KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 10
1 - Türkiye’de göç eden nüfusun özellikleri ile ilgili; I. Temelinde işsizlişin olması II. Yaşlı nüfus oranının yüksek olması III. Erkeklerin daha fazla olması IV. Daha çok kırsal alandaki nüfusun göç etmesi gibi özelliklerden hangileri doğru değildir?
A- II ve III
B- I ve III
C- III ve IV
D- Yalnız II
E- Yalnız IV
2 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Karadeniz’in doğusundan başlayarak Akdeniz’in doğusuna kadar Türkiye’nin kıyı şeridi boyunca inceleme ve araştırma yapan bir kişi, bu kıyılarda aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğunu gözlemler?
A- Dağların kıyıya paralel uzandığını
B- Tüm akarsuların delta oluşturduğunu
C- Güneşlenme süresinin aynı olduğunu
D- Günlük sıcaklık farkının az olduğunu
E- Kumsalların geniş yer kapladığını
3 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de çığ olaylarının görülme sıklığı, dağların kuzey ve güney yamaçlarında farklılık gösterir. Aşağıdakilerden hangisinin bu durum üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?
A- Doğal bitki örtüsünün sıklığı
B- Toprak örtüsünün kalınlığı
C- Egemen rüzgâr yönü
D- Yer şekillerinin engebeliliği
E- Donma erime olaylarının sıklığı
4 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Çeşitli nedenlerle tahrip edilen bir orman alanının eski hâline dönebilmesi için geçen süreye ormanın kendini yenileme süresi denir. Buna göre, aşağıda verilen yerlerin iklim özellikleri göz önüne alındığında hangisinde ormanın kendini yenileme süresinin diğerlerinden daha kısa olması beklenir?
A- Göller Yöresi
B- Ergene Havzası
C- Gaziantep Platosu
D- Menteşe Yöresi
E- Konya Ovası
5 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye nüfusuyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Kıyıyla iç kesimler arasında nüfus yoğunluğu bakımından önemli farklılıklar vardır.
B- Nüfusun dağılışı, iklim ve yer şekilleriyle yakından ilgilidir.
C- Genellikle kış mevsiminin ılık ve yağışlı geçtiği yerlerde nüfus yoğunluğu fazladır.
D- Endüstrinin geliştiği kentlerde, nüfus yoğunluğu mevsimler arasında büyük değişiklik gösterir.
E- Nüfus yoğunluğunun fazlalığında illerin yüz ölçümlerinin büyüklüğü önemli bir etkendir.
6 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Yirminci yüzyılın ortalarına kadar ülkeler, nüfusun sayısal olarak fazlalığını, güçlü olmak için gerekli ve yeterli bir faktör olarak görüyorlardı. Günümüzdeyse ülkelerin çoğu nüfusun sayıca fazlalığından çok, sosyal ve ekonomik niteliklerine önem vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi, parçada sözü edilen nüfusun sosyal ve ekonomik özellikleri arasında gösterilemez?
A- Çalışan nüfusun sektörel dağılımı
B- Nüfusun dağılışı
C- Ortalama yaşam süresi
D- Kır ve kent nüfus oranları
E- Nüfusun eğitim durumu
7 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de Karadeniz’in kıyı kesimindeki bazı yörelerde serender adı verilen 3-4 metre yükseklikte 5-6 metrekare genişlikte ve çoğunlukla ahşap ayaklar üzerine oturtulan yapılar vardır. Bölgenin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında bu yapıların hangi nedenle kurulduğu söylenebilir?
A- Ürünü nemden koruma
B- Rüzgârdan korunma
C- Sıcaktan korunma
D- Hayvan barınağı
E- Konut yetersizliği
8 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıda verilen ekonomik etkinliklerden hangisinin, topoğrafik koşullara bağlı olarak geliştiği söylenemez?
