme alanına yakın olması gerektiği düşünüldüğünde aşağıdaki merkezlerden hangisinde pamuklu dokuma fabrikasının kurulması düşünülemez?
A- Ş. Urfa
B- Adana
C- İzmir
D- Denizli
E- Samsun
6 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A- Eski dünya karaları arasında merkezî bir konuma sahip olmasının
B- Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olmasının
C- Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesinin
D- Önemli petrol ve doğal gaz yataklarına sahip ülkelere komşu olmasının
E- Uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli bir bölgede bulunmasının
7 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A- Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıradağlar, kırılmayla oluşmuştur.
B- Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki dağlar üzerindedir.
C- Ülkenin batısında çok sayıda volkanik dağ vardır.
D- Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru gidildikçe artmaktadır.
E- En yüksek zirve kıvrımlı dağlar üzerindedir.
8 - (2012 KPSS LİSANS) I. Gece ve gündüz süresine II. Yarımada özelliğine III. Yer şekillerinin çeşitliliğine IV. Orta kuşakta bulunmasına Türkiye’nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen meltem rüzgârlarının görülmesi, yukarıdakilerden hangilerine bağlanabilir?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve III
D- II ve IV
E- III ve IV
9 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A- Yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 1955 – 1960 yılları arasındadır.
B- En düşük nüfus artış hızı 1940 – 1945 yılları arasındadır.
C- Cumhuriyet Döneminde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır.
D- Özellikle 1950’den sonra tarım sektöründe çalışanların oranı sürekli azalmıştır.
E- Sayım dönemlerine göre kentsel nüfus, kırsal nüfustan daima fazla olmuştur.
10 - (2012 KPSS LİSANS) Bursa’nın komşu olduğu illere göre, nüfusunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?
A- Önemli yer altı kaynaklarına sahip olmasının
B- İklim koşullarının elverişli olmasının
C- Tarıma elverişli geniş topraklara sahip olmasının
D- Endüstrinin gelişmiş olmasının
E- Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla olmasının
11 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’de tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Buna göre, arazi toplulaştırmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez?
A- Tarımsal üretimde artış sağlanması
B- Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması
C- Teknolojiden yararlanmanın artması
D- Mülkiyet yapısının değişmesi
E- İşletme sayısının artması
12 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’nin kıyı kesimlerindeki ovalarda tarımsal ürün çeşidinin, iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Toprak çeşitliliğinin fazla olması
B- İklim koşullarının elverişli olması
C- Modern tarım yöntemlerinin kullanılması
D- Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
E- Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması
13 - (2012 KPSS LİSANS) Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi, farklı bir ekonomik faaliyet grubu içinde yer alır?
A- Çubuk Ovası’nda buğday tarımı yapan çiftçi
B- İzmir – Ankara arasında bir otobüs firmasında çalışan şoför
C- Mardin’de bir ilköğretim okulunda görev yapan öğretmen
D- Konya’da bir hastanede görev yapan doktor
E- Ilgaz Dağı’ndaki bir otelde çalışan aşçı
14 - (2012 KPSS LİSANS) Aşağıdakilerin hangisinde, yer altı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir?
A- Demir – Sivas (Divriği)
B- Krom – Elâzığ (Guleman)
C- Manganez – Konya (Seydişehir)
D- Bakır – Artvin (Murgul)
E- Barit – Antalya (Alanya)
15 - (2012 KPSS LİSANS) Aşağıda verilen termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında hangisinin, hava kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir?
A- Soma
B- Yatağan
C- Çatalağzı
D- Ambarlı
E- Seyitömer
16 - (2012 KPSS LİSANS) Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındığında Karadeniz’in kıyı kesiminde çay, fındık ve kâğıt endüstrisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A- Sermaye
B- Nitelikli iş gücü
C- Ham madde
D- Ulaşım
E- Enerji
17 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin, yolcu trafiğindeki payının daha fazla olması beklenir?
A- İstanbul Boğazı geçişini de kapsayan Marmaray Projesi
B- Ankara – Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi
C- Bakü – Tiflis – Kars Demir Yolu Hattı Projesi
D- Ankara – Eskişehir – Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi
E- Rize – Erzurum arasında Ovit Dağı tünel geçişi
18 - (2012 KPSS LİSANS) Türkiye’de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte, bu da turizm gelirlerinin ekonomideki payını giderek artırmaktadır. Buna göre aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin, ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir?
A- Kış turizmi
B- Deniz turizmi
C- Yayla turizmi
D- Akarsu turizmi
E- Kaplıca turizmi