Anasayfa > İngilizce Dersleri

İngilizce’de en sık kullanılan kelimeler - İngilizce Dersleri


 

Abandon

ebandın

TERK ETMEK

Ability

ebılıti

YETENEK

Able

eybıl

MUKTEDİR

Aboard

ebord

(bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK

About

ebaut

1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK

Above

ebav

YUKARIDAKİ

Abroad

ebrod

YURT DIŞI

Absence

ebsıns

YOKLUK

Absent

ebsınt

1.YOK 2.EKSİK

Absolute

ebsolut

MUTLAK, KESİN

Absurd

ebzörd

SAÇMA

Accept

eksept

KABUL ETMEK

Accident

eksidınt

KAZA

Accommodate

ekomodeyt

YERLEŞTİRMEK

Accommodation

ekomıdeyşın

KONAKLAMA YERİ

Accompany

ekampıni

EŞLİK ETMEK

According To

ekording tu

GÖRE

Account

ekaunt

HESAP

Accurate

ekürıt

DOĞRU, HATASIZ

Accuse

ekküz

SUÇLAMAK

Ache

eyk

AĞRI

Acquaint

ekueynt

TANIMAK,BİLMEK

Across

ekros

1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA

Act

ekt

1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK

Active

ektiv

ETKİN, FAAL

 

Toplam 3641 Kelime okunuşu ve Türkçe Meali

A

Actor

ektır

ERKEK OYUNCU

Actress

ektrıs

KADIN OYUNCU

Actual

ekçuıl

GERÇEK

Add

ed

TOPLAMAK,EKLEMEK

Address

edres

ADRES

Administration

edminıstreyşın

İDARE

Admire

edmayr

BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK

Admit

edmit

1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK

Adult

edalt

YETİŞKİN

Advance

edvens

1.İLERİ 2.AVANS

Advanced

edvensd

GELİŞMİŞ

Advantage

edventıc

AVANTAJ

Adventure

edvençur

MACERA

Advertise

edvırtayz

REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK

Advice

edvays

TAVSİYE

Advise

edvayz

TAVSİYE ETMEK

Aerial

eriyıl

ANTEN

Aeroplane

eıropleyn

UÇAK

Affair

effeyır

1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ

Affect

efekt

ETKİLEMEK

Afford

eford

SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK

Afraid

efreid

KORKMAK

After

aftır

SONRA

Afternoon

aftırnuun

ÖĞLEDEN SONRA

Afterwards

aftırvördz

(bir olaydan) SONRA

 

Again

egein

BİR DAHA;YİNE

Against

egeinst

KARŞI, ZIT

Age

eyc

1.YAŞ 2.ÇAĞ

Aged

eycd

YAŞINDA

Agency

eycınsi

ACENTE

Agent

eycınt

TEMSİLCİ, ARACI

Aggressive

egresiv

SALDIRGAN, KAVGACI

Ago

ego

ÖNCE

Agree

egrii

ANLAŞMAK

Agreement

egriimınt

ANLAŞMA

Agriculture

egrikalçır

TARIM

Ahead

ehed

ÖNDE

Aid

eyd

YARDIM

Aim

eym

1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK

Air

eyr

1.HAVA 2.HAVALANDIRMA

Alarm

alarm

ALARM

Algebra

alcebra

CEBİR

Alike

elaık

HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA

Alive

elaıv

YAŞAMAK,CANLI

All

ol

1.HEP 2.TÜM 3.HER

All Right

ol rayt

1.TAMAM 2.EVET

Alliance

elayıns

BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE

Alligator

aligeytır

TİMSAH

Allow

elov

İZİN VERMEK

Almost

olmost

HEMEN HEMEN

 

Alone

elon

1.YALNIZ 2.TEK

Along

elong

1.BOYUNCA 2.İLERİ

Aloud

elaud

SESLİ

Already

olredi

AZ ÖNCE, ZATEN

Also

olso

HEM DE

Although

oldo

1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER

Altogether

oltugedır

TÜMÜYLE, HEP BERABER

Always

olveys

HER ZAMAN

Amaze

emeyz

ŞAŞIRTMAK

Ambassador

embesedır

BÜYÜKELÇİ

Ambition

embişın

HIRS

Ambush

embuş

TUZAK

Among

emong

ARASINDA

Amount

emaunt

MİKTAR

Amuse

emüuz

GÜLDÜRMEK

And

end

VE

Angry

engri

KIZGIN

Animal

enimıl

HAYVAN

Ankle

enkl

AYAK BİLEĞİ

Anniversary

enivörsıri

YILDÖNÜMÜ

Announce

enauns

BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS

Annoy

enoy

RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK

Annual

enyuıl

YILLIK

Another

enadır

DİĞER, BİR BAŞKA

Answer

ensır

YANIT

 

Ant

ent

KARINCA

Anti

anti

KARŞI, ZIT, TERS

Anxiety

enzayıti

ENDİŞE

Anxious

enkşıs

ENDİŞELİ

Any

eni

HERHANGİ

Anybody

enibadi

HERHANGİ BİRİ

Anyone

enivan

HERHANGİ BİRİ

Anything

enyting

HERHANGİ BİR ŞEY

Anyway

enivey

HER NEYSE

Anywhere

eniveır

HERHANGİ BİR YER

Apart

epart

AYRI

Apart From

epart from

HARİÇ, DIŞINDA

Ape

eyp

MAYMUN

Apologize

epolocayz

ÖZÜR DİLEMEK

Apparent

eperınt

AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN

Appeal

epiıl

1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK

Appear

eppiır

GÖRÜNMEK

Appearance

eppiırıns

GÖRÜNÜŞ

Appetite

epıtayt

İŞTAH

Apple

epıl

ELMA

Applicant

eplikınt

BAŞVURAN

Application

eplikeyşın

BAŞVURU

Apply

eplay

1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK

Appoint

eppoint

ATAMAK

Appointment

eppointmınt

1.RANDEVU 2.ATAMA

 

Appreciate

eprişieyt

MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK

Approach

eproç

1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ

Approve

epruv

ONAYLAMAK

Approximate

eproksimıt

YAKLAŞIK OLARAK

Apricot

eprikot

KAYISI

April

eyprıl

NİSAN

Archbishop

arçbişıp

BAŞPİSKOPOS

Architect

arkitekt

MİMAR

Architecture

arkitekçır

MİMARİ

Area

eriya

ALAN, BÖLGE

Argue

argüu

TARTIŞMAK

Argument

argümınt

TARTIŞMA

Arise

erayz

KALKMAK, YÜKSELMEK

Aristocrat

eristokrat

ARİSTOKRAT

Arm

arm

KOL, SİLAH

Armchair

armçeir

KOLTUK

Armour

armır

ZIRH

Army

armi

ORDU

Around

eraund

1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE

Arrange

ereync

DÜZENLEMEK, AYARLAMAK

Arrest

erest

TUTUKLAMAK

Arrival

erayvıl

VARIŞ

Arrive

erayv

VARMAK

Arrow

erov

OK

Art

art

SANAT

 

Article

artikl

1.MAKALE 2.EŞYA

Artificial

artifişıl

YAPAY

Artist

artist

SANATÇI

As

ez

1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK

Ash

KÜL

Ashamed

eşeymd

UTANMIŞ

Aside

esayd

BİR YANDA

Ask

esk

SORMAK, İSTEMEK

Asleep

esliip

UYKUDA

Ass

es

1.EŞEK 2.APTAL

Assembly

esembli

1.MONTAJ 2.OTURUM

Assist

esist

YARDIM ETMEK

Assistant

esistınt

YARDIMCI

Associate

esoşieyt

İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK

Assume

esuym

VARSAYMAK

Astonish

estoniş

ŞAŞIRMAK (bir kimseye)

At

et

DE..DA eki

Atmosphere

etmosfiır

HAVAKÜRE, ATMOSFER

Attach

eteç

BİRLEŞTİRMEK

Attack

etek

SALDIRMAK, ATAK

Attempt

etempt

DENEMEK

Attend

etend

KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK

Attention

etenşın

DİKKAT

Attitude

etitüud

YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR

Attractive

etrektiv

ÇEKİCİ

 

 

August

ogust

AĞUSTOS

Aunt

aant

TEYZE, HALA

Autumn

otumn

SONBAHAR

Available

eveylıbl

HAZIR, SERBEST, BOŞTA

Avenue

evenyu

CADDE

Average

evirıç

ORTALAMA

Avoid

evoid

KAÇINMAK

Awake

eveyk

UYANIK

Aware

eveyr

BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK

Away

evey

BURADAN, BURADA DEĞİL

Awful

oful

KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ

Axe

eks

BALTA

Abolish

ebolış

İPTAL ETMEK

Abolition

ebolışın

KALDIRMAK

Absorb

ıbsorb

1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK

Abuse

ebyus

KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME

Academic

ekıdemik

AKADEMİK

Accelerator

ekselıreytır

GAZ PEDALI

Accent

eksınt

ŞİVE, AKSAN

Access

ekses

1)GİRİŞ 2)YOL

Accessible

eksesıbıl

1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR

Accounting

ekaunting

MUHASEBE

Accumulate

ekyumyuleyt

TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK

Accused

ekyuzıd

1)SANIK 2)SUÇLAMAK

Accustom

ekastım

ALIŞTIRMAK

 

Accustomed

ekastımd

ALIŞIK,ALIŞKIN

Achieve

e?iv

ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK

Achievement

e?ivmınt

BAŞARI

Acid

esid

ASİT

Acknowledge

eknolı?

DOĞRULAMAK

Acquire

ikwaır

EDİNMEK

Acquisition

ekwızışın

EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA

Addict

edikt

TİRYAKİ,MÜPTELA

Admiral

edmirıl

AMİRAL

Admission

edmişın

1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ

Adopt

edopt

1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK

Adverse

edvörs

ZIT,KARŞI

Airport

eyirport

HAVA ALANI

Album

elbım

ALBÜM

Alcohol

elkıhol

ALKOL

Allocate

elıkeyt

TAHSİS ETMEK, DAĞITMAK,BÖLÜŞTÜRMEK

Allocations

elıkeyşın

TAHSİSAT

Allowance

elauıns

DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK

Ally

elay

ANLAŞMA,BİRLEŞME

Alphabet

elfıbit

ALFABE

Alter

oltır

DEĞİŞTİRMEK

Alternative

oltörnıtiv

ALTERNATİF, SEÇENEK

Amateur

emıtör

AMATÖR

Ambulance

embyulıns

AMBULANS

Amend

emend

DÜZELME, AYARLAMA

 

 

Ample

empıl

GENİŞ, BOL

Anchor

enkır

1)ÇAPA 2)DEMİR ATMAK (Gemi)

Angel

eyncıl

MELEK

Anger

engır

KIZMAK

Angle

engıl

AÇI, KÖŞE

Anticipate

entisipeyt

1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK

Antique

entik

ANTİKA

Anxiously

enkşıslıy

ENDİŞELİ OLMAK

Apartment

epartmınt

APARTMAN DAİRESİ

Apparently

eparıntliy

BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK

Article Of Association

artıkıl ıv ısosieyşın

ANA SÖZLEŞME

Aspect

espekt

GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM

Asset

eset

VARLIK

Association

esuşeytın

CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN

Assurance

eşurıns

GÜVEN,İNANÇ,SÖZ

Assure

eşuır

TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK

Assured

eşurıd

1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN

Attachment

eta?mınt

İLAVE, EK

Attendant

ıtendınt

1) HİZMETÇİ, HİZMETKAR 2) REFAKAT EDEN KİMSE

Auction

okşın

MÜZAYEDE, MEZAT

Audience

odyıns

İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)

Augment

ogment

İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK

Augmentation

ogmentetişın

ZAM, EKLEME

Author

othır

YAZAR

Authority

othoriti

OTORİTE

Award

iwood

MÜKAFAT

Awkward

okvırd

1)ACEMİ,SAKAR 2)KULLANILMASI,ANLAŞILMASI GÜÇ

 

B

 

Baby

beybi

BEBEK

Back

bek

1.ARKA 2.SIRT

Backbone

bekbon

1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ

Background

bekraund

1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL

Backward

bekvörd

GERİYE DOĞRU

Bad

bed

KÖTÜ

Badly

bedli

1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA

Bag

beg

ÇANTA

Baggage

begıc

BAGAJ

Bake

beyk

PİŞİRMEK

Baker

beykır

FIRINCI

Balance

belıns

1.DENGE 2.BAKİYE

Balcony

belkıni

BALKON

Bald

bold

KEL

Ball

bol

1.TOP 2.BALO

Ballerina

belıriinı

BALERİN

Ballet

baley

BALE

Balloon

baluun

BALON

Ban

ben

YASAK

Banana

bınana

MUZ

Band

bend

1.BANT (şerit) 2.BANDO

Bank

benk

BANKA

Banker

benkır

BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER

Banknote

benknot

KAĞIT PARA

Bankrupt

benkrapt

İFLAS

 

 

Bar

bar

1.ÇUBUK 2.BAR

Bare

beyr

ÇIPLAK, BOŞ

Bargain

bargın

1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR

Barrel

berıl

1.VARİL 2.NAMLU

Base

beys

1. TABAN 2.ÜS

Basement

beysmınt

BODRUM

Basin

beysn

KAZAN

Basket

baskıt

SEPET

Bath

bath

YIKANMAK

Bathe

beth

YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)

Battle

betl

SAVAŞ, MUHAREBE

Bay

bey

KOY

Beach

biiç

SAHİL

Bean

biin

FASULYE

Bear

beır

1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI

Beard

bıed

SAKAL

Beast

biist

CANAVAR

Beat

biit

1.VURMAK 2.YENMEK

Beautiful

büutiful

GÜZEL

Beauty

büuti

GÜZELLİK

Because

bikoz

ÇÜNKÜ

Become

bıkam

GELİŞMEK, DEĞİŞMEK

Bed

bed

YATAK

Bee

bii

ARI

Beef

biif

DANA ETİ

 

Beer

biır

BİRA

Beetle

biitl

HAMAMBÖCEĞİ

Before

bifor

ÖNCE

Beg

beg

DİLENMEK

Begin

begın

BAŞLAMAK

Behave

biheyv

DAVRANMAK

Behind

bihaynd

ARKADA, GERİDE

Being

biing

VARLIK

Believe

bıliiv

İNANMAK

Bell

bel

ZİL, ÇAN

Belong

bilong

AİT OLMAK

Below

bilov

ALTTA, AŞAĞIDA

Belt

belt

KEMER

Bench

benç

1.TEZGAH 2.BANK

Bend

bend

EĞMEK, EĞİLMEK

Beneath

bınith

ALTINDA

Benefit

benıfit

YARARI OLMAK

Berry

beri

KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE

Beside

bisayd

YANINDA

Besides

bisaydz

HEM DE

Best

best

EN İYİ

Bet

bet

İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK

Better

better

DAHA İYİ

Between

bitviin

ARASINDA

Beyond

biyand

ÖTESİNDE

 

Bicycle

baysikl

BİSİKLET

Big

big

BÜYÜK

Bike

bayk

BİSİKLET

Bill

bil

1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)

Bin

bin

KAP

Bind

baynd

BAĞLAMAK

Bird

börd

KUŞ

Birth

börth

DOĞUM

Biscuit

biskit

BİSKÜVİ

Bishop

bişıp

PİSKOPOS

Bit

bit

1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ

Bite

bayt

ISIRMAK

Black

blek

SİYAH

Blame

bleym

SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK

Blank

blenk

BOŞLUK

Blanket

blenkıt

BATTANİYE

Blast

blast

PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK

Bless

bles

(Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS

Blind

blaynd

KÖR

Block

blok

BLOK

Blood

blad

KAN

Bloom

bluum

ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK

Blow

blou

ÜFLEMEK, PATLAMAK

Blue

blu

1. MAVİ 2.MUTSUZ

Bluff

blaf

BLÖF

 

Board

boord

BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL

Boast

boust

ÖVÜNMEK

Boat

bout

BOT;SANDAL

Body

badi

GÖVDE;VÜCUT

Boil

boıl

KAYNAMAK

Bold

bould

CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.

