KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 11
1 - İklim özellikleri düşünüldüğünde tarımda sulama gereksiniminin en fazla ve en az olduğu coğrafi bölgelerimiz sırasıyla asagıdaki seçeneklerin hangisinde eşleştirilmistir?
A- Marmara - Karadeniz
B- Güneydogu Anadolu - Akdeniz
C- Karadeniz - İç Anadolu
D- İç Anadolu - Karadeniz
E- Güneydoğu Anadolu - Karadeniz
2 - Güneydoğu Anadolu’nun bazı yerlerinde yetişen, I. Bugday II. Mercimek III. Üzüm IV. Zeytin V. Elma gibi tarım ürünlerinden hangisi bu bölgede Akdeniz ikliminin görüldüğüne kanıt olarak gösterilebilir?
A- V
B- IV
C- III
D- II
E- I
3 - Yukarı Kızılırmak Bölümü’nün özellikleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A- Kışların çok soğuk ve yağışlı olması
B- Kentleşme oranının düşük olması
C- Ortalama yükseltinin fazla olması
D- Nüfus yoğunlugunun düşük olması
E- Endüstrinin gelişmiş olması
4 - Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığı yerlerde, aşağıdaki ürünlerden hangisinin tarımı yapılamaz?
A- Sekerpancarı
B- Çay
C- Bugday
D- Yulaf
E- Arpa
5 - I. Karabük IV. Hekimhan II. Divrigi V. Seydisehir III. Eregli VI. Eymir Yukarıda verilen merkezlerin hangilerinde demir yatakları bulunmaktadır?
A- I, II ve III
B- II, III ve V
C- II, IV ve VI
D- I, V ve VI
E- II, IV ve V
6 - Türkiye’de aşağıdaki endüstri dallarından hangisinde üretim yapan kuruluşların diğerlerine göre daha fazla olduğu söylenebilir?
A- Dokuma
B- Sigara
C- Otomotiv
D- Cam
E- Çay
7 - Karadeniz Bölgesinde buğdayın yerini mısırın alması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A- Kışların ılık geçmesi
B- Toprağın yıkanmış olması
C- Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi
D- Mısırın daha pahalı olması
E- Halkın besin kaynağı olması
8 - Türkiye’de yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?
A- İklim çeşitliliğinin fazla olması
B- Doğal bitki örtüsünün çeşitlenmesi
C- Tarım ürünleri çeşidinin fazla olması
D- Aynı anda farklı mevsim özelliklerinin yaşanması
E- Kışın cephe yağışı olması
9 - Ege Bölgesi akarsularının menderesler yaparak akmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Akarsu rejiminin düzensiz olması
B- Yatak eğiminin az olması
C- Boylarının kısa olması
D- Debilerinin düşük olması
E- Havzalarının açık olması
10 - Aşağıdaki yer altı kaynak türlerinden hangisi Türkiye’de bulunmaz?
A- Gayzer
B- Artezyen
C- Fay kaynağı
D- Karstik kaynak
E- Yamaç kaynağı
11 - Tektonik depremler yer kabuğundaki kırık hatları boyunca oluşan yer hareketleri sonucunda meydana gelir. Türkiye’nin jeolojik yapısı düşünüldüğünde, aşağıdaki yerlerin hangisinde tektonik deprem olma olasılığı en azdır?
A- Konya ovası
B- Erzincan ovası
C- Bolu ovası
D- Muş ovası
E- Gediz ovası
12 - Rüzgar ve su erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A- Toprağın kalın olması
B- Nem ve yağışın fazla olması
C- Yüksekliğin az olması
D- Bitki örtüsünün cılız olması
E- Eğimin fazla olması
13 - Aşağıdaki coğrafi bölgelerimizden hangisinde kentsel nüfus oranı en fazladır?
A- Ege bölgesi
B- G. Doğu Anadolu bölgesi
C- Akdeniz bölgesi
D- Marmara bölgesi
E- Doğu Anadolu bölgesi
14 - Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?
A- Çarpık kentleşme
B- Kalkınma hızının artması
C- Genç nüfusun artması
D- Alt yapı sorunlarının yaşanması
E- İşsizlik
15 - -Geniş düzlükler bulunur -Yağış miktarı çok azdır -Yerleşmeler su kaynakları çevresinde toplanmıştır. -Tahıl tarımı yoğun olarak yapılır. Yukarıda özellikleri sıralanan coğrafi bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
A- Asıl Ege bölümü
B- Erzurum-Kars bölümü
C- Doğu Karadeniz bölümü
D- Adana bölümü
E- Konya bölümü
16 - Türkiye’de nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A- Marmara
B- Doğu Anadolu
C- G. Doğu Anadolu
D- Akdeniz
E- Karadeniz
17 - Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz bölgesi ile Kıyı Ege bölgesini birbirinden ayıran özellik değildir?
A- Yer altı kaynakları
B- Yer şekilleri
C- Doğal bitki örtüsü
D- Tarım arazisi oranı
E- Ulaşım koşulları
18 - Tarımda nadas yöntemi aşağıdaki kentlerden hangisinde daha azdır?
A- Trabzon
B- Urfa
C- Konya
D- Kırşehir
E- Aksaray