KPSS Coğrafya Deneme Sınavı 1
1 - I. İklim Çeşitliliğinin görülmesi II. Ulaşımın bölgelerde farklı gelişmesi III. Linyit yataklarının genişçe yayılması IV. Erozyon şiddetinin farklı olması V. Yerleşme tiplerinin çeşitlenmesi Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye’de yer şekillerinin çeşitli olmasının sonuçlarından biri değildir?
A- I
B- II
C- III
D- IV
E- V
2 - Türkiye’de platolar en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A- Epirojenik hareketler
B- Orojenik hareketler
C- Akarsu biriktirmesi
D- Yer şekilleri
E- Volkanik arazi
3 - Hız, bir akarsuyun aşındırma gücünü arttıran en önemli faktördür. Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinde akarsular bu özelliğiyle aşındırmayı en fazla yapar?
A- Marmara
B- İç Anadolu
C- Ege
D- Doğu Anadolu
E- Akdeniz
4 - Karstik yer şekillerinin dağılışını gösteren Türkiye haritası incelendiğinde, bu şekillerin en fazla Akdeniz Bölgesi’nde yer aldığı görülür. Bu duruma aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır?
A- Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi
B- Ormanların bölgede geniş yer kaplaması
C- Bölgenin kalkerli bir araziye sahip olması
D- Arazinin engebeli bir yapıya sahip olması
E- Bölgede mağaraların geniş yer kaplaması
5 - Marmara Bölgesi’nin aşırı nüfuslanmasında aşağıdakilerden hangisi en fazla etkili olmuştur?
A- Yer şekilleri
B- Ticaret
C- Hizmet
D- Tarım
E- Ulaşım
6 - Doğu Anadolu Bölgesi hem yüz ölçümü hem de tarımsal nüfus yoğunluğu fazla olan bir bölgedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir?
A- Tarım ürünü çeşidinin az olması
B- Kışların çok soğuk geçmesi
C- Yağış miktarının az olması
D- Engebeli arazinin fazla olması
E- Dışarıya olan göçlerin fazla olması
7 - Seracılık sıcaklığı kontrol altına almayı amaçlayan bir tarım faaliyetidir. Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde seracılık yapılması daha kolaydır?
A- Doğu Karadeniz
B- Kıyı Ege
C- Güney Marmara
D- Antalya
E- Orta Fırat
8 - Aşağıda bir tarım ürünün özellikleri verilmiştir. Bol su ister. Olgunlaşma döneminde yüksek sıcaklık ister. Akarsu boylarında rahat yetişir. Üretimi devlet kontrolündedir. Özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?
A- Mercimek
B- Buğday
C- Tütün
D- Üzüm
E- Pirinç
9 - Aşağıda verilen bölümlerin hangisinde büyükbaş hayvancılık yaygın bir şekilde yapılmaktadır?
A- Konya
B- Orta Fırat
C- Erzurum – Kars
D- Ergene
E- Antalya
10 - Aşağıdaki yer altı kaynaklarının hangisinde ülkemiz dünya rezervinin yarısından fazlasına sahiptir?
A- Boksit
B- Krom
C- Bor
D- Demir
E- Doğalgaz
11 - Adana – Zeytinyağı Konya – Şeker fabrikası Kars – Et ürünleri Bursa – İpekli dokuma Yukarıda verilen endüstri kuruluşlarının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A- Ham madde
B- Teknoloji
C- Sermaye
D- Enerji
E- Ulaşım
12 - Karadeniz kıyısındaki, En işlek liman, Hinterlandı en geniş liman, İşlenmiş bakır gönderilen liman, aşağıdakilerden hangisidir?
A- Trabzon
B- Sinop
C- Zonguldak
D- Giresun
E- Samsun
13 - İç Anadolu Bölgesi’nde arpa ve buğday ekim alanlarında fazla değişiklik olmamasına rağmen, üretimde değişiklik görülür. Bu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklayabiliriz?
A- Toprak yapısında meydana gelen değişikliklerle
B- İklim şartlarındaki değişikliklerle
C- Devletin destekleme alımındaki değişikliklerle
D- Ürünlerin fiyatlarındaki değişikliklerle
E- Ürünlerin zamanlarında hasat edilmemesiyle
14 - Gittiği yörede; I. yağışların yazın arttığını, II. bitki örtüsünün çayır olduğunu, III. kışların çok soğuk ve uzun geçtiğini, IV. büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğunu gören gözlemci Doğu Anadolu’nun hangi yöresindedir?
A- Kars
B- Iğdır
C- Hakkari
D- Erzincan
E- Malatya
15 - Aşağıda Türkiye’de ulaşım sektörü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- İç Anadolu’yu Çukurova’ya bağlayan en önemli geçit Gülek’tir.
B- Türkiye ithalatında en fazla kullanılan ulaşım türü demiryoludur.
C- Van Gölü’nde feribot ulaşımı yapılmaktadır.
D- Doğu Karadeniz’de demiryolu ulaşımı bulunmaz.
E- Türkiye’de karayolu ulaşımı dağların uzanışına paralel uzanır.
16 - Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de erozyonun doğrudan veya dolaylı sonuçları arasında gösterilemez?
A- Yer altı su seviyesinin dengesinin bozulması
B- Kırsal alandan göçlere sebep olması
C- Tarım topraklarının verimsizleşmesi
D- Delta ovalarının oluşması
E- Barajların ömrünün kısalması
17 - Türkiye’de 36 42 kuzey paralelleri, 26 – 45 doğu meridyenleri arasında yer alır. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biri değildir?
A- En uzun geceyi 21 Aralık’ta yaşaması
B- Buzlu aşınım ve birikim şekillerine rastlanmaması
C- Kıyılarında şiddetli gel – git olaylarının yaşanmaması
D- Akdeniz ikliminin görülmesi
E- Gölge yönünün yıl boyunca kuzeyi göstermesi
18 - Türkiye’de heyelan olaylarının en yaygın olduğu mevsim ilkbahardır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Yağış rejiminin düzenli olması
B- Killi toprak yapısının yaygın olması
C- Orografik yağışların yaygın olması
D- Bu mevsimde yağışların artması
E- Kar erimelerinin başlaması