Bomb

bomb

BOMBA

Bone

boun

KEMİK

Bonfire

bonfayır

MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ

Book

buk

KİTAP

Book

buk

YER AYIRTMAK

Border

bordır

SINIR

Bore

bor

CAN SIKMAK

Bored

bord

CANI SIKILMIŞ

Born

born

DOĞMUŞ

Borrow

borou

ÖDÜNÇ ALMAK

Boss

bos

PATRON

Both

bouth

İKİSİ

Bottle

botl

ŞİŞE

Bottom

botım

EN ALT, DİP

Bow

bou

YAY

Bowl

boul

TAS

Box

boks

1.KUTU 2.BOKS

Boy

boy

ERKEK ÇOCUK

Bra

bra

SUTYEN

 

Brain

breyn

BEYİN

Brass

bras

PİRİNÇ (metal)

Brave

breyv

KORKUSUZ, CESUR

Bread

bred

EKMEK

Break

breyk

KIRMAK

Breakfast

brekfıst

KAHVALTI

Breath

breth

NEFES

Breathe

brith

NEFES ALMAK

Brick

brik

TUĞLA

Bridge

bric

KÖPRÜ

Brief

briif

KISA, ÖZETLİ

Bright

brayt

PARLAK

Bring

bring

GETİRMEK

Broad

brood

GENİŞ

Broadcast

broodkast

YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)

Broom

bruum

SÜPÜRGE

Brother

bradır

ERKEK KARDEŞ, AĞABEY

Brown

braun

KAHVERENGİ

Brush

braş

1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK

Budget

bacıt

1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK

Build

bild

İNŞA ETMEK, YAPMAK

Building

bilding

BİNA

Bulb

balb

AMPUL

Bump

bamp

ÇARPIŞMA

Bumper

bampır

TAMPON (araba)

 

Bumpy

bampi

ENGEBELİ

Bunch

banç

DESTE, DEMET

Bungalow

banglou

BUNGALOV

Burglar

börglır

HIRSIZ

Burn

börn

YANMAK

Burst

börst

PATLAMAK

Bury

böri

GÖMMEK

Bus

bas

OTOBÜS

Bush

buş

ÇALI

Business

biznıs

İŞ

Busy

bizi

MEŞGUL

But

bat

FAKAT

Butcher

butçır

KASAP

Butter

batır

TEREYAĞ

Button

batn

DÜĞME

Buy

bay

SATIN ALMAK

By

bay

YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR

Babysitter

beybisitır

ÇOCUK BAKICISI

Bachelor

be?ılır

1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ

Backbone

bekbon

1)OMURGA 2)TEMEL TAŞI, EN ÖNEMLİ BÖLÜM

Bale

beyl

BALYA (Halı,Tütün vs.)

Banal

bınaal

BANAL,ADİ

Bandage

bendı?

BANDAJ,YARA BANDI

Baneful

beynful

KÖTÜ, KÖTÜ ŞEY (A Baneful ınfluence=Kötü etki)

Banish

beniş

1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME

 

Barbarous

barbırıs

BARBAR, VAHŞİ

Barber

baabır

BERBER

Basin

beysın

1) LEĞEN 2) LEĞEN DOLUSU 3) HAVZA

Bastardize

bestırdayz

1)DEĞERİNİ DÜŞÜRMEK 2)KONUNUN ANLAMINI DEĞİŞTİRMEK

Battery

betıri

PİL

Bawl

bavıl

BAĞIRMAK VEYA AĞLAMAK (Seslice)

Beforehand

bifor hend

ÖNCEDEN

Bias

bays

ÖN YARGI,EĞİLİM

Birthday

börthdey

DOĞUMGÜNÜ

Bladder

bledır

1) MESANE, KESE, SİDİK TORBASI 2)İÇ LASTİK

Blade

bleyd

USTURA, BIÇAK

Blister

blistır

KABARCIK

Blockade

blokeyd

ABLUKAYA ALMA

Blouse

blauz

BLUZ

Bodyguard

badigard

KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL

Boiler

boylır

KAZAN

Bolt

bolt

1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN

Bonnet

bonıt

1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU

Bony

boni

ÇOK ZAYIF

Booklet

buklıt

BROŞÜR

Boom

buum

1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK

Boot

buut

1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ

Boring

boring

SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)

Bother

bodır

CAN SIKMAK,ÜZMEK

Bounce

bauns

1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)

 

Bound

baund

BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK

Boundary

baundri

SINIR

Brake

breyk

FRENLEMEK, FREN

Branch

bran?

1)DAL 2)ŞUBE,KOL

Brand

brend

1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN

Brand-New

brend niyu

YENİ MODEL,YEPYENİ

Break Down

brek davn

1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA

Break-Out

brek aut

1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)

Breast

brest

GÖĞÜS

Bribe

brayb

RÜŞVET

Bride

brayd

GELİN

Briefcase

brifkeys

İŞ ÇANTASI

Brilliant

brilyınt

PARLAK,AKILLI

Brochure

brıuşır

BROŞÜR

Broken

brıukın

KIRIK

Broker

brıukır

KOMİSYONCU,SİMSAR

Brooch

broş

BROŞ, İĞNE

Brother-In-Law

bradır in lo

KAYINBIRADER

Brow

brau

ALIN

Bucket

bakıt

KOVA

Bull

bul

BOĞA

Bullet

bulıt

MERMİ

Bureau

büuro

BÜRO

Bureaucracy

bürakresi

BÜROKRASİ

By The Way

bay dı vey

BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN

 

C

Cab

keb

TAKSİ

Cable

keybl

1.KABLO 2.TELGRAF

Cage

keyc

KAFES

Cake

keyk

KEK

Calculate

kalkuleyt

HESAPLAMAK

Calendar

kelindır

TAKVİM

Call

kol

1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET

Calm

kaam

SAKİN

Camera

kemıra

KAMERA

Camouflage

kamuflaaj

SAKLAMAK

Camp

kemp

KAMP

Campaign

kempein

KAMPANYA

Campus

kempıs

KAMPÜS

Can

ken

TENEKE KUTU

Canal

knal

KANAL

Cancel

kensıl

İPTAL ETMEK

Cancer

kensır

KANSER

Candidate

kendidıt

ADAY

Candle

kendl

MUM

Canteen

kantiin

KANTİN

Capacity

kpasiti

KAPASİTE

Capital

kepıtl

1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL

Captain

keptın

1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI

Capture

kepçır

1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK

Car

kaar

ARABA

 

Caravan

karavan

KARAVAN

Card

kaad

KART

Cardigan

kardigın

HIRKA

Care

keyr

DİKKAT, ÖZEN

Career

kariır

MESLEK

Carnival

karnivıl

KARNAVAL

Carpenter

karpıntır

MARANGOZ

Carpet

kaarpıt

HALI

Carriage

keriıc

1.FAYTON 2.VAGON

Carry

keri

TAŞIMAK

Case

keys

1.KUTU,KAP 2.DAVA

Cash

keş

NAKİT

Castle

kesl

KALE

Cat

ket

KEDİ

Catch

keç

YAKALAMAK

Cattle

ketl

BÜYÜKBAŞ HAYVAN

Cause

koz

1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK

Ceiling

silign

TAVAN

Cell

sel

HÜCRE (hapis,beyin v.b)

Cellar

selır

KİLER, BODRUM

Century

sençri

YÜZYIL

Ceremony

serımıni

SEREMONİ

Certain

sörtın

KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK

Certainly

sörtınli

KUŞKUSUZ

Certificate

sertıfıkeyt

SERTİFİKA

 

Chain

çeyn

ZİNCİR

Chair

çeır

İSKEMLE

Chairman

çeırmen

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Chalk

çolk

TEBEŞİR

Challenge

çalınc

MEYDAN OKUMA

Champion

çempiın

ŞAMPİYON

Championship

çempiınşip

ŞAMPİYONA

Chance

çens

ŞANS, FIRSAT

Change

çeync

1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA

Character

kerıktır

KİŞİLİK

Charge

çarc

1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK

Charm

çarm

ÇEKİCİLİK

Charming

çarming

ÇEKİCİ

Chatter

çetır

GEVEZELİK YAPMAK

Cheap

çiip

UCUZ

Cheat

çiit

1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK

Check

çek

KONTROL ETMEK

Cheer

çiır

1.NEŞE 2.COŞTURMAK

Cheese

çiiz

PEYNİR

Chemical

kemıkl

KİMYASAL

Cherry

çeri

KİRAZ

Chess

çes

SATRANÇ

Chewing-Gum

çuving gam

SAKIZ

Chicken

çikın

PİLİÇ

Chief

çif

ŞEF

 

Child

çayld

ÇOCUK

Childhood

çayldhuud

ÇOCUKLUK

Chin

çin

ÇENE

Choose

çuz

SEÇMEK

Christian

krisçın

HIRİSTİYAN

Church

çörç

KİLİSE

Cigarette

sigıret

SİGARA

Cinema

sinıma

SİNEMA

Circle

sörkl

1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)

Circular

sörkulır

YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)

Circumstances

sörkımstansıs

DURUM, VAZİYET

Circus

sörkıs

SİRK

Citizen

sitizn

YURTTAŞ

City

siti

KENT;SİTE

Civic

sivik

1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ

Civil

sivl

SİVİL

Claim

kleym

İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK

Clasp

klasp

SIKICA TUTMAK

Class

klas

SINIF

Classic

klesik

KLASİK

Clean

kliin

1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ

Clear

kliır

1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK

Clerk

klark

MEMUR

Clever

klevır

AKILLI

Climb

klaymb

TIRMANMAK, YÜKSELMEK

 

Cloakroom

kloukrum

VESTİYER, TUVALET

Clock

klok

SAAT

Close

klous

YAKIN

Close

klouz

1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK

Clothes

klouthz

GİYSİLER (her zaman çoğuldur )

Cloud

klaud

BULUT

Club

klab

1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK

Coach

kouç

1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS

Coal

kol

KÖMÜR

Coat

kout

PALTO

Cobweb

kobveb

ÖRÜMCEK AĞI

Coconut

kokonat

HİNDİSTAN CEVİZİ

Coffee

kafi

KAHVE

Coffin

kofin

TABUT

Coin

koin

MADENİ PARA

Cold

kould

SOĞUK

Collar

kolır

YAKA, TASMA

Collect

kolekt

TOPLAMAK

Colour

kalır

RENK

Comb

kom

TARAK

Come

kam

GELMEK

Comfort

kanfırt

KONFOR ,RAHAT

Comfortable

kanfırtıbıl

KONFORLU

Command

komand

KUMANDA ETMEK

Commence

kımens

BAŞLAMAK

 

Commercial

kımörşıl

1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )

Common

kamın

1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK

Community

komüniti

TOPLUM

Company

kampany

1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK

Comparatively

kımpırativli

MUKAYESELİ OLARAK

Compare

kımpeyr

MUKAYESE ETMEK

Compass

kampıs

1.PUSULA 2.PERGEL

Compete

kımpiit

YARIŞMAK

Competition

kompitişn

1.YARIŞMA 2.REKABET

Complain

kımpleyn

YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK

Complete

kımpliit

BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ

Compliment

komplimınt

İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE

Compound

kompaund

BİRLEŞİK, BİLEŞİK

Concern

konsörn

1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK

Concert

kansıt

KONSER

Conclude

konkluud

1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK

Condition

kındişın

DURUM, ŞART

Confess

kınfes

İTİRAF ETMEK

Confidence

konfidıns

GÜVEN

Confuse

kınfüuz

(kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK

Congratulate

kongraçuleyt

KUTLAMAK

Connect

konekt

BİRLEŞTİRMEK

Conquer

konkuır

İŞGAL ETMEK

Conscience

konşıns

VİCDAN, BİLİNÇ

Conscious

konşıs

BİLİNÇLİ

 

Consider

konsidır

1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK

Consideration

konsidıreyşın

DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ

Consist

kınsist

OLUŞMAK

Consul

konsl

KONSOLOS

Consult

kınsalt

DANIŞMAK

Consultation

konslteyşın

TOPLANTI, KONSÜLTASYON

Contain

konteyn

KAPSAMAK

Container

konteynır

KAP

Content

kontent

TATMİN OLMUŞ

Contents

kontents

İÇERİK

Continuous

kontinuıs

SÜREKLİ

Contrary

kontrıri

TERSİNE, ZIDDINA

Contrast

kıntrast

KARŞILAŞTIRMAK

Control

kontroul

KONTROL ETMEK, YÖNETMEK

Convenience

konvinyıns

UYGUNLUK, KOLAYLIK

Convenient

konvinyınt

ELVERİŞLİ, UYGUN

Conversation

konverseyşın

SÖYLEŞİ

Cook

kuuk

1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK

Cool

kuul

1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK

Cop

kap

POLİS

Copper

kapır

BAKIR

Copy

kopi

KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK

Corn

korn

1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)

Corner

kornır

KÖŞE

Correct

korekt

1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK

 

Cost

kost

MALİYET, MAL OLMAK

Costly

kostli

PAHALI

Cottage

kotıc

KÖY EVİ

Cotton

kotn

PAMUK

Cough

kof

ÖKSÜRMEK

Council

kaunsl

KONSEY

Count

kaunt

SAYMAK

Country

kantri

1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN

Couple

kapıl

1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ

Courage

karıc

CESARET

Course

kors

1.GİDİŞAT 2.KURS

Court

kort

1.MAHKEME 2.KORT

Cousin

kazn

KUZEN

Cover

kavır

KAPLAMAK

Cow

kau

İNEK

Coward

kauırd

KORKAK

Crack

krek

KIRMAK

Crash

kreş

ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK

Crazy

kreyzi

ÇILGIN

Cream

kriim

1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ

Creation

krieyşın

YARATIŞ

Creature

kriiçır

YARATIK

Crime

kraym

SUÇ

Criminal

kriminl

SUÇLU (yasa önünde)

Criticize

kritisayz

ELEŞTİRMEK

 

Crop

krop

ÜRÜN (toprak ürünü)

Cross

kros

1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ

Crossing

krosing

GEÇİT

Crossroads

krosroudz

KAVŞAK

Crowd

kraud

KALABALIK

Crown

kraun

TAÇ

Cruel

kruıl

ZALİM

Cruise

kruuz

1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH

Crush

kraş

KIRMAK (basarak)

Cry

kray

BAĞIRMAK, AĞLAMAK

Cube

küub

KÜP

Cucumber

küukambır

HIYAR

Cultivate

kaltıveyt

TOPRAKLA UĞRAŞMAK

Culture

kalçır

KÜLTÜR

Cup

kap

1.FİNCAN 2.KUPA

Cure

küur

İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM

Curiosity

küriositi

MERAK

Curious

küriyıs

1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI

Curl

körl

KIVIRMAK

Current

karınt

1.AKIM 2.CARİ 3.KUR

Curse

körs

LANET

Curtain

körtn

PERDE

Curve

körv

EĞRİ

Custom

kastım

GELENEK

Customer

kastımır

ALICI, MÜŞTERİ

 

Customs

kastımz

GÜMRÜK

Cut

kat

KESMEK

Cycle

saykl

BİSİKLET, TUR

Cabbage

kebic

LAHANA

Cabin

kebin

KABİN

Cabinet

kebınıt

KABİNE

Calf

kaıf

1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR

Camel

keml

DEVE

Canary

kıneri

1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI

Cancellation

kensıleyşın

İPTAL

Cannon

kenın

TOP (silah)

Capable

keypıbıl

MUKTEDİR

Carbon-Paper

karbın peypır

KARBON KAĞIDI

Carefree

keyfri

ÖNEMSEMEYEN

Careful

keyrfıl

DİKKATLİ

Careless

keyrlıs

DİKKATSİZ

Cargo

kargo

KARGO

Carrier

keriyır

TAŞIYICI

Carrot

kerıt

HAVUÇ

Carryover

keriovır

DEVİR

Cartridge

kartrı?

KARTUŞ,ŞARJÖR

Cash-Register

keş-recıstır

YAZAR KASA

Casual

keşuıl

1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE

Caterpillar

ketırpilır

TIRTIL

Cauliflower

koliflavır

KARNIBAHAR

 

Caution

koşın

UYARI

Cave

keyv

MAĞARA

Cease

siis

DURDURMAK

Cease-Fire

siis-fayır

ATEŞ-KES

Celebration

selibreyşın

KUTLAMA

Cement

sıment

ÇİMENTO

Central

sentrıl

MERKEZİ

Centre

sentır

ORTA, MERKEZ

Cereal

siyriyıl

TAHIL, MISIR

Chamber

?embır

ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)

Champagne

şempeyn

ŞAMPANYA

Channel

?enıl

KANAL (TV, radyo gibi.)

Chapter

?eptır

BÖLÜM, KONU

Charity

?erıti

HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK

Charlatan

carlıtın

ŞARLATAN

Chart

?art

TABLO,ÇİZELGE

Charter

?artır

1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.

Chase

?eys

KOVALAMAK

Chat

?et

ÇENE ÇALMAK,SOHBET

Cheek

?iik

1)YANAK 2)POPO

Cheeky

?iki

YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN

Cheerful

?iirful

NEŞELİ,ŞEN,MUTLU

Chef

şef

AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )

Cheque

?ek

ÇEK

Chest

?est

1)GÖĞÜS 2)SANDIK

 

Chest Of Drawers

?est of drewır

ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL

Chestnut

?esnat

KESTANE

Chilli

ciliy

ÇOK ACI

Chilly

?iliy

RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK

Chimney

?imni

BACA

China

?aynı

1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b

Chip

?ip

UFAK PARÇA

Chocolate

?aklıt

ÇİKULATA

Choice

?oyıs

SEÇİM, İSTEK, TERCİH

Choke

?ok

1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE

Chop

cop

1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA

Chuckle

?akıl

KIKIRDAMA

Cigar

sigaar

PURO

Circuit

sörkıt

DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)

Claimant

klemınt

MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI

Clap

klep

ALKIŞLAMAK

Clay

kıley

KİL

Client

klaynt

MÜŞTERİ,MÜVEKKİL

Climate

klaymıt

IKLIM

Clinic

klınik

KLİNİK

Clip

klip

KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,sa? vb.)