A- Karadeniz yaylalarında hayvancılık etkinliklerinin yapılması
B- Kıyı ovalarında tarımsal etkinliklerin yoğun olması
C- Palandöken Dağlarında kış turizminin yoğun olması
D- Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hidroelektrik santrallerinin fazla olması
E- Çatalca ve Kocaeli platolarında endüstriyel etkinliklerin gelişmiş olması
9 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Kıyı Ege’nin ekonomik etkinlikleri göz önüne alındığında en fazla gelişme gösteren endüstri kollarının ortak özelliğinin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A- Maden işletmeciliğinin yaygın olması
B- Otomotiv endüstrisinin gelişmiş olması
C- Endüstride tarımsal ham maddenin ağırlıklı olması
D- Ham madde için büyük oranda dışa bağımlı olması
E- Büyük ölçekli endüstri kuruluşlarının çoğunlukta olması
10 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de çeltik tarımı yapılan yerlerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir?
A- Yağış rejimlerinin düzenli olması
B- Genellikle akarsu boylarında bulunmaları
C- Kış aylarında don olaylarının görülmemesi
D- Yılda birden fazla ürün alınması
E- Aynı iklim bölgesinde yer almaları
11 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de büyükbaş hayvancılığa göre küçükbaş hayvancılık daha yaygındır. Küçükbaş hayvan türleri içerisinde de koyun, en çok yetiştirilen hayvan türüdür. Buna göre, Türkiye’de koyun yetiştiriciliğinin diğer türlere göre daha fazla olmasında; I. bozkırların geniş yer kaplaması, II. ülkenin büyük bölümünde yaz kuraklığının belirgin olması, III. ortalama yükseltinin fazla olması, IV. tümüyle aile işletmeciliği şeklinde yapılması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve III
D- I, II ve IV
E- II, III ve IV
12 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarının Türkiye’de deniz balıkçılığının önemli alanlarından olmasında; I. akıntılara bağlı olarak besin maddeleri yönünden zengin olması, II. balıkların göç yolunu oluşturması, III. kıyı kullanımının diğer yerlere göre daha yoğun olması, IV. boğazların ortalama derinliğinin fazla olmaması özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- III ve IV
E- II, III ve IV
14 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’de kurulması planlanan ilk nükleer güç santralinin Mersin Akkuyu’da inşa edilmesi kararlaştırılmıştır. Buna göre, Akkuyu’nun seçiminde; I. yıllık ortalama sıcaklıklarının yüksek olması, II. Türkiyedeki nükleer ham madde rezervlerine yakın olması, III. topoğrafik koşullarının uygun olması, IV. denize yakın bir konumda olması özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I ve II
D- III ve IV
E- I, III ve IV
15 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye, yer şekilleri bakımından engebeli bir ülke olmasına karşın son yıllarda ulaşım alanında büyük gelişmeler göstermektedir. Türkiye’nin ulaşım alanında gösterdiği bu gelişmelerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Tarımda çalışan nüfus oranının azalması
B- Yüz ölçümünün büyüklüğü
C- Kentleşme oranının artması
D- Coğrafi konumu
E- Teknolojik gelişmeler ve ekonomik kalkınma
16 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) I. Yer şekilleri II. Hava ve atmosfer olayları III. Sıcak su kaynakları IV. Modern mimari Türkiye turizmindeki çekicilikler göz önüne alındığında yukarıdakilerden hangilerinin daha fazla öneme sahip olduğu söylenebilir?
A- I ve II
B- I ve III
C- II ve III
D- II ve IV
E- III ve IV
17 - (2012 KPSS ÖNLİSANS) Türkiye’nin son beş yıla ait elektrik enerjisi üretimiyle bu üretim içindeki termik ve hidroelektrik santrallerin paylarını gösteren bir grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A- Verilen yıllar arasında termik ve hidroelektrik enerji üretimindeki farklılıklara
B- Hidroelektrik enerjisinin toplam üretim içindeki payına
C- Elektrik enerjisi üretiminin en düşük olduğu yıla
D- Elektrik enerjisi üretiminde termik santrallerinin payına
E- Termik enerji üretiminde maliyetin en yüksek olduğu yıla
18 - Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de birbirinden farklı iklim özelliklerinin görüldügüne kanıt olarak gösterilemez?
A- Akarsu rejimlerinin çesitli olması
B- Doğal bitki örtüsünün farklılık göstermesi
C- Çesitli tarım ürünlerinin yetistirilmesi
D- Yağışın en çok düştüğü mevsimlerin değişken olması
E- Ulaşım yollarının farklı dogrultularda uzanması