Cloth

kloth

BEZ ( a piece of cloth )

Clown

klaun

PALYAÇO

Clue

klu

İPUCU

Clutch

kla?

1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA

 

Co

ko

BERABER (Co-operate,Co-education)

Coast

kost

KIYI, SAHİL

Cock

kak

1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI

Cocoa

koko

KAKAO

Code

kod

KOD

Collapse

kıleps

1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK

Colleague

koliig

MESLEKTAŞ

Collective Agreement

kollektiv egrimınt

TOPLU SÖZLEŞME

Colonel

körlnıl

ALBAY

Column

kolım

SÜTUN

Coma

komı

KOMA, KOMA HALİ

Come Across

kam ekros

TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK

Comet

kamit

KUYRUKLU YILDIZ

Commemorate

kımemoreyt

ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)

Commission

kamişın

1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)

Commit

kımit

SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)

Commitment

komitmınt

1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK

Communicate

kımyunikeyt

İLETİŞİM

Commute

kımyut

EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK

Compensate

kompınseyt

TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK

Compensation

kompınseyşın

TELAFİ,TAZMİNAT

Complicated

komplıkeytıd

KARIŞIK,KOMPLİKE

Components

kımponınt

UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN

Compose

kımpoz

YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)

Composition

kompızişın

KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK

 

Compromise

komprımayz

UZLAŞMA

Computer

kompitür

KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR

Concentrate

konsıntreyt

KONSANTRE,YOĞUN

Concept

konsept

GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why

Concern

konsöön

İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE

Conclusion

kınkıluşın

KARAR,SONUÇ

Condemn

kındem

1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)

Conduct

kondakt

DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK

Cone

kon

1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)

Conference

konfırıns

KONFERANS

Confine

kınfayn

KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK

Conflict

konflıkt

ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ

Consent

kınsent

KABUL ETME,ONAYLAMA

Consequently

konsikvıntly

BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA

Consign

kınsayn

1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk

Consistent

kansıstınt

TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)

Constitute

konstituut

OLUŞMAK,KURMAK

Constitution

konstituşın

ANAYASA

Construct

kınstrak

İNŞA ETMEK,YAPMAK

Consume

kınsyuum

TÜKETMEK

Consumption

kınsomşın

TÜKETİM

Contact

kontekt

TEMAS, DOKUNMA

Contest

kontest

YARIŞMA

Continent

kontınınt

KITA

Contract

kontrekt

KONTRAT,ANLAŞMA

 

Contribute

kıntrıbiyut

KATKIDA BULUNMAK

Convict

konvıkt

MAHKUM,SUÇLU

Convince

kınvins

İKNA ETMEK

Co-Operate

koopereyt

BİRLİKTE ÇALIŞMAK

Cope

kop

BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK

Cordon

kordın

1)POLİS 2)ASKER KORDONU

Cork

kook

MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)

Corpse

korps

CESET

Correspondent

korıspondınt

1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR

Corridor

koridoor

KORİDOR

Corruption

kırapşın

RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK

Cosmetic

kozmetik

KOZMETİK

Costume

kostiyum

KOSTÜM

Coupe

kupe

SPOR ARABA

Coupon

kuupon

KUPON

Cracker

krekır

KRAKER

Cramp

kremp

KRAMP

Crane

kreyn

VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ

Credit

kredit

KREDİ

Crisis

kraysız

KRİZ

Crisp

krisp

CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES

Crisp

krisp

1)İNCE 2)KAŞ

Critical

kritikıl

KRİTİK

Crocodile

krokıdayl

AFRİKA TİMSAHI

Crossword

krosvörd

ÇAPRAZ BULMACA

 

Crow

kro

1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ

Crucial

kuruşıl

EN ÖNEMLİ AN (Karar i?in vb.)

Crude

crud

PETROL ( Crude oil=Ham petrol)

Curry

köri

HAFİF ACILI

Cushion

kuşın

YASTIK

Cylinder

siylındır

SİLİNDİR

 

D

 

Dad

ded

BABA

Daily

deyli

GÜNLÜK

Dam

dem

BARAJ

Damp

demp

NEMLİ

Dance

dens

DANS

Danger

deyncır

TEHLİKE

Dangerous

deyncrıs

TEHLİKELİ

Dare

deyr

1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK

Dark

dark

1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ

Dash

deş

1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.- işareti

Date

deyt

GÜNÜN TARİHİ

Daughter

dotır

KIZ ÇOCUK

Day

dey

GÜN

Dead

ded

ÖLÜ

Deal

diıl

ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK

Dear

diır

1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI

Death

deth

ÖLÜM

Deceive

dısiiv

KANDIRMAK

December

dısembır

ARALIK (ayı)

Decide

disayd

KARAR VERMEK

Decision

dısijn

KARAR

Declare

dikleır

AÇIKLAMAK

Decorate

dekıreyt

DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK

Deed

diid

1.EYLEM 2.TAPU

Deep

diip

DERİN

 

Deer

diır

GEYİK

Defeat

dıfiit

KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)

Defence

difens

SAVUNMA, DEFANS

Defend

difend

SAVUNMAK

Definite

defınit

KESİN, BELİRLİ

Degree

dıgrii

DERECE

Delay

dıley

GECİKTİRMEK, ERTELEMEK

Delicate

delikıt

NAZİK

Delicious

dılişıs

LEZZETLİ

Delight

dılayt

HOŞNUTLUK

Delightful

dılaytful

HOŞNUT EDİCİ

Deliver

delivır

DAĞITMAK, DAĞITIM

Demand

dimend

İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ

Demolish

dımoliş

YIKMAK, PARÇALAMAK

Demonstrate

demonstreyt

AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK

Demonstration

demonstreyşın

GÖSTERİ

Dentist

dentist

DİŞÇİ

Deny

dınay

İNKAR ETMEK, YALANLAMAK

Depart

dıpart

AYRILMAK

Department

dıpartmınt

BÖLÜM;DEPARTMAN

Depend

dıpend

BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK

Deposit

dıpozıt

DEPOZİT

Depress

dıpres

BUNALTMAK

Depth

depth

DERİNLİK

Describe

dıskrayb

TANIMLAMAK, BETİMLEMEK

 

Desert

dezırt

1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)

Deserve

dızörv

HAKKETMEK, LAYIK OLMAK

Design

dızayn

DİZAYN

Desire

dızayr

ARZU

Desk

desk

SIRA;MASA

Despair

dıspeır

ÜMİTSİZLİK

Dessert

dızört

TATLI (yiyecek)

Destroy

dıstroy

YIKMAK

Destruction

dıstrakşın

YIKIM

Detail

diteyl

AYRINTI, DETAY

Determined

dıtörmind

AZİMLİ

Develop

dıvelop

GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK

Development

dıvelopmınt

GELİŞME

Devil

devl

ŞEYTAN

Dial

dayıl

1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK

Diamond

daymınd

1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)

Diary

dayri

GÜNLÜK, AJANDA

Dictator

dıkteytır

DİKTATÖR

Dictionary

dikşınri

SÖZLÜK

Die

day

ÖLMEK

Difference

difrıns

AYIRIM, FARK

Different

dıfrınt

FARKLI

Difficult

dıfıkılt

ZOR

Dig

dig

KAZMAK

Dinner

dinır

AKŞAM YEMEĞİ

 

Diploma

dıploumı

DİPLOMA

Diplomat

dıplımat

DİPLOMAT

Direct

dırekt

1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK

Direction

dırekşn

YÖN

Director

dırektır

DİREKTÖR

Dirt

dört

KİR

Dirty

dörti

KİRLİ

Disadvantage

disadvantıc

DEZAVANTAJ

Disagree

disıgrii

ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK

Disappear

disıpiır

GÖZDEN KAYBOLMAK

Disappoint

disıpoint

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK

Disc

disk

DİSK

Discipline

disiplin

DİSİPLİN

Disc-Jockey

disk cokey

DİSCOKEY

Discover

diskavır

KEŞFETMEK

Discuss

dıskas

TARTIŞMAK

Disease

diziiz

HASTALIK

Dish

diş

1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK

Dismiss

dismis

KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK

Disobey

disıbey

İTAAT ETMEMEK

Display

displey

GÖSTERMEK

Dispose

dispouz

ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK

Dispute

dıspüut

ANLAŞMAZLIK

Distance

distıns

UZAKLIK

Distant

distınt

UZAK

 

Distinct

distinkt

AÇIK, ÖZEL, FARKLI

Distinguish

distinguwiş

AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )

Distribute

distribüut

DAĞITMAK

District

distrikt

BÖLGE (toprak,ülke)

Disturb

distörb

RAHATSIZ ETMEK

Divide

divayd

BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK

Division

divijn

BÖLÜM

Dizzy

dizi

BAŞ DÖNMESİ

Do

do

YAPMAK

Dock

dok

1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK

Doctor

daktır

DOKTOR

Document

dokümınt

DOKÜMAN

Dog

dog

KÖPEK

Doll

dol

OYUNCAK BEBEK

Domestic

dımestik

EVCİL, EVE AİT, İÇSEL

Donkey

donki

EŞEK

Door

door

KAPI

Double

dabl

ÇİFT

Doubt

daut

1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK

Down

daun

AŞAĞISI

Draw

drov

1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)

Dreadful

dredfl

KORKUNÇ, KÖTÜ

Dreadfully

dredfıli

ÇOK

Dream

driim

DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK

Dress

dres

1.GİYSİ 2.GİYİNMEK

 

Drill

dril

1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK

Drink

drink

İÇMEK

Drive

draıv

ARABA KULLANMAK, SÜRMEK

Drop

drop

1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA

Drug

drag

İLAÇ, UYUŞTURUCU

Drunk

drank

SARHOŞ

Dry

dray

1.KURU 2.KURUMAK

Due

düu

KADAR, VADE( borç )

Dull

dal

1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI

Dust

dast

TOZ

Duty

düuti

1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ

Daisy

deyzi

PAPATYA

Damage

demı?

ZARAR, ZARAR VERMEK

Darling

daling

SEVGİLİ

Date

deyt

1)HURMA 2)RANDEVU

Deadline

dedlayn

MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ

Deadlock

dedlok

1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ

Deaf

def

SAĞIR

Debatable

dibeytıbıl

TARTIŞABİLİNİR

Debate

dibeyt

TARTIŞMA

Debt

det

BORÇ

Decay

dikey

ÇÜRÜMEK,BOZULMAK

Decent

disınt

DOĞRU,HAKLI,İYİ

Decline

diklayn

AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK

Decrease

dikriis

AZALMAK

 

Default

difolt

İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)

Defer

diför

GECİKTİRME, ERTELEME

Deficit

defisit

AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)

Definition

defineyşın

TANIMLAMA

Deliberately

dilibirıtli

KASTEN

Demoralize

dimorılayz

CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK

Dependent

dıpendınt

BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)

Deputation

deputeyşın

VEKİLLİK

Deputy

depyuti

VEKİL

Desperate

despırit

UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ

Despite

dıspayt

RAĞMEN

Destination

destıneyşın

VARIŞ NOKTASI

Detach

dita?

AYIRMAK

Detective

dıdektiv

DEDEKTİF

Dew

düu

KIRAĞI (nem)

Diagram

dayıgrım

ŞEMA, DİYAGRAM

Diameter

dayametır

ÇAP

Dice

days

ZARLAR ( Tavla )

Diet

dayt

REJİM, DİYET

Digest

daycest

1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA

Dim

dim

KISIK, SÖNÜK

Dip

dıp

DALDIRMAK

Directory

direktiri

REHBER (telefon vb.)

Disaster

dızastır

FELAKET, AFET

Disclose

diskloz

AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK

 

Disco

disko

DİSKO

Disgust

dısgast

TİKSİNTİ

Dismay

dismey

1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ

Dismay

dismey

KORKU, DEHŞET

Dispatch

dispe?

SEVK ETMEK, YOLLAMAK

Displace

displeys

YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)

Distinction

dıstingşın

KÜÇÜK FARKLILIK

Dive

dayv

DALIŞ

Diver

dayvır

DALGIÇ

Divorce

dıvöös

BOŞANMAK

Dominate

domineyt

HAKİM OLMA

Donate

doneyt

BAĞIŞ YAPMAK

Donation

doneyşın

BAĞIŞ

Donor

donır

BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)

Doom

duum

KÖTÜ KADER,KÖR TALİH

Doomsday

duumsdey

AHİRET GÜNÜ

Dose

dos

BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI

Down Payment

davn peymınt

PEŞİN (Ödeme)

Doze

doz

UYUKLAMAK, HAFİF UYKU

Dozen

dozen

DÜZİNE

Draft

draaft

1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ

Drag

dreg

SÜRÜKLEMEK

Dragon

dregın

EJDERHA

Drain

dreyn

LAĞIM, SU YOLU

Drama

draam

DRAM

 

Draught

draaft

HAVA AKIMI, CERYAN

Draughts

draafts

DAMA OYUNU

Drawer

drovır

ÇEKMECE, GÖZ

Drawn

droovn

BOĞULMAK

Drug

drag

UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ

Drum

dram

1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON

Duck

dak

1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK

Duckling

dakling

KÜÇÜK ÖRDEK

Duel

duyıl

DÜELLO

Dustbin

dastbın

ÇÖP TENEKESİ

Dye

day

BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)

Dynamite

daynımeyt

DİNAMİT

Dynamo

daynımu

DİNAMO

Dynasty

dınısti

HANEDANLIK

 

E

E.G.

i ci

ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)

Each

iiç

HER, HER BİRİ

Eager

iigır

İSTEKLİ

Ear

iır

KULAK

Early

örli

ERKEN

Earn

örn

PARA KAZANMAK

Earnest

örnıst

CİDDİ

Earth

örth

1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI

Ease

iiz

KOLAYLIK

East

iist

DOĞU

Easy

iizi

KOLAY

Eat

iit

YEMEK YEMEK

Echo

ekou

EKO, AKİS

Economical

ikınomikl

EKONOMİK

Edge

ec

KENAR

Editor

editır

EDİTÖR

Educate

ecukeyt

EĞİTİM

Effect

ıfekt

ETKİ

Efficient

ıfışınt

ETKİN, İYİ ÇALIŞAN

Effort

efıt

EFOR

Egg

eg

YUMURTA

Either.....Or....

aydır ... or

YA.....YA.....

Elastic

ılestik

ELASTİK

Elbow

elbou

DİRSEK

Elder

eldır

YAŞLI (daha yaşlı)

 

Elect

ılekt

SEÇMEK

Election

ılekşın

SEÇİM

Electricity

ılektrisiti

ELEKTRİK

Elegant

elıgınt

ŞIK

Elementary

elımentri

TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN

Elephant

elıfınt

FİL

Else

els

DAHA, BAŞKA

Elsewhere

elsver

BAŞKA BİR YER

Embassy

embısi

BÜYÜKELÇİLİK

Emerge

ımörc

ÇIKMAK

Emergency

ımörcınsi

ACİL DURUM

Emigrate

emıgreyt

GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)

Employ

ımploy

ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)

Employee

ımployi

ÇALIŞTIRILAN ADAM

Employer

ımployır

İŞVEREN

Employment

ımploymınt

İŞ

Empty

empti

BOŞ

Enclose

ınklouz

KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK

Encourage

ınkarıc

CESARETLENDİRMEK

End

end

SON, BİTİRMEK

Enemy

enımi

DÜŞMAN

Energy

enırci

ENERJİ

Engage

engeyc

1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK

Engine

encin

MAKİNE

Enjoy

ıncoy

EĞLENMEK

 

Enough

inaf

YETER

Enter

enter

GİRMEK

Enterprise

entıprayz

GİRİŞİM

Entertain

entıteyn

AĞIRLAMAK (konukları)

Entertainment

entıteynmınt

EĞLENCE

Entrance

entrıns

GİRİŞ

Envelope

ınvılop

ZARF

Equal

ikuıl

EŞİT

Equality

ikualiti

EŞİTLİK

Erect

irekt

KALDIRMAK

Error

erır

HATA

Escalator

eskıleytır

YÜRÜYEN MERDİVEN

Escape

ıskeyp

KAÇMAK

Especial

ıspeşl

ÖZEL, ÖNEMLİ

Essential

ısenşıl

TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ

Establish

ıstabliş

KURMAK ,İNŞA ETMEK

Estimate

estımeyt

TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)

Even

ivın

1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN

Evening

ivning

AKŞAM

Event

ivent

OLAY

Eventually

ivençuıli

SONUNDA, NİHAİ

Ever

evır

HERHANGİ BİR ZAMAN

Every

evri

HER

Evil

ivl

KÖTÜ

Exact

ıgzekt

TAM

 

Exactly

ıgzekli

KESİN OLARAK

Exaggerate

ıgzacıreyt

ABARTMAK

Examine

ıgzamin

İNCELEMEK, SINAV VERMEK

Example

ıgzempl

ÖRNEK

Excellent

eksılınt

ÇOK İYİ

Except

ıksept

DIŞINDA, HARİÇ

Exception

ıksepşın

İSTİSNA

Exchange

ıksçeync

DEĞİŞ TOKUŞ

Excite

ıksayt

HEYECANLANDIRMAK

Exclude

eksklud

DIŞLAMAK

Excuse

eksküuz

1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET

Exercise

eksısayz

EGZERSİZ

Exist

ıgzist

OLUŞ, VAR OLMAK

Exit

eksit

ÇIKIŞ, ÇIKMAK

Expect

ekspekt

UMMAK,BEKLEMEK

Expense

ekspens

MASRAF

Expensive

ekspensiv

PAHALI

Experience

ıkspiriıns

TECRÜBE

Expert

ekspört

BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER

Explain

ıkspleyn

AÇIKLAMAK

Explanation

eksplıneyşın

AÇIKLAMA

Explode

ıksploud

PATLAMAK (bomba patlaması)

Explore

ıksplor

ARAŞTIRMAK (bir yeri)

Express

ıkspres

İFADE ETMEK

Expression

ıkspreşın

İFADE

 

Extend

ıkstend

GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK

Extension

ıkstenşn

GENİŞLETME, BÜYÜTME

Extent

ıkstent

BOYUT, BÜYÜKLÜK

Extra

ekstrı

FAZLA, EKSTRA

Extract

ıkstekt

ÇEKİP ÇIKARTMAK

Extraordinary

ıkstrordinıri

OLAĞANDIŞI

Eye

ay

GÖZ

Eagle

igıl

KARTAL

Earthquake

örthkweik

DEPREM

Eel

iil

YILAN BALIĞI

Elapse

ileps

ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)

Embark

imbark

1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK

Embarrassment

imbarısmınt

1)SIKINTI 2)UTANMAK

Embrace

imbreys

SARILMAK

Emotion

imoşın

KUVVETLİ DUYGU

Emphasis

emfisıs

ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU

Emphasize

emfısays

ÜZERİNDE DURMAK

Emphatic

imfetic

KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer

Empire

empayır

İMPARATORLUK

Endorsement

indoosmınt

TASTİK,ONAY,CIRO

Enormous

inormiyus

KOCAMAN, İRİ

Entitle

intaytıl

YETKİ VERMEK, HAK VERMEK

Epitaph

epitaf

MEZAR TAŞI YAZISI

Equalize

ilkvılayz

EŞİTLEMEK

Equip

ikvip

DONATMAK

 

Equipment

ikvıpmınt

TESİSAT,DONANIM

Escort

eskort

KONVOY,REFAKAT

Estate

ısteyt

1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA

Evacuate

ıveküueit

1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK

Evidence

evidıns

DELİL

Evolution

ivulişın

EVRİM

Ex

eks

SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)

Exceed

iksid

AŞIRI

Exclaim

ikskleym

BAĞIRMAK

Exclusive

iksklusiiv

UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN

Execute

eksikiyut

YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK

Exhaust

igzoost

1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS

Exhibit

igzıbit

TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK

Exhibition

ekzıbişın

SERGİ

Expand

ıkspend

1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK

Expansion

ıkspanşın

1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK

Experiment

ıksperımınt

DENEY

Expire

ikspayır

SÜRENİN DOLMASI

Explosive

iksplıusiv

PATLAYICI MADDE

Export

eksport

İHRAÇ MALI, İHRACAT

Extinguish

ikstingwişh

IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK

Extreme

ikstriim

SON DERECE, AŞIRI

Eyebrow

aybrau

KAŞ

Eyelash

ayleş

KİRPİK

Eyelid

aylid

GÖZ KAPAĞI

 

F

Face

feys

1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK

Factory

fektri

FABRİKA

Fade

feyd

SOLMAK

Fail

feyl

BAŞARISIZ OLMAK

Failure

feylır

BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure

Faint

feynt

1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK

Fair

feır

1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR

Fairly

feıli

1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE

Faith

feyth

1.İNANÇ 2.GÜVENMEK

Faithful

feythful

GÜVENİLİR, SADIK

Fall

fol

1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)

False

fols

1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE

Familiar

fımiliır

TANIDIK, BİLDİK

Family

femıli

AİLE, FAMİLYA

Famous

feymıs

ÜNLÜ

Fanatic

fınıtik

FANATİK

Fantastic

fentestik

HARİKA, OLAĞANDIŞI

Far

far

UZAK

Fare

feır

ÜCRET (tren,vapur vb. için)

Farm

fam

ÇİFTLİK

Farther

fardır

DAHA UZAK

Fashion

feşn

MODA

Fast

fast

HIZLI

Fasten

fasn

BAĞLAMAK

Fat

fet

1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)

 

Fate

feyt

KADER

Father

fadır

BABA

Fault

folt

KUSUR

Faultless

foltlıs

KUSURSUZ

Faulty

folti

KUSURLU

Favour

feyvır

LEHİNDE, TARAF TUTMAK

Favourable

feyvırıbl

İYİ, YARDIMCI

Favourite

feyvrıt

EN SEVİLEN, FAVORİ

Fear

fiır

KORKU

Fearful

fiıfl

KORKUTUCU

Feather

fedır

TÜY (kuş tüyü)

February

february

ŞUBAT

Fee

fii

HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)

Feed

fid

BESLEMEK

Feel

fiil

HİSSETMEK

Fellow

felıu

ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM

Female

fimeyl

DİŞİ

Fence

fens

ÇİT

Fetch

feç

GİDİP GETİRMEK

Fever

fivır

ATEŞ (vücut)

Few

füu

AZ, BİR KAÇ

Field

fiild

ALAN

Fight

fayt

KAVGA, KAVGA ETMEK

Figure

figır

1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT

File

fayl

1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA

 

Fill

fil

DOLDURMAK

Film

film

FİLM

Final

faynl

SON

Finally

faynıli

SONUNDA

Finance

faynens

FİNANS

Find

faynd

BULMAK

Fine

fayn

1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI

Finger

fingır

PARMAK

Finish

finiş

BİTİM, BİTMEK

Fire

fayır

1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK

Firm

förm

1.SERT 2.FİRMA

First

först

BİRİNCİ, İLK

Fish

fiş

BALIK

Fit

fit

1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK

Fix

fiks

YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT

Flag

fleg

BAYRAK

Flake

fleyk

TANE (snowflake : kar tanesi)

Flame

fleym

ALEV

Flash

fleş

FLAŞ

Flat

flet

1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)

Flavour

fleyvır

TAT

Flesh

fleş

ET (derinin altındaki)

Flight

flayt

UÇUŞ

Float

flout

YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)

Flock

flok

SÜRÜ

 

Flood

flad

SEL

Floor

floor

YAPININ TABANI, KAT

Flour

flauır

UN

Flower

flauır

ÇİÇEK

Fly

flay

1.UÇMAK 2.SİNEK

Fog

fog

SİS

Fold

fould

KATLAMAK

Follow

folou

İZLEMEK, TAKİP ETMEK

Fond

fond

HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK

Food

fuud

YİYECEK, BESİN

Fool

fuul

1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK

Foolish

fuuliş

APTALCA

Foot

fuut

AYAK

For

for

İÇİN

Forbid

forbid

YASAKLAMAK

Force

fors

ZORLAMAK, ZOR, FORS

Forecast

forkast

TAHMİN

Forehead

forıd

ALIN

Foreign

forın

YABANCI (ülke veya ırk)

Forest

forıst

ORMAN

Forget

fıget

UNUTMAK

Forgive

fıgiv

BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK

Fork

fork

ÇATAL

Form

form

ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM

Former

formır

ÖNCEKİ ZAMAN

 

Fortnight

fortnayt

İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN

Fortune

forçın

1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH

Forward

forvıd

İLERİ

Foundation

faundeyşın

1.TEMEL 2.VAKIF

Fountain

fauntın

FISKİYE

Fountain-Pen

fauntın pen

DOLMA KALEM

Fox

foks

TİLKİ

Frame

freym

ÇERÇEVE

Free

frii

ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK

Free

frii

BEDAVA, ÜCRETSİZ

Freedom

friidım

ÖZGÜRLÜK

Freeze

friz

DONMAK

Fresh

freş

TAZE

Friday

fraydey

CUMA

Friend

frend

ARKADAŞ

Friendly

frendli

DOSTÇA

Fright

frayt

KORKU

Frighten

fraytn

KORKUTMAK

Frog

frog

KURBAĞA

From

from

(...DEN, ...DAN) EKİ

Front

frant

ÖN

Frown

fraun

KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK

Fruit

fruut

MEYVE

Fugitive

fiucitiv

KANUN KAÇAĞI

Full

ful

DOLU, TAMAMEN

 

Fun

fan

EĞLENCE

Fund

fand

FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK

Funny

fani

1.KOMİK 2.GARİP

Fur

för

KÜRK

Furnish

förniş

DÖŞEMEK

Further

fördır

DAHA

Future

füuçır

GELECEK

Fable

feybıl

MASAL, EFSANE

Fabulous

febulıs

HARİKA, İNANILMAZ

Fact

fek

GERÇEK

Fake

feyk

TAKLİT, SAHTE

Fame

feym

ŞÖHRET, ÜN

Fan

fen

1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR

Fancy

fensi

1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ

Feature

fii?ır

ÖZELLİK

Fed Up

fedap

BIKMAK (I'm fed up:Bıktım)

Federal

fedırıl

FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ

Ferry

feri

FERİBOT, ARABA VAPURU

Fertile

förtaıl

1)GÜBRE 2)ÜRETKEN

Fertilize

förtılaız

1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)

Festival

festıvıl

FESTİVAL

Fiance

fiansey

NİŞANLI

Fiction

fikşın

KURGU (roman)

Fig

fig

1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU

Fire-Brigade

fayı-brigeyd

İTFAİYE

 

Fiscal

fiskıl

DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)

Fist

fist

YUMRUK

Flea

flii

PİRE

Flee

flii

KAÇMAK

Fleet

fliit

FİLO (gemi vb.)

Flipper

flipır

1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ

Florist

florıst

ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE

Fluent

flüınt

AKICI

Foam

fom

KÖPÜK

Foam Rubber

fom rabır

SÜNGER

Folk

folk

HALK

Football

futbool

FUTBOL

Footprint

futprint

AYAK İZİ

Foreman

formın

USTABAŞI, FORMEN

Forever

fırevır

DEVAMLI OLARAK

Forge

for?

1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK

Forger

forcır

ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ

Formal

formıl

RESMİ, CİDDİ

Forthwith

forthvit

DERHAL, HEMEN

Foul

fol

PİS, KİRLİ

Found

faund

İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK

Fragile

fre?ayıl

KOLAY KIRILABİR

Frank

frenk

AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ

Freight

freyt

HAMULE, NAVLUN

Fridge

fric

BUZDOLABI

 

Frontier

frantier

SINIR

Fry

fray

KIZARTMAK

Full Stop

fulstop

NOKTA

Fundamental

fandımentıl

TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ

Funeral

füunırıl

CENAZE

Furthermore

fördırmor

YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)

Fuse

füuz

SİGORTA (elektrik vb.)

Fuss

faas

TELAŞ, TELAŞLANMAK

 

G

Gain

geyn

KAZANMAK

Gallery

gelıri

GALERİ

Gamble

gembl

KUMAR OYNAMAK, KUMAR

Game

geym

OYUN

Gang

geng

ÇETE

Gap

gep

BOŞLUK, FARK

Garage

garaaj

GARAJ

Garden

gadn

BAHÇE

Garlic

gaalik

SARIMSAK

Gas

ges

GAZ

Gate

geyt

BAHÇE KAPISI

Gather

gedır

1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK

General

cenrıl

GENERAL

General

cenrıl

GENEL

Generally

cenrıli

GENELLİKLE

Generous

cenrıs

CÖMERT

Genius

ciniıs

DAHİ

Gentle

centl

NAZİK

Gentleman

centlmın

CENTİLMEN

Get

get

1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK

Gift

gift

1.ARMAĞAN 2.YETENEK

Gipsy

cipsi

ÇİNGENE

Girl

görl

KIZ

Give

giv

VERMEK

Glad

gled

MEMNUN

 

Gladly

gledli

ZEVKLE

Glass

glas

CAM, BARDAK

Glorious

gloriıs

PARLAK, ONURLU (parlak tarih)

Glory

glori

ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK

Glove

glav

ELDİVEN

Go

go

GİTMEK

Goat

gout

KEÇİ

God

gad

TANRI

Gold

gould

ALTIN

Golden

gouldın

ALTINDAN

Goldfish

gouldfiş

AKVARYUM BALIĞI

Good

gud

1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )

Good-Looking

gud luking

İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI

Goose

guus

KAZ

Gosh

goş

HAYRET!...

Govern

gavn

YÖNETMEK, HÜKMETMEK

Government

gavınmınt

HÜKÜMET

Graduate

grecueyt

MEZUN (üniversite mezunu)

Grain

greyn

TANECİK ( kum,buğday v.s.)

Grand

grend

BÜYÜK, ZEVKLİ

Grape

greyp

ÜZÜM

Grasp

grasp

SIKICA TUTMAK

Grass

gres

1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU

Grave

greyv

1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ

Great

greyt

BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ

 

Green

griin

1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY

Greeting

griiting

KUTLAMA

Grey

grey

GRİ

Grill

gril

GRİL

Grip

grip

SIKICA TUTMAK

Grocer

grousır

BAKKAL

Ground

graund

YER, TOPRAK

Group

gruup

GURUP, TOPLULUK

Grow

grow

BÜYÜMEK, YETİŞMEK

Guard

gard

KORUMAK

Guerrilla

gırilı

GERİLLA

Guess

ges

TAHMİN ETMEK

Guest

gest

KONUK

Guide

gayd

REHBER, REHBERLİK ETMEK

Guilt

gilt

SUÇ, KABAHAT

Gum

gam

1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ

Gun

gan

SİLAH

Gaol

jeil

HAPİSHANE

Gay

gey

1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO

Gear

giır

VİTES

Germ

cörm

MİKROP

Ghost

gost

HAYALET,HORTLAK

Gigolo

jigolo

JİGOLO

Ginger

cincır

ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ

Globe

glob

KÜRE, DÜNYA

 

Glue

glu

YAPIŞTIRICI

Goal

gol

HEDEF, GAYE, GOL

Gossip

gosip

DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU

Grapefruit

greypfruut

GREYFURT

Grateful

greytıfıl

MİNNETTAR

Gravestone

grıyvıstun

MEZARTAŞI

Graveyard

greyvyard

MEZARLIK, MEZAR

Greengrocer

gıringırosır

MANAV

Groom

gruum

DAMAT

Grumble

grambıl

SIZLANMAK,YAKINMAK

Guarantee

garentii

GARANTİ

Guided Missile

gaydıd misayl

yl GÜDÜMLÜ ROKET

Guitar

gitaar

GİTAR

Gulf

galf

KÖRFEZ

Guy

gay

ADAM

 

H

Habit

hebit

ALIŞKANLIK

Hail

heyl

DOLU (yağış)

Hair

heyr

1.SAÇ 2.HAYVAN TÜYÜ

Half

half

YARIM

Hall

hol

HOL

Hammer

hemır

ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK

Hand

hend

EL

Handbag

hendbeg

EL ÇANTASI (kadınların)

Handkerchief

hengırçif

MENDİL

Handle

hendıl

1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK

Handsome

hendsım

YAKIŞIKLI

Handwriting

hendrayting

EL YAZISI

Hang

heng

ASMAK

Hangar

hengır

HANGAR

Happy

hepi

MUTLU

Harbour

harbır

LİMAN

Hard

hard

SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ

Hardly

hardli

ZORLA, İYİ DEĞİL

Harm

harm

ZARAR,KÖTÜLÜK

Harmful

harmful

ZARARLI

Harvest

harvıst

HASAT

Haste

heyst

HIZ, ACELE

Hat

het

ŞAPKA

Hate

heyt

NEFRET

Have

hev

SAHİP OLMAK

 

Hawk

hovk

1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK

Hazard

hezırd

TEHLİKE, RİSK

Head

hed

BAŞ, KAFA

Headache

hedeyk

BAŞ AĞRISI

Health

helth

SAĞLIK

Healthy

helthi

SAĞLIKLI

Hear

hiir

DUYMAK

Heart

hart

1.KALP 2.KUPA (oyun kartlarında)

Heat

hiit

ISI

Heater

hiitır

ISITICI

Heaven

hevın

CENNET

Heavy

hevi

AĞIR

Heel

hiıl

TOPUK

Height

hayt

YÜKSEKLİK

Heir

eır

MİRASÇI

Hell

hel

CEHENNEM

Help

help

YARDIM, YARDIM ETMEK

Hen

hen

DİŞİ KUŞ, PİLİÇ

Here

hiır

BURASI, BURADA, BURAYA

Hero

hiro

KAHRAMAN

Hesitate

heziteyt

DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK

Hiccup

hikap

HIÇKIRIK

Hide

hayd

SAKLANMAK, SAKLAMAK

High

hay

YÜKSEK

Hijack

haycek

KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)

 

Hijacker

haycekır

KORSAN, EŞKIYA

Hill

hil

TEPE, YOKUŞ

Hire

hayır

KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )

History

histri

TARİH

Hit

hit

DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)

Hitch-Hike

hiçhayk

OTOSTOP YAPMAK

Hobby

hobi

HOBİ

Hold

hold

TUTMAK, KAVRAMAK

Hole

hol

DELİK

Holiday

holidey

TATİL GÜNÜ

Hollow

halou

BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)

Home

hom

EV, YUVA

Homesick

houmsik

SILA HASRETİ

Honest

anıst

DÜRÜST

Honey

hani

BAL

Honeymoon

hanimuun

BALAYI

Honour

anır

ONUR

Hop

hap

SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK

Hope

houp

UMUT

Hopeless

houplıs

UMUTSUZ

Horizon

hırayzın

UFUK

Horn

horn

1.BOYNUZ 2.KORNA

Horrible

haribl

KORKUNÇ

Horse

hors

AT

Hospital

haspitl

HASTANE

 

Host

houst

EV SAHİBİ (konukları olan)

Hostage

hastıc

ESİR, REHİNE

Hostel

hastl

ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ

Hot

hat

1.SICAK 2.ACI ( yemekte )

Hotel

houtel

OTEL

Hour

auır

SAAT

Hourly

auıli

SAAT BAŞI

House

haus

EV

Housewife

haus wayf

EV HANIMI

Hover

havır

HAVADA KALMAK

How

haw

NASIL

However

hauevır

HER ŞEKİLDE

Hum

ham

VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK

Humble

hambl

ALÇAK GÖNÜLLÜ

Humour

hüumır

GÜLDÜRÜ, MİZAH

Hungry

hangri

Hunt

hant

AVLAMAK

Hurry

hari

ACELE ETMEK

Hurt

hört

YARALAMAK, YARALANMAK

Husband

hazbınd

KOCA, ERKEK EŞ

Habitat

hebıtıt

DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)

Hairdresser

herdresır

KUVAFÖR, BERBER

Hairdryer

herdrayır

SAÇ KURUTMA MAKİNASI

Halt

halt

DUR

Ham

hem

DOMUZ AYAĞINDAKİ ET

 

Hand Grenade

hend grineid

EL BOMBASI

Handicap

hendikap

SAKAT

Hang On

hengon

BEKLE

Happen

hepın

OLMAK

Head Quarters

hedkuartırs

MERKEZ,KARARGAH

Headline

hedlayn

BAŞLIK (Gazetede)

Headphone

hedfon

KULAKLIK

Hectare

hektar

HEKTAR

Heritage

heritıc

MİRAS

Hinge

hin?

1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS

Hold On

hold on

BEKLE

Holy

holi

KUTSAL

Hook

huuk

ÇENGEL, KANCA

Horizontal

horizantıl

YATAY

Hose

hoz

HORTUM

Hubbub

habab

GÜRÜLTÜ

Hug

hag

SARILMAK,KUCAKLAMAK

Huge

hüy?

ÇOK BÜYÜK

Human

huiymın

İNSAN, BEŞERİ

Hush

haş

SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS

Hut

hat

KULÜBE, BARAKA

 

I

Ice

ays

BUZ

Ice-Cream

ays kriim

DONDURMA

Icy

aysi

ÇOK SOĞUK, BUZLU

Idea

aydiı

FİKİR

Ideal

aydiıl

YETKİN, İDEAL

Identical

aydentikl

ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI

Identify

aydentifay

BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK

Idle

aydl

ATIL, BOŞ

If

if

EĞER

Ill

il

HASTA, HASTALIK

Illegal

illigıl

KANUNSUZ

Image

imıc

HAYAL, İMAJ

Immediate

immidiıt

ANINDA, DERHAL

Immense

imens

ÇOK BÜYÜK

Immigrate

imigreyt

GÖÇMEN

Impatient

impeyşınt

SABIRSIZ

Impolite

impolayt

KABA, NAZİK DEĞİL

Import

import

İTHAL ETMEK

Importance

importıns

ÖNEM

Important

importınt

ÖNEMLİ

Impossible

imposıbl

OLANAKSIZ

Impress

impres

ETKİLEMEK

Impression

impreşn

ETKİ

Improve

impruuv

GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK

Improvement

impruuvmınt

GELİŞME

 

In

in

1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE 2.POPÜLER

In Order To

in ordır to

AMACIYLA, MAKSADIYLA

Incident

insidınt

OLAY (önemsiz olay)

Include

inkluud

KAPSAMAK

Income

inkım

GELİR

Incorrect

ınkırekt

HATALI, YANLIŞ

Increase

inkriiz

ARTMAK

Incredible

inkredıbl

İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ

Indeed

indiid

GERÇEKTEN

Independent

ındıpendınt

BAĞIMSIZ

Indicate

indikeyt

GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK

Indoor

indor

EV İÇİNDE, İÇERDE

Industry

indastri

ENDÜSTRİ

Inferior

infiıriır

AŞAĞILIK

Influence

ınfluıns

ETKİ, ETKİLEMEK

Inform

infoom

BİLGİ VERMEK

Informal

infoomıl

RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ

Information

infımeyşın

BİLGİ, ENFORMASYON

Injure

incır

İNCİTMEK

Ink

ink

MÜREKKEP

Inn

in

1.HAN 2.MOTEL

Inquire

inkwayr

ARAŞTIRMAK

Inquiry

inkuaıri

SORU

Insect

insekt

BÖCEK

Inside

insayd

İÇERİSİ

 

Insist

insist

ISRAR ETMEK

Inspect

inspekt

İNCELEMEK

Inspector

inspektır

MÜFETTİŞ

Install

instol

YERLEŞTİRMEK

Instance

instıns

ÖRNEK

Instead Of

insted ov

YERİNE

Institute

instıtüut

ENSTİTÜ,KURULUŞ

Instruction

instrakşn

YÖNERGE;TALİMAT

Instrument

instrumınt

ENSTRÜMAN

Intelligent

intelicınt

ZEKİ

Intend

intend

PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET

Intention

intenşın

PLAN

Interest

interest

1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ

Interesting

intresting

İLGİNÇ

Intermediate

intımidiıt

ARADA

International

intıneyşınıl

ULUSLARARASI

Interpret

intörprıt

ÇEVİRİ, YORUMLAMAK

Interrupt

intırapt

DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK

Interval

ıntıvl

ARALIK, ARA

Interview

intıvüu

RÖPORTAJ, GÖRÜŞME

Into

intu

İÇİNE

Introduce

intrıdyus

TANIŞTIRMAK

Invalid

invelid

GEÇERSİZ

Invent

invent

İCAT ETMEK, YARATMAK

Invest

invest

YATIRIM YAPMAK

 

Investigate

ınvestıgeyt

ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK

Invite

ınvayt

DAVET ETMEK

Iron

ayrın

1.DEMİR 2.ÜTÜ

Irregular

ıregulır

DÜZENSİZ

Island

aylınd

ADA

Issue

işuu

1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK

It

it

O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)

Idiot

idyıt

APTAL

Ignition

ignişın

1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI

Ignore

ignoor

ÖNEMSEMEMEK

Illustrate

ilıstreyt

RESİMLE GÖSTERMEK

Imagination

imecıneyşın

TASAVVUR, HAYAL

Imagine

imecın

TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK

Imitate

imiteyt

ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK

Imitation

imiteyşın

TAKLİT

Immoral

imorıl

AHLAKSIZ, EDEPSİZ

Impair

impeyır

BOZMAK

Implement

ımplımınt

1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET

Imply

implay

İMA ETME

Impress

impıres

ETKİLEMEK

Impressive

impıresiv

ETKİLİ,ETKİLEYİCİ

Incentive

insentiv

TEŞVİK

Incidentally

insidentli

BUNUN YANINDA (=By the way)

Indefinite

indefinıt

BELİRSİZ

Indefinitely

indefinitli

SONSUZ, SÜRESİZ

 

Indemnify

indemnifaı

1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK

Indemnity

indemniti

TAZMİNAT

Index

indeks

İNDEX

Individual

indivicul

AYRI, BİREY, FERT, KİMSE

Indorse

indoos

ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK

Inevitable

ınevıtıbl

KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN

Infinite

ınfinit

SONSUZ

Inflammable

inflemıbıl

ATEŞ ALABİLİR

Inflate

infleyt

ŞİŞMEK

Inflation

infleyşın

ENFLASYON

Inflexible

infleksıbıl

EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI

Initial

inişıl

İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF

Initiative

inişıtiv

İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)

Inject

incekt

ŞIRINGA YAPMAK

Innocent

inısınt

SUÇSUZ, MASUM

Insecure

insikuır

EMNİYETSİZ

Insolvent

insolvınt

MÜFLİS

Inspire

inspayır

AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ

Instant

instınt

HIZLI,DERHAL

Insulate

insuleyt

İZOLE ETMEK

Insult

insalt

HAKARET ETME, ONUR KIRMA

Intangible

intencıbıl

MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK

Intense

intens

DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU

Intensive

intensiv

YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)

Interfere

interfir

1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)

 

Intestines

intestinz

BAĞIRSAKLAR

Invade

inveyd

İSTİLA ETMEK

Invoice

invoys

FATURA

Involve

involv

İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK

Ironically

ayronikli

TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)

Irritate

iriteyt

KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)

Itch

it?i

KAŞINDIRMAK

Item

aytım

BİRİM

 

J

Jail

jeyl

HAPİS

Jam

cem

1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )

January

cenueri

OCAK ( ayı )

Jaw

cov

1.ÇENE KEMİĞİ 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK

Jazz

cez

CAZ

Jealous

celıs

KISKANÇ

Jet

cet

JET, FIŞKIRMAK

Jewel

cuıl

MÜCEVHER

Job

cab

İŞ

Join

coin

BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK

Joint

coint

BİRLEŞİK

Joke

couk

ŞAKA

Jolly

coli

ÇOK

Journal

cöönl

GAZETE,DERGİ

Journalist

cönılist

GAZETECİ

Journey

cööni

YOLCULUK

Joy

coy

MUTLULUK,EĞLENCE

Judge

cac

1.HAKİM 2.YARGILAMAK

Judgement

cacmınt

YARGI

Juice

cuis

SU (meyve suyu v.s.)

July

culy

TEMMUZ

Jump

camp

SIÇRAMAK, ATLAMAK

June

cuun

HAZİRAN

Jury

cüri

JÜRİ

Just

cast

1.YALNIZ 2.HEMEN ŞİMDİ

Justice

castis

ADALET

Jack

cek

1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK

Jackal

cekıl

ÇAKAL

Jacket

cekıt

CEKET

Jaguar

ceguar

JAGUAR

Jar

caar

KAVANOZ

Jeans

ciinz

JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)

Jelly

celi

JÖLE

Jellyfish

celifiş

DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ

Jockey

cokey

COKEY

Jubilee

cubılii

JÜBİLE

K

Keep

kiip

KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK

Key

kii

ANAHTAR

Kick

kik

TEKME, TEKMELEMEK

Kid

kid

1.ÇOCUK 2.DALGA GEÇMEK 3.GENÇ KEÇİ

Kill

kil

ÖLDÜRMEK

Kind

kaynd

1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR

King

king

KRAL

Kingdom

kingdım

KRALLIK

Kiss

kis

ÖPÜCÜK, ÖPMEK

Kitchen

kiçın

MUTFAK

Knee

nii

DİZ, DİZ ÇÖKMEK

Knife

nayf

BIÇAK

Knock

nok

VURMAK (kapıya vurmak)

Knot

not

DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK

Know

nou

BİLMEK

Knowledge

navlıc

BİLGİ

Keen

kiin

KESKİN (Keen on:hoşlanmak)

Ketchup

ket?ıp

KETÇAP

Kidnap

kıdnep

ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)

Kidney

kidniy

BÖBREK

Kin

kin

AİLE, AKRABA

Knight

nayt

SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT

Knob

nob

TOKMAK, TUTACAK

L

Labour

leybır

İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ

Lack

lek

EKSİKLİK

Ladder

ledır

MERDİVEN

Lady

leydi

HANIMEFENDİ

Lake

leyk

GÖL

Lamb

lemb

KUZU, KUZU, KOYUN ETİ

Lame

leym

TOPAL

Lamp

lemp

LAMBA

Land

lend

KARA,ARAZİ

Land

lend

İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)

Landlady

lendleydi

EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN

Language

lengwıc

DİL ( yabancı dil v.b )

Large

larc

GENİŞ

Last

lest

SON, SONUNDA, GEÇMİŞ

Last

lest

DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK

Late

leyt

1.GEÇ 2.SONU (late september=eylül sonu v.b)

Laugh

laf

GÜLMEK

Laundry

londri

YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE

Lavatory

levıtri

TUVALET

Law

lou

YASA, KANUN

Lawful

lofl

YASAL

Lawyer

louyır

AVUKAT

Lay

ley

KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK

Lazy

leyzi

TEMBEL

Lead

led

1.KURŞUN (metal) 2.KURŞUN KALEM UCU

Lead

liid

ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK, YOL GÖSTERMEK

Leader

liidır

ÖNDER, LİDER

Leadership

liidışip

ÖNDERLİK

Leaf

liif

YAPRAK

Lean

liin

1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK

Learn

lörn

ÖĞRENMEK

Least

liist

EN AZ

Leather

ledır

DERİ

Leave

liiv

TERK ETMEK

Left

left

1.SOL 2.KALAN

Leg

leg

BACAK

Legacy

legisi

MİRAS

Legal

ligl

YASAL

Lemon

lemın

LİMON

Lend

lend

ÖDÜNÇ VERMEK

Lens

lenz

LENS

Less

les

DAHA AZ

Lesson

lesn

DERS

Let

let

BIRAKMAK

Letter

letır

MEKTUP, HARF

Letter Box

letır baks

MEKTUPLUK

Level

levl

DÜZEY, SEVİYE

Liberal

libırıl

LİBERAL

Liberty

libırti

SERBEST OLMAK

Library

laybrıri

KİTAPLIK, KÜTÜPHANE

 

Licence

laysıns

LİSANS (ehliyet v.b )

Lie

laı

YALAN, YALAN SÖYLEMEK

Lie

laı

YATMAK

Life

layf

YAŞAM, HAYAT

Lift

lift

1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK

Light

layt

1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF

Like

layk

1. HOŞLANMAK 2.GİBİ

Likely

laykli

BÜYÜK OLASILIKLA

Line

layn

ÇİZGİ, SATIR, SIRA

Link

link

BİRLEŞTİRMEK

Lip

lip

DUDAK

Liquid

likuit

SIVI

List

list

LİSTE

Listen

lisın

DİNLEMEK

Little

litıl

KÜÇÜK

Live

laıv

CANLI

Live

liv

YAŞAMAK

Lives

layvz

YAŞAMLAR

Living

living

YAŞAM BİÇİMİ

Load

loud

YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK

Local

lokıl

BÖLGESEL, YEREL

Lock

lok

KİLİTLEMEK, KİLİT

Long

long

UZUN

Look

luuk

BAKMAK, BAKIŞ

Loose

luuz

BOL, BAĞSIZ

Lose

luuz

KAYBETMEK

Loss

los

KAYIP, ZARAR

Lot

lot

ÇOK

Loud

laud

YÜKSEK SESLİ

Love

lav

SEVGİ;AŞK

Lovely

lavli

SEVİMLİ

Low

lov

ALÇAK, DÜŞÜK

Lower

lovır

AŞAĞIYA İNDİRMEK

Luck

lak

ŞANS

Lucky

laki

ŞANSLI

Luggage

lagıc

VALİZ, YÜK

Lunch

lanç

ÖĞLE YEMEĞİ

Lung

lang

AKCİĞER

Luxury

lakşıri

LÜKS

Label

leybl

ETİKET

Laboratory

lıborıtri

LABORATUVAR

Ladle

leydıl

KEPÇE (Yemek)

Lamppost

lembpost

SOKAK LAMBASI

Lampshade

lempşeyd

ABAJUR

Lane

leyn

DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)

Lash

leş

KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK

Launch

lon?

BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK

Laundry-Basket

londıribeskıt

ÇAMAŞIR SEPETİ

League

liıg

BİRLİK, LİG

Leak

liik

AKINTI, SIZMAK

Lease

liis

BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA

Lecture

lek?ır

DERS, KONFERANS VERMEK

Length

length

UZUNLUK

Lettuce

letıs

SALATA, KIVIRCIK

Lever

liivır

KALDIRAÇ, MANİVALA

Liar

layır

YALANCI

Lick

lik

YALAMAK

Lid

lid

KAPAK

Lighter

laytır

ÇAKMAK

Limit

limit

HAT, SINIR, LİMİT

Liquidate

likvideyt

TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK

Literature

litricır

EDEBİYAT

Litter

litır

ÇÖP,DAĞINIKLIK

Liver

livır

KARACİĞER

Loaf

lof

BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK

Loan

lon

ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ

Lobster

lobstır

İSTAKOZ

Locate

lokeyt

KURMAK,YERLEŞTİRMEK

Lonely

lanliy

YALNIZ, KİMSESİZ

Lorry

lori

KAMYON

Loyal

loyıl

SADIK

Loyalty

loyıltiy

SADAKAT,BAĞLILIK

M

Memorial

memoriıl

BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT

Memorize

memırayz

EZBERLEMEK

Memory

memıri

HAFIZA

Men

men

ADAMLAR

Mend

mend

TAMİR ETMEK

Mental

mentıl

ZİHİNSEL

Mention

menşın

BAHSETMEK

Merchant

mörçınt

TÜCCAR

Mercy

mörsi

MERHAMET

Mere

miır

SADECE,YALNIZCA

Merry

meri

MUTLU

Mess

mes

KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK

Message

mesıc

MESAJ

Metal

metıl

METAL

Meter

mitır

ÖLÇEK

Method

methıd

METOT

Metre

mitr

METRE

Mice

mays

FARELER

Middle

midl

ORTA

Midnight

midnayt

GECE YARISI (24:00)

Military

militıri

ASKERİ

Milk

milk

SÜT

Mill

mil

1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE

Mimic

mimik

TAKLİT ETMEK (birini)

Mind

maynd

AKIL

Mind

maynd

BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK

Mine

mayn

1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN

Minimum

minımum

ENAZ

Minister

minıstır

1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI

Minor

maynır

ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR

Minority

maynorıti

AZINLIK

Minus

maynıs

EKSİ ( - )

Minute

mınıt

1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT

Mirror

mirır

AYNA

Miss

mis

1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP

Miss

mis

BAYAN

Missile

misayl

FÜZE, FIRLATILAN CİSİM

Mission

mişn

ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON

Mistake

misteyk

HATA

Misunderstand

misandırstend

YANLIŞ ANLAMAK

Mix

miks

KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK

Model

madl

MODEL (model araba,manken v.b)

Moderate

madırıt

ILIMLI, ORTADA

Modern

madn

MODERN, ÇAĞDAŞ

Modest

modıst

ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI

Moment

moumınt

AN

Monday

mondey

PAZARTESİ

Money

mani

PARA

Monkey

manki

MAYMUN

Month

manth

AY (takvim ayı)

Moon

muun

AY

More

mor

DAHA FAZLA

Morning

morning

SABAH

Mosque

mosk

CAMİ

Most

moust

EN ÇOK

Mother

madır

ANNE

Motor

moutır

MOTOR

Mountain

mauntın

DAĞ

Mouse

maus

FARE

Mouth

mauth

AĞIZ

Move

muuv

HAREKET ETMEK, ETTİRMEK

Movement

muuvmınt

HAREKET

Much

maç

ÇOK (miktarca)

Mud

mad

ÇAMUR

Murder

mördır

CİNAYET

Music

müuzik

MÜZİK

Must

mast

ZORUNLULUK

My

may

BENİM

Mystery

mıstri

ESRAR, BİLİNMEZLİK

Machine

mışiin

MAKİNE

Machine-Gun

mışiin gan

MAKİNELİ TÜFEK

Mad

med

DELİ

Madam

medım

MADAM, BAYAN

Magic

mecik

BÜYÜ

Mail

meyl

POSTA

Main

meyn

ANA, ESAS

Make

meyk

1.YAPMAK 2.ÇEŞİT

Make-Up

meyk ap

1.MAKYAJ 2.UYDURMAK

Male

meyl

ERKEK

Man

men

ADAM

Manage

menıc

YÖNETMEK, KONTROL ETMEK

Management

menıcmınt

YÖNETİM, İDARE

Manager

menıcır

YÖNETİCİ, MENAJER

Manner

menır

TAVIR, GÖRGÜ

Many

meni

BİRÇOK

Map

mep

HARİTA

March

març

1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)

Mark

mark

İŞARETLEMEK, İŞARET

Market

maakıt

PAZAR, PİYASA

Marry

meri

EVLENMEK

Marvellous

marvılıs

ŞAHANE, HARİKA

Mask

mesk

MASKE

Mass

mes

KÜTLE, KİTLE, KALABALIK

Master

mestır

UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA

Match

meç

1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT

Material

metıriıl

MALZEME, KUMAŞ

Matter

metır

1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK

May

mey

1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ

Me

mi

BANA, BEN

Meal

miıl

YEMEK

Mean

miin

1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ

Mean

miin

ORTALAMA

Meaning

miining

ANLAM

Means

miins

1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA

Meantime

miintaym

BU ARADA

Meanwhile

miinvayl

BU ARADA, AYNI ANDA

Measure

mejır

ÖLÇÜ

Meat

miit

ET

Mechanic

mekanik

MEKANİK

Medal

medıl

MADALYA

Medicine

medisin

İLAÇ, TIP

Meet

miit

BULUŞMAK, KARŞILAMAK

Meeting

miiting

TOPLANTI, MİTİNG

Melody

melodi

EZGİ, MELODİ

Melon

melın

KAVUN

Melt

melt

ERİMEK

Member

membır

ÜYE

Memorable

memırıbl

UNUTULMAYACAK

Memorandum

memırendım

NOT

Magazine

magızin

1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)

Magnet

magnit

MIKNATIS

Magnificent

megnıfısınt

AZAMET, İHTİŞAM

Magnifying-Glass

megnıfaing-glass

BÜYÜTEÇ

Maid

meyd

KADIN HİZMETÇİ

Maintain

meynteyn

1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME

Major

mecır

1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)

Majority

mıcorıti

ÇOĞUNLUK

Maniac

meniyak

MANYAK

Manual

menyul

EL İLE YAPILAN

Manufacture

menufek?ır

ÜRETMEK (Fab. vb)

Margin

maacın

MARJ, KATKI

Marmalade

maamıleyd

MARMELAT

Massacre

mesıkır

KATLİAM, KATLİAM YAPMAK

Massive

mesiv

ÇOK BÜYÜK VE AĞIR

Mat

met

HASIR, PASPAS

Mate

meyt

ARKADAŞ

Mathematics

methemetiks

MATEMATİK

Mattress

metrıs

YATAK, SEDİR

Mature

me?ur

1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem

Maturity

me?uriti

OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI

Maximum

mexsimum

MAKSİMUM, AZAMİ

Meadow

medo

ÇAYIR, MERA

Mechanic

mikenik

MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ

Medical

medıkıl

TIBBİ

Merely

miıli

SADECE, ANCAK

Merge

mörc

BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)

Merit

merit

HAKETMEK, DEĞMEK

Might

mayt

1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)

Mike

mayk

MİKROFON

Mild

mayld

1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK

Millet

milıt

DARI

Millionaire

milyıner

MİLYONER

Mince

mins

KIYMA (Et vb.), KIYMAK

Miracle

mirıkıl

MUCİZE

Miser

mayzır

HASİS, CİMRİ

Miserable

mizrıbıl

SEFİL

Misery

mısiri

SEFALET

Mislay

misley

NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK

Mobile

mobayl

OYNAK,HAREKETLİ

Moisture

moıs?ır

NEM

Mole

mol

1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN

Monument

monımınt

ANIT, ABİDE

Mood

muud

MİZAÇ, RUH HALİ

Moral

morıl

AHLAK

Morale

mıraal

MORAL

Mortgage

morgey?

İPOTEK

Mosquito

mıskiito

SİVRİSİNEK

Moss

mos

YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)

Motion

moşın

HAREKET, ÖNERME

Motive

motiv

1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ

Mud-Guard

madgard

ÇAMURLUK

Multiply

maltıpılay

ÇARPMAK, ÇOĞALMAK

Murmur

mörmır

MIRILDANMAK,UĞULTU

Muscle

masıl

PAZU, KAS

Museum

müuzım

MÜZE

Mushroom

maşrum

MANTAR

Muslim

mazlım

MÜSLÜMAN

Mustard

mastırd

HARDAL

Mute

müut

1)SESİZ 2)DİLSİZ

Mutter

matır

MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK

Mutual

müu?ul

MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)

N

Nail

neyl

1.TIRNAK 2.ÇİVİ

Name

neym

İSİM

Narrow

nerou

DAR

Nation

neyşın

ULUS

National

neyşınl

ULUSAL

Native

neytiv

YERLİ (her native language)

Natural

neçrıl

DOĞAL

Nature

neyçır

DOĞA

Near

niır

YAKIN

Necessary

nesısıri

GEREKLİ

Necessity

nısesiti

GEREKLİLİK

Neck

nek

BOYUN, ENSE

Need

niid

GEREKSİNİM, İHTİYAÇ

Needle

niidl

İĞNE, ŞİŞ

Neglect

nıglekt

İHMAL ETMEK

Neighbour

neybır

KOMŞU

Neither

niidır

HİÇBİRİ

Neither...Nor...

naydır..nor..

NE O..NE ÖBÜRÜ

Nephew

nevüuu

YEĞEN (erkek)

Nervous

nörvıs

SİNİRLİ

Nest

nest

YUVA, KUŞ YUVASI

Net

net

1.AĞ 2.NET (brütün tersi)

Never

never

HİÇBİR ZAMAN ,ASLA

Nevertheless

nevedıles

BUNA RAĞMEN, HALA, AMA

New

nuu

YENİ

News

nüuz

HABER

Newspaper

nüuspeypır

GAZETE

Next

nekst

EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ

Nice

nays

HOŞ

Niece

niis

YEĞEN (kız)

Night

nayt

GECE

Nil

nil

SIFIR, BOŞLUK

No

no

HAYIR

Noble

noubl

SOYLU

Nobody

noubadi

HİÇ KİMSE

Noise

noiz

GÜRÜLTÜ

None

nan

HİÇBİRİSİ

Noon

nuun

ÖĞLE ZAMANI

Normal

normıl

NORMAL

North

north

KUZEY

Nose

nouz

BURUN

Not

nat

DEĞİL

Note

not

1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA

Nothing

nathing

HİÇBİR ŞEY

Notice

noutis

DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK

November

novembır

KASIM

Now

nau

ŞİMDİ

Nowadays

nauıdeyz

BUGÜNLERDE

Nowhere

nouweır

HİÇ BİRYER

Nuisance

nuusıns

SIKINTI, DERT

Number

nambır

SAYI, NUMARALANDIRMAK

Nurse

nörs

HEMŞİRE, HASTABAKICI

Nut

nat

1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN

Napkin

nepkin

PEÇETE

Narrate

nıreyt

ANLATMAK, SÖYLEMEK

Nasty

nasti

PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN

Naughty

noti

YARAMAZ (naughty child = yaramaz ?ocuk)

Needless

nidless

LÜZUMSUZ

Negotiate

nigoşıeyt

GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE

Network

netwörk

ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI

Nickname

nikneym

TAKILMIŞ AD, LAKAP

Nightmare

naytmeyr

KABUS

Nominate

nomineyd

1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME

Nonsense

nonsıs

SAÇMA

Notorious

nutoriyus

KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN

Novel

novıl

ROMAN

Nude

nüud

ÇIPLAK

Nylon

naylon

NAYLON

O

Oak

ook

MEŞE

Obey

obey

SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK

Object

ıbcekt

İTİRAZ ETMEK

Object

abcekt

NESNE, OBJE, AMAÇ

Observation

abzıveyşın

GÖZLEM

Observe

ıbzörv

GÖZLEM YAPMAK

Obtain

ıbtein

TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK

Obvious

ıbvıyıs

AŞİKAR

Occasion

ıkeyjn

VESİLE

Occupation

aküpeyşın

1.MESLEK 2.İŞGAL

Occupy

aküpay

İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK

Ocean

ouşın

OKYANUS

October

oktobır

EKİM (ayı )

Of

ov

İYELİK EKİ, NIN

Off

of

YOK OLMAK, EKSİLMEK

Offence

ıfens

1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS

Offend

ıfend

KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)

Offer

ofır

TEKLİF ETMEK

Office

ofis

OFİS

Officer

ofisır

SUBAY, MEMUR

Official

ofişl

RESMİ

Often

ofn

SIK SIK

Oil

oyl

YAĞ, PETROL

Old

old

ESKİ, YAŞLI

On

an

ÜZERİNDE

Once

wans

1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE

One

wan

BİR

Only

ounli

SADECE, YALNIZCA

Open

oupın

AÇIK, AÇMAK

Operate

opıreyt

ÇALIŞMAK

Operation

opıreyşın

1.OPERASYON 2.AMELİYAT

Operator

opıreytır

OPERATÖR

Opinion

opinyın

DÜŞÜNCE

Opportunity

aporçüniti

FIRSAT

Opposite

apızit

ZIT,TERS

Optimist

aptimist

İYİMSER

Or

or

VEYA

Orange

orınc

1.PORTAKAL 2.TURUNCU

Order

oordır

1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA

Ordinary

oodnri

SIRADAN, NORMAL

Organ

orgın

1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ

Organize

orgınayz

ORGANİZE ETMEK

Origin

oricin

KÖKEN, ORİJİN

Other

adır

DİĞER

Otherwise

adırwayz

1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE

Ought

oot

..MELİ ..MALI EKİ

Our

aar

BİZİM

Out

aut

DIŞARI

Outline

autlayn

ANA HAT, ÖZETLEMEK

Out-Of-Date

aut ov deyt

MODASI GEÇMİŞ, ESKİ

Output

autput

ÇIKTI

Outside

autsayd

DIŞARI

Oven

avn

FIRIN

Over

ouvır

1.ÜSTÜNDE 2.BİTMEK

Overcome

ouvıkam

ÜSTESİNDEN GELMEK

Owe

ou

BORÇLU OLMAK

Own

on

SAHİP OLMAK

Owner

ounır

SAHİP

Ox

oks

BOĞA

Oar

or

KÜREK

Oasis

oesis

VAHA

Oblige

ıblayc

1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK 3)YAPMAK,SAĞLAMAK

Occur

ıkör

OLMAK

Odd

od

TUHAF,ACAİP

Okay (Ok)

okey

PEKİ, TAMAM

Old-Fashioned

old feyşınd

ESKİ MODA

Omelette

omlıt

OMLET

Omit

ımit

ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK

Onion

anyın

SOĞAN

Option

opşın

SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON

Oral

orıl

SÖZLÜ

Orbit

orbit

YÖRÜNGE

Orchard

or?ıd

BOSTAN

Original

arıcınıl

ORJİNAL, İLK, YENİ

Oval

ovıl

OVAL

Overdo

ovırdu

FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK

Overdue

overduu

VADESİ GEÇMİŞ

Overtake

ovırteyk

GEÇMEK, SOLLAMAK

Overtime

ovırtaym

FAZLA MESAİ

Overwork

ovırvörk

FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK

Owl

aul

BAYKUŞ

Oxygen

oksıcın

OKSİJEN

Oyster

oistır

İSTİRİDYE

P

Pack

pek

PAKETLEMEK

Packet

pekıt

PAKET

Page

peyc

SAYFA

Pain

peyn

ACI, AĞRI

Painful

peynful

AĞRILI

Paint

peynt

BOYAMAK, BOYA

Painter

peyntır

1.RESSAM 2.BOYACI

Pair

peır

ÇİFT

Palace

pelıs

SARAY

Pale

peyl

SOLUK,SOLGUN (renk)

Pan

pen

TAVA

Panic

penik

PANİK

Paper

peypır

1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK

Paradise

perıdays

CENNET

Paragraph

perıgraf

PARAGRAF

Parcel

paasl

PARÇA

Pardon

paadn

PARDON

Parent

perınt

ANA BABA

Park

park

1.PARK 2.PARK ETMEK

Parliament

parlımınt

PARLAMENTO

Parrot

perıt

PAPAĞAN

Part

part

KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK

Particular

pıtikülır

YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ

Partner

partnır

1.ORTAK 2.PARTNER

Part-Time

part taym

YARIM GÜN

Party

paati

PARTİ

Pass

pes

GEÇMEK, GEÇİRMEK

Passage

pesıc

PASAJ

Passenger

pesıncır

YOLCU

Passport

pasport

PASAPORT

Password

paswörd

PAROLA

Past

pest

GEÇMİŞ

Patience

peyşns

SABIR

Patient

peyşnt

1.SABIRLI 2.HASTA

Pay

pey

ÖDEMEK

Payment

peymınt

ÖDEME

Peace

piis

BARIŞ

Pear

peır

ARMUT

Peculiar

pıküliır

GARİP

Pen

pen

1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM

Penalty

penılti

CEZA

Pencil

pensl

KURŞUN KALEM

People

piipl

HALK

Pepper

pepır

BİBER

Per

pör

HER

Perfect

pörfekt

KUSURSUZ, YETKİN

Perform

pörform

1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK

Performance

pörformıns

PERFORMANS

Perhaps

pörheps

BELKİ

Permission

pörmişn

İZİN

Permit

pörmit

1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI

Person

pörsın

KİŞİ

Personality

pörsınelıti

KİŞİLİK

Persuade

pörsweyd

İKNA ETMEK

Petrol

petrıl

PETROL

Phone

foun

TELEFON

Photo

foutou

FOTOĞRAF

Piano

pieno

PİYANO

Pick

pik

TOPLAMAK, SEÇMEK

Pickpocket

pikpakıt

YANKESİCİ

Picnic

piknik

PİKNİK

Picture

pikçır

RESİM

Pie

pay

PASTA, BÖREK

Piece

piis

PARÇA

Pig

pig

DOMUZ

Pigeon

picın

GÜVERCİN

Pile

payl

ÜST ÜSTE KOYMAK

Pill

pil

HAP

Pilot

paylıt

PİLOT

Pin

pin

TOPLU İĞNE

Pine

payn

ÇAM

Pineapple

paynepl

ANANAS

Pink

pink

PEMBE

Pipe

payp

1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT

Pity

piti

ACIMAK (What a pity : Ne yazık)

Place

pleys

YER, YERLEŞTİRMEK

Plain

pleyn

AÇIK, ORTADA, DÜZ

Plan

plen

PLAN, PLANLAMAK

Plane

pleyn

UÇAK

Plant

plent

1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS

Plantation

plenteyşn

EKİLİ YER

Plate

pleyt

TABAK

Play

pley

1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)

Player

pleyır

OYUNCU, ÇALAN

Pleasant

pleznt

KEYİFLİ, ZEVKLİ

Please

pliiz

1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK

Pleasure

plejır

ZEVK

Plenty

plenti

ÇOK SAYIDA

Plough

plau

TOPRAĞI SÜRMEK

Plug

plag

FİŞ, BANYO TIKACI

Plus

plas

ARTI

Pocket

pakıt

CEP

Poem

poım

ŞİİR

Poet

poıt

ŞAİR, OZAN

Poetry

poıtri

ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ

Point

point

NOKTA, UÇ

Poison

poizın

ZEHİR

Police

pıliis

POLİS

Policy

palısi

1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA

Polish

poliş

PARLATMAK

Polite

pılayt

KİBAR

Political

pılitikl

POLİTİK

Politician

polıtişın

POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN

Politics

palitiks

POLİTİK

Pool

puul

HAVUZ

Poor

puur

1.YOKSUL 2.ZAVALLI

Population

papüleyşn

NÜFUS

Pork

pork

DOMUZ ETİ

Port

port

LİMAN

Position

pızişn

DURUM, KONUM

Positive

pazitiv

1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU

Possess

pızes

SAHİP OLMAK

Possession

pızeşn

SAHİPLİK

Possibility

pasıbilıti

OLASILIK

Possible

pasıbl

OLASI, MÜMKÜN

Post

poust

1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)

Postpone

pospon

ERTELEMEK

Pot

pot

TENCERE

Potato

poteyto

PATATES

Pour

poor

DÖKMEK, AKITMAK

Powder

paudır

TOZ, PUDRA

Power

pauır

GÜÇ

Powerful

pauıfl

GÜÇLÜ

Practical

prektikl

PRATİK

Practice

prektis

ALIŞTIRMA

Practise

prektis

ALIŞTIRMA YAPMAK

Praise

preyz

ÖVMEK

Pray

prey

DUA ETMEK

Preach

priiç

VAAZ VERMEK

Predict

prıdikt

TAHMİN ETMEK

Prefer

prıför

YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK

Pregnant

pregnınt

HAMİLE

Prejudice

precıdis

ÖNYARGI

Preparation

prepıreyşn

HAZIRLIK

Prepare

prıpeır

HAZIRLAMAK

Presence

prezns

VARLIK(bir yerde varlığı )

Present

preznt

BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN

Present

prizent

SUNMAK

President

prezidınt

BAŞKAN

Press

pres

1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN

Press

pres

BASKI YAPMAK, BASMAK

Pressure

preşır

BASINÇ, BASKI

Pretend

pritend

GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK

Pretty

priti

1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA

Prevent

privent

KORUMAK

Previous

priiviıs

ÖNCEKİ

Price

prays

FİYAT

Pride

prayd

ONUR,GURUR

Priest

priist

RAHİP

Prince

prins

PRENS

Principal

prinsipl

1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)

Print

print

1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ

Prison

prizn

HAPİS

Prisoner

priznır

1.MAHKUM 2.ESİR

Private

prayvıt

ÖZEL

Prize

prayz

ÖDÜL

Probable

prabıbl

OLASI

Problem

prablım

SORUN, PROBLEM

Produce

prodyus

ÜRETMEK

Product

prıdak

ÜRÜN

Production

prodakşn

ÜRETİM

Profession

profeşn

MESLEK

Profit

profit

KAR

Programme

prougrem

PROGRAM

Progress

prougres

GELİŞME

Promise

promis

SÖZ VERMEK

Pronounce

pronauns

OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK

Proof

pruuf

KANIT

Proper

prapır

UYGUN, DOĞRU

Property

prapıti

MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA

Proposal

propouzl

PLAN, ÖNERİ

Propose

propouz

1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK

Protect

prıtekt

KORUMAK

Protest

protest

PROTESTO

Proud

praud

GURURLU

Prove

pruuv

KANITLAMAK

Provide

provayd

SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK

Pub

pab

PAB, BİRAHANE

Public

pablik

HALK (puplıc sector=devlet sektörü )

Publish

pabliş

BASIM (bir yayını)

Pull

pul

ÇEKMEK

Pullover

pulouvır

1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK

Pump

pamp

POMPA

Punch

panç

1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK

Punish

paniş

CEZALANDIRMAK

Pupil

püupl

1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ

Puppet

papıt

KUKLA

Puppy

papi

GENÇ KÖPEK

Purchase

pörçıs

SATIN ALMAK

Purple

pörpıl

MOR

Purpose

pöpıs

AMAÇ

Push

puş

İTMEK

Put

put

KOYMAK

Puzzle

pazl

BULMACA, PROBLEM

Pyjamas

pıcaamız

PİJAMA

Packed

pekt

KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN

Palm

paam

1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI

Panel

penıl

PANEL

Pants

pents

1)DON 2)PANTOLON (AmE)

Parachute

perışut

PARAŞÜT

Parade

pıreyd

RESMİ GEÇİT

Participate

partısipeyt

BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA

Passive

pesiv

PASİF, EYLEMSİZ

Pasta

pesti

MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)

Paste

peyst

BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR

Pastime

pastaym

HOŞ İYİ ZAMAN

Path

peth

PATİKA, KÜÇÜK YOL

Patrol

petrol

DEVRİYE

Patron

petrın

1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ

Pause

poz

MOLA, ARA

Paw

poo

HAYVAN PENÇESİ

Pea

pii

BEZELYE

Peach

pii?

ŞEFTALİ

Peak

pik

ZİRVE, TEPE

Peanut

pinat

YER FISTIĞI

Pearl

pörl

İNCİ

Peasant

peznt

ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM

Pedal

pedıl

PEDAL

Pedestrian

pidestriın

YAYA GİDEN

Peel

piil

KABUK SOYMAK (Meyve)

Penknife

pen nayf

ÇAKI

Pension

penşın

EMEKLİ MAAŞI

Perfume

pörfyüüm

PARFÜM

Peril

peril

BÜYÜK TEHLİKE

Period

periid

1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)

Permanent

pörmınınt

DEVAMLI,SÜREKLİ

Persist

pesist

DEVAM ETMEK

Pessimist

pesimist

KÖTÜMSER

Petrol Station

petrıl steyşın

BENZİNCİ

Philosophy

fılosıfi

FİZOLOFİ

Physical

fizıkıl

FİZİKSEL

Picket

pıkıt

GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME

Pickle

pıkıl

TURŞU

Pillow

pilow

YASTIK

Pillowcase

pilokeys

YASTIK KILIFI

Pincers

pin?ırs

1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)

Pinch

pin?

ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)

Pioneer

paynır

ÖNCÜ

Pistol

pıstıl

TABANCA

Pity

piti

ACIMAK (What a pity : Ne yazık)

Plastic

plestik

PLASTİK

Platform

pletform

1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON

Playground

pleygraund

OYUN SAHASI

Plum

plam

1)ERİK 2)BONBON SEKERİ

Plumber

plamır

MUSLUK TAMİRCİSİ

Pole

pol

1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK

Porcelain

poselın

PORSELEN

Porter

pootır

1)HAMMAL 2)KAPICI

Postage

postı?

POSTA ÜCRETİ

Poverty

povitı

FAKİRLİK

Power Of Attorney

pavır ıv atörn

VEKALETNAME

Power-House

pauwırhaus

1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY

Precious

presis

KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN

Precisely

prısayzlı

KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA

Prescription

priskrıpşın

REÇETE

Preserve

prizörv

KORUMAK,KONSERVE YAPMAK

Primarily

pramırili

ANA OLARAK

Primary

praymeri

1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU

Primitive

primitiv

1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ

Priority

payoriti

ÖNCELİK

Privilege

privılı?

İMTİYAZ

Process

proses

İŞLEM

Prohibit

prıhibit

YASAKLAMAK

Promote

prımot

1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış i?in)

Promotion

primoşın

TERFİ

Propeller

prıpelır

1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ

Proportion

propoşın

ORANTI

Prosecute

prasıkyut

TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK

Prostitution

prostıtuşın

FUHUŞ

Proverb

provörb

ATA SÖZÜ

Provocation

prıvıkeyşın

KIŞKIRTMA

Provoke

prıvok

KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK

Publicity

pablısiti

İLAN, REKLAM, YAYINLAMA

Pull Up

pull ap

ARACI DURDURMAK

Pulse

pals

NABIZ, VURUŞ

Pumpkin

pampkin

KABAK

Punctual

pank?uıl

TAM ZAMANINDA

Pure

püur

SAF, TEMİZ

Purse

pöös

KÜÇÜK EL ÇANTASI

Pyramid

piramit

PİRAMİT

Q

Quality

kualıti

NİTELİK, KALİTE

Quantity

kuantıti

MİKTAR

Quarrel

kuarıl

TARTIŞMAK, ATIŞMAK

Quarter

kootır

ÇEYREK

Queen

kuiin

KRALİÇE

Question

quesçın

SORU, SORMAK

Queue

küu

SIRA, KUYRUK

Quick

kuik

ÇABUK

Quiet

kuayıt

SESSİZ, SAKİN, HUZURLU

Quite

kuayt

HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK

Quiz

kuiz

KÜÇÜK TEST

Qualified

kwolifayd

EHLİYETLİ, KALİFİYE

Quota

kwotı

KOTA, KONTENJAN

Quote

kwot

AKTARMA, SÖYLEME

R

Rabbit

rebit

TAVŞAN

Race

reys

IRK

Race

reys

YARIŞMAK

Radiator

reydieytır

RADYATÖR

Radio

reydio

RADYO

Rail

reyl

RAY

Railway

reylwey

TREN YOLU

Rain

reyn

YAĞMUR

Raincoat

reynkout

YAĞMURLUK

Raise

reyz

1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK

Range

reync

ARALIK, ALAN

Rank

renk

1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF

Rapid

repid

ÇABUK, HIZLI

Rare

reyr

NADİR

Rate

reyt

1.HIZ 2. ORAN

Rather

radır

EPEY, ÇOK DEĞİL

Raw

row

1.HAM 2.ÇİĞ

Razor

reyzır

USTURA, TRAŞ MAKİNESİ

Reach

riiç

ERİŞMEK

Read

riid

OKUMAK

Ready

redi

HAZIR

Realize

riılayz

FARK ETMEK (idrak etmek )

Really

riıli

GERÇEKTEN

Reason

riizn

1.NEDEN 2.AKIL

Reasonable

riiznıbl

MAKUL

Recall

rikol

ANIMSAMAK

Receipt

rısiit

MAKBUZ

Receive

rısiiv

1.ALMAK 2.KARŞILAMAK

Recent

riisnt

YAKIN ZAMANDA OLAN

Reception

risepşn

1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON

Recognize

rekıgnayz

TANIMAK

Recommend

rekımend

TAVSİYE ETMEK

Record

rekord

1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR

Recover

rikavır

1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK

Red

red

KIRMIZI, KIZIL

Reduce

rıdyus

AZALTMAK

Reflect

riflekt

YANSITMAK

Refuge

refüuc

REFÜJ, GÜVENLİ YER

Refugee

refyucii

TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE

Refuse

refyuz

REDDETMEK

Regard

rigard

1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK

Regret

rigret

ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK

Regular

regulır

DÜZENLİ, OLAĞAN

Reject

ricekt

KABUL ETMEMEK

Relation

rıleyşn

1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK

Relationship

rıleyşnşip

İLİŞKİ, İLETİŞİM

Relative

relıtiv

1.AKRABA 2.GÖRECELİ

Relax

rileks

RAHATLAMAK, GEVŞEMEK

Release

rilis

SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK

Relief

rıliif

RAHATLAMA

Relieve

rıliiv

UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)

Religion

rılicın

DİN

Remain

rımeyn

1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK

Remark

rımark

BELİRTMEK, AÇIKLAMA

Remarkable

rımarkıbl

DİKKATE DEĞER

Remember

rimembır

UNUTMAMAK, ANIMSAMAK

Remind

rimaynd

ANIMSATMAK

Remote

rimuut

UZAK

Remove

rimuuv

UZAKLAŞTIRMAK

Rent

rent

KİRALAMAK

Repair

ripeır

ONARMAK

Repay

rıpey

GERİ ÖDEMEK

Repeat

rıpiit

TEKRARLAMAK

Replace

rıpleys

YENİDEN YERLEŞTİRMEK

Replacement

rıpleysmınt

YERLEŞTİRME

Reply

rıplay

YANITLAMAK, YANIT

Report

riport

RAPOR, RAPOR ETMEK

Represent

reprızent

TEMSİL ETMEK

Representative

reprızentıtiv

TEMSİLCİ

Republic

rıpablik

CUMHURİYET

Request

rikuest

RİCA ETMEK, RİCA

Require

rikuayır

GEREKSİNMEK

Rescue

reskuu

KURTARMAK

Reserve

rizörv

1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK

Resign

rizayn

İSTİFA ETMEK

Resist

rızist

KARŞI KOYMAK

Respect

rıspekt

SAYGI DUYMAK

Respectable

rıspektıbl

SAYGIDEĞER

Responsible

rıspansıbl

SORUMLU

Rest

rest

DİNLENMEK

Rest

rest

GERİYE KALAN

Restaurant

restrant

RESTORAN, LOKANTA

Result

rizalt

SONUÇ

Retire

ritayır

EMEKLİ OLMAK

Return

ritörn

GERİ DÖNMEK

Revenge

rivenc

ÖÇ ALMAK, İNTİKAM

Reward

riword

ÖDÜL

Rib

rib

KABURGA

Ribbon

ribın

KURDELA, ŞERİT

Rice

rays

PİRİNÇ

Rich

riç

ZENGİN

Ride

raıd

ATA,BİSİKLETE BİNMEK

Ridiculous

ridikulıs

GÜLÜNÇ, SAÇMA

Right

rayt

1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF

Ring

ring

YÜZÜK, HALKA

Ring

ring

ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK

Ripe

rayp

OLGUN, HAM DEĞİL

Rise

rayz

YÜKSELMEK

Risk

risk

RİSK

Risky

riski

RİSKLİ

River

rivır

NEHİR

Road

roud

YOL

Roar

roor

KÜKREME

Roast

roust

ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK

Rob

rob

1.SOYGUN YAPMAK

Rock

rak

1.KAYA 2.SALLANMAK

Role

roul

ROL

Roll

rol

YUVARLANMAK

Roof

ruuf

ÇATI

Room

ruum

ODA

Root

ruut

KÖK

Rope

roup

HALAT, İP

Rose

rouz

1.GÜL 2.PEMBE

Rough

raf

KABA

Round

raund

YUVARLAK

Row

rou

1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ

Row

rou

KÜREK ÇEKMEK

Royal

royıl

KRALİYETE AİT

Rub

rab

SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK

Rubbish

rabiş

1.ÇÖP 2.SAÇMA

Rude

ruud

KABA

Rule

ruul

1.YÖNETMEK 2.KURAL

Ruler

ruulır

1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL

Rumble

rambl

GÜRLEMEK

Run

ran

1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)

Runaway

ranıwey

1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)

Rush

raş

ÇABUK DAVRANMAK

Racket

rekit

RAKET

Radar

reydır

RADAR

Railing

reiling

BAHCE PARMAKLIKLARI

Ram

rem

1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK

Rash

raş

1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL

Rat

ret

SIÇAN

Rear

rıir

1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF

Recession

riseşin

DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK

Recipe

resipi

YEMEK TARİFİ

Recollect

rekılekt

HATIRLAMAK

Reconcile

rekınsaıl

UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK

Reconciliation

rekınsilieyşin

UZLAŞMA

Referee

refiri

HAKEM

Referendum

refırendum

REFERANDUM, HALK OYLAMASI

Refill

rifıl

DOLDURMAK

Refreshments

rıfreşmınts

SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)

Refrigerator

refrı?ıretır

BUZDOLABI

Region

ricın

BÖLGE

Register

recıstır

1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP

Regulation

reguleyşın

YÖNETMELİK, YASA

Relate

releyt

ANLATMAK, NAKLETMEK (formal tell)

Relevant

relıvınt

BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ

Reliable

rilaybıl

GÜVENİLİR

Reluctant

rilanktınt

İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK

Remedy

remidi

ÇARE

Remit

rimit

1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale

Remittance

rimitıns

HAVELE (Para)

Reputation

reputeyşın

İTİBAR,ÜN

Research

risör?

ARAŞTIRMA

Resent

rizent

HOŞLANMAMAK, KIZMAK

Reside

rizaıd

OTURMAK, İKAMET ETMEK

Resident

rezıdıns

BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN

Respond

rispond

CEVAP VERMEK

Restore

ristor

1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA

Restrict

rıstrikt

SINIRLAMAK

Resume

rızuum

YENİDEN BAŞLAMAK

Retail

riteil

PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ

Retaliation

ritalieyşın

İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME

Revenue

revenüü

GELİR

Reverse

rivörs

TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)

Revise

rıvayz

TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK

Revolution

revolışın

DEVRİM

Rid

rid

ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)

Rifle

rayfıl

TÜFEK

Rocket

rokıt

ROKET

Roundabout

raundıbaut

1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA

Route

ruut

ROTA

Rubber

rabır

1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ

Rug

rag

KÜÇÜK HALI, KİLİM

Ruin

ruin

HARABE, YIKIM, MAHVETME

Rust

rast

PAS

S

Sabotage

sebıtaj

SABOTAJ

Sack

sek

ÇUVAL

Sack

sek

KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK

Sad

sed

ÜZGÜN, MUTSUZ

Saddle

sedl

EĞER

Safe

seyf

1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA

Sail

seyl

DENİZ YOLCULUĞU

Sailor

seylır

DENİZCİ

Sake

seyk

HATIR, UĞRUNA

Salad

selıd

SALATA

Salary

selıri

MAAŞ

Sale

seyl

SATIŞ

Salt

solt

TUZ

Same

seym

AYNI, FARKSIZ

Sand

send

KUM

Sandal

sendl

SANDALET

Sandwich

sendwic

SANDVİÇ

Satisfy

setısfay

TATMİN ETMEK

Saturday

setırdey

CUMARTESİ

Save

seyv

1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK

Say

sey

DEMEK, SÖYLEMEK

Scale

skeyl

1.ÖLÇEK 2.TART

Scarce

skers

KIT

School

skuul

OKUL

Science

sayıns

BİLİM

Scissors

sizız

MAKAS

Score

skoor

SKOR

Scrape

skreyp

KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK

Scratch

skreç

1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK

Scream

skriim

ÇIĞLIK

Screen

skriin

1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK

Screw

skru

VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK

Sea

sii

DENİZ

Search

sörç

ARAŞTIRMAK

Seashore

siişor

DENİZ KIYISI

Season

siizn

MEVSİM, SEZON

Seat

siit

OTURULACAK YER

Second

sekınd

1.SANİYE 2.İKİNCİ

Secret

sikrıt

GİZ, SIR

Secretary

sekrıtri

SEKRETER

Section

sekşn

KISIM, BÖLÜM

See

sii

1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK

Seed

siid

1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK

Seek

siik

ARAMAK, SORUŞTURMAK

Seem

siim

GÖRÜNMEK

Seize

siiz

KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK

Seldom

seldım

ARA SIRA, SIK DEĞİL

Select

sılekt

SEÇMEK

Selection

sılekşn

SEÇİM

Selfish

selfiş

BENCİL

Sell

sell

SATMAK

Semi

semi

YARI

Send

send

GÖNDERMEK

Sense

sens

DUYU

Senseless

senslıs

1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ

Sensible

sensibıl

AKILLI

Sensitive

sensitiv

DUYARLI, ALINGAN

Sentence

sentıns

1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)

Separate

seprıt

AYRI, AYIRMAK

September

septembır

EYLÜL

Serial

siiriıl

SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )

Serious

siiriıs

CİDDİ

Sermon

sörmın

VAAZ

Servant

sörvınt

HİZMETÇİ

Serve

sörv

1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK

Service

sörvis

SERVİS

Set

set

AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK

Settle

setl

1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK

Settlement

setlmınt

ANLAŞMA

Several

sevrıl

BİR KAÇ

Severe

sıviır

SERT, CİDDİ

Sew

sou

DİKİŞ DİKMEK

Shade

şeyd

GÖLGE, GÖLGELEMEK

Shadow

şedou

HARANLIK, GÖLGE

Shadow

şedou

İZLEMEK (gizlice)

Shake

şeyk

SARSMAK

Shame

şeym

UTANÇ

Shape

şeyp

ŞEKİL, FORM

Share

şeyr

PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY

Sharp

şarp

1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ

Sheep

şiip

KOYUN, KOYUNLAR

Sheet

şiit

1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA

Shell

şel

1.KABUK 2.BOMBALAMAK

Shelter

şeltır

SIĞINMAK

Shine

şayn

PARLAMAK, PARLATMAK

Ship

şip

GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK

Shirt

şört

GÖMLEK

Shock

şak

ŞOK, ŞOK ETMEK

Shoe

şuu

AYAKKABI

Shoot

şuut

1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK

Shop

şap

DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK

Shopping

şaping

ALIŞVERİŞ

Shore

şoor

KIYI

Short

şort

1.KISA 2.ANİDEN

Shortly

şortli

1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA

Shot

şat

ATIŞ

Shoulder

şouldır

OMUZ

Shout

şaut

BAĞIRMAK

Show

şou

GÖSTERMEK, GÖSTERİ

Shower

şauır

1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR

Shut

şat

KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS

Shy

şay

UTANGAÇ

Sick

sik

HASTA

Side

sayd

1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK

Sigh

say

DERİN NEFES ALMAK

Sight

sayt

GÖRÜŞ

Sign

sayn

1.İŞARET 2.İMZALAMAK

Signal

signıl

SİNYAL VERMEK, SİNYAL

Signature

signıçır

İMZA

Silence

saylıns

1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK

Silent

saylınt

SESSİZ, SAKİN

Silk

silk

İPEK

Simplify

simplifay

BASİTLEŞTİRMEK

Sin

sin

GÜNAH

Since

sins

ŞİMDİYE KADAR

Since

sins

1.'...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ

Sing

sing

ŞARKI SÖYLEMEK

Single

singl

1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK

Sink

sink

1.BATMAK 2.EVYE

Sir

sör

EFENDİ

Sister

sistır

1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE

Sit

sit

OTURMAK

Situation

siçueyşn

DURUM

Size

sayz

BÜYÜKLÜK

Skate

skeyt

BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI

Skateboard

skeytboord

KAY KAY

Skeleton

skelıtın

İSKELET

Ski

skii

KAYAK, KAYAK YAPMAK

Skill

skil

YETENEK

Skin

skin

DERİ

Skirt

skört

ETEK

Sky

skay

GÖKYÜZÜ

Slang

sleng

ARGO

Slave

sleyv

KÖLE

Sleep

sliip

UYUMAK, UYKU

Sleepy

sliipi

UYKULU, SAKİN

Sleeve

sliiv

ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)

Slide

slayd

KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK

Slide

slayd

DİA, SLAYT

Slight

slayt

ÖNEMSİZ, KÜÇÜK

Slim

slim

İNCE, ZAYIF

Slim

slim

ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK

Slip

slip

YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK

Slope

sloup

EĞİM

Slow

slou

YAVAŞ, YAVAŞLAMAK

Small

smol

KÜÇÜK, UFAK

Smash

smeş

ÇARPIP KIRMAK

Smell

smel

KOKU, KOKLAMAK

Smile

smayl

GÜLÜMSEMEK

Smoke

smouk

1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN

Smooth

smuuth

DÜZGÜN, YUMUŞAK

Snail

sneyl

SÜMÜKLÜBÖCEK

Snake

sneyk

YILAN

Sneeze

sniiz

HAPŞIRMAK

Sniff

snif

BURNUNU ÇEKMEK

Snore

snoor

HORLAMAK

Snow

snou

KAR

So

sou

1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK

Soap

soup

SABUN

Society

sısayıti

SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM

Socket

sakıt

SOKET, PRİZ

Sofa

soufı

DİVAN , SOFA

Soft

soft

YUMUŞAK

Soil

soil

TOPRAK

Soldier

soulcır

ASKER

Solemn

salım

1.CİDDİ 2.BAYILTICI

Solid

solid

KATI, SERT

Solve

solv

ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK

Some

sam

1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK

Somebody

sambadi

BİRİSİ

Someone

samwan

BİRİ

Sometimes

samtaymz

BAZEN

Somewhere

samweır

BİR YER

Son

san

ERKEK ÇOCUK, OĞUL

Song

song

ŞARKI

Soon

suun

YAKINDA (zaman açısından)

Sore

soor

AĞRI VERİCİ

Sorrow

sarou

ÜZÜNTÜ

Sorry

sori

ÜZGÜN

Sort

sort

ÇEŞİT

Sort

sort

SIRALAMAK

Soul

soul

RUH

Sound

saund

1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM

Sound

saund

GİBİ GELMEK

Soup

suup

ÇORBA

Sour

sauır

EKŞİ

Source

soors

KAYNAK

South

sauth

GÜNEY

Sow

sou

TOPRAĞA EKMEK

Space

speys

1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER

Spade

speyd

1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK

Spare

speyr

EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK

Speak

spiik

KONUŞMAK

Special

speşl

1.ÖZEL 2.EN İYİ

Speech

spiiç

KONUŞMA

Speed

spiid

HIZ, HIZLI GİTMEK

Spell

spel

1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER

Spend

spend

PARA HARCAMAK, HARCAMAK

Spirit

spırit

1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO

Spite

spayt

1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ

Splendid

splendid

NEFİS, HARİKA

Split

split

İKİYE BÖLMEK

Spoil

spoil

1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK

Spoon

spuun

KAŞIK

Sport

sport

SPOR

Spot

spat

1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE

Spot

spat

1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK

Spread

spred

YAYILMAK, YAYMAK

Spring

spring

1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR

Spy

spay

CASUS

Square

skueır

KARE

Staff

staaf

ELEMAN, MEMUR

Stage

steyc

1.EVRE SAFRA 2.SAHNE

Stain

steyn

LEKELEMEK

Stair

steyr

MERDİVEN

Stamp

stemp

PUL, DAMGA, DAMGALAMAK

Stamp

stemp

AYAKLA BASMAK, EZMEK

Stand

stend

1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK

Standard

standırd

STANDART

Star

star

YILDIZ

Stare

steyr

UZUN SÜRE BAKMAK

Start

start

BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ

State

steyt

1.DEVLET 2.DURUM

State

steyt

SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)

Station

steyşn

İSTASYON, DURAK

Stay

stey

KALMAK

Steady

stedi

SABİT

Steal

stiil

ÇALMAK

Steam

stiim

BUHAR

Steer

stiir

DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)

Step

step

1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY

Stick

stik

SOPA, BASTON

Stick

stik

YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK

Stiff

stif

KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT

Still

stil

1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA

Stir

stör

1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK

Stock

stok

1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ

Stocking

stoking

KADIN ÇORABI

Stomach

stomak

MİDE

Stone

stoun

1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.

Stop

stap

STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK

Store

stoor

DÜKKAN, DEPOLAMAK

Story

stori

ÖYKÜ ,HİKAYE

Stove

stouv

SOBA

Straight

streyt

DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN

Strange

streync

GARİP, TUHAF

Straw

strow

1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR

Strawberry

strowbri

ÇİLEK

Stream

striim

IRMAK

Street

striit

CADDE

Strength

strength

GÜÇ, KUVVET

Stress

stres

BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES

Stretch

streç

1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI

Strict

strikt

KATI (katı kuralları olan)

Strike

strayk

1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK

String

string

İP,TEL

Strip

strip

SOYMAK, SOYUNMAK

Stripe

strayp

1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI

Stroke

strouk

1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK

Strong

strong

GÜÇLÜ

Struggle

stragl

1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA

Student

studınt

ÖĞRENCİ

Study

stadi

ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK

Stuff

staf

1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK

Stupid

stüupid

APTAL

Subject

sabcıkt

1.KONU 2.ÖZNE

Submarine

sabmıriin

DENİZALTI

Suburb

sabörb

BANLİYÖ

Subway

sabwey

ALT GEÇİT , ALT YOL

Succeed

sıksiid

1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK

Success

sıkses

BAŞARI

Succession

sıkseşn

ARDARDA ,DEVAMLI

Such

saç

1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR

Suck

sak

EMMEK

Sudden

sadn

ANİ

Suffer

safır

ACI ÇEKMEK

Sugar

şugır

ŞEKER

Suggest

sıcest

ÖNERMEK

Suggestion

sıcesşn

ÖNERİ

Suit

suut

1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE

Sum

sam

TOPLAM

Summer

samır

YAZ

Sun

san

GÜNEŞ

Sunday

sandey

PAZAR (günü )

Sunshine

sanşayn

GÜNEŞ IŞIĞI

Suntan

santen

BRONZ RENGİ (ciltte)

Super

suupır

SÜPER

Superb

supörb

HARİKA, ÇOK GÜZEL

Superstition

supıstişn

BATIL İNANÇ

Supper

sapır

YEMEK (günün son yemeği)

Supply

sıplay

SAĞLAMAK, MİKTAR

Support

sıport

TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK

Suppose

sıpouz

SANMAK

Sure

şuır

EMİN, KESİN

Surface

sörfıs

YÜZEY

Surname

sörneym

SOYADI

Surprise

sıprayz

1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ

Surround

sıraund

ÇEVRELEMEK

Suspect

sıspekt

ŞÜPHELENMEK

Swallow

swalou

1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ

Swear

sweır

1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK

Sweep

swiip

SÜPÜRMEK

Sweet

swiit

TATLI

Swell

swel

ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK

Swim

swim

YÜZMEK

Swing

swing

1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM

Switch

swiç

AÇMAK, KAPATMAK (düğme)

Sword

sood

KILIÇ

Symbol

simbl

SEMBOL

System

sistım

SİSTEM

Sacrifice

sekrıfays

KURBAN, FEDAKARLIK

Safari

sifaari

SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU

Safety-Belt

seyftibelt

EMNİYET KEMERİ

Safety-Pin

seyftipin

ÇENGELLİ İĞNE

Salmon

semın

1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK

Saloon

sıluun

1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU

Salute

selüut

SELAM VERMEK (Asker?)

Sample

sempıl

ÖRNEK, NUMUNE

Sandpaper

sendpeypır

1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK

Sardine

saadin

SARDALYA

Satellite

setilayt

UYDU

Satin

setin

SATEN, ATLAS

Sauce

soıs

SALÇA, SOS

Saucepan

soospen

TAVA

Saucer

soosır

BARDAK ALTLIĞI

 

Sausage

sosı?

SOSİS

Savage

sevi?

VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI

Savour

seyvır

TAT, LEZZET, ÇEŞNİ

Saw

soo

1)TESTERE 2)GÖRMEK (See'nin past tens'i)

Saxophone

seksifon

SAKSAFON

Scandal

skendıl

SKANDAL

Scare

skeir

KORKUTMAK

Scarf

skaaf

ATKI

Scene

siin

OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ

Scheme

skiim

PLAN, PROJE

Scholarship

skılırşip

BURS

Scone

skon

BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ

Scorpion

skorpion

AKREP

Scramble

skrımbıl

1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ

Scruff

skraf

1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN

Seal

siil

1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI

Seaside

sisayd

DENİZ KENARI

Seat-Belt

sit belt

EMNİYET KEMERİ

Second-Rate

sekınd reyt

İKİNCİ DERECE, KALİTE

Secure

seküür

EMNİYETLİ, SAĞLAM

See Over

siovır

İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK

Segment

segmınt

DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK

Senate

senit

SENATO

Senior

sinyır

YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK

Sergeant

sarcınt

ÇAVUŞ

Serviette

sörviyet

PEÇETE

Set Off, Out

set of,set aut

t SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK

Set On

set on

ATAK

Sex

seks

CİNSİYET, CİNS

Shallow

şelow

SIĞ

Shampoo

şempuu

ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK

Shark

şark

KÖPEK BALIĞI

Sharp Shooter

şarpşutır

KESKİN NİŞANCI

Shave

şeyv

TIRAŞ

Shelf

şelf

RAF

Shield

şiild

KALKAN, KILIF

Shift

şift

1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE

Shoelace

şuu leys

AYAKKABI BAĞI

Shoot Down

şut daun

İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ

Short Cut

şortkat

KESTİRME

Shortage

sortı?

YOKLUK, KITLIK

Shrink

şringk

ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK

Significant

sinifıkınt

MANALI, ÖNEMLİ

Signpost

saynpost

İŞARET DİREĞİ

Silly

sili

BUDALA, APTAL

Silo

saylo

SİLO, DEPO

Sincere

sinsiır

İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN

Singular

singulır

ACAİP, TEK, EŞSİZ

Siren

saırın

SİREN

Skim

skim

KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK

Skull

skal

KAFATASI

Slice

slays

DİLİM, DİLİMLEMEK

Slipper

slipır

TERLİK

Slot

slot

UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.

Smart

smart

1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK

Smuggle

smagıl

KAÇAKÇILIK (Gümrük,i?ki,esrar v.b.)

Snack

snek

KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK

Snag

sneg

PÜRÜZ

Snub

snab

KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK

So Far

so far

ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)

Soak

sok

ISLATMAK

Soccer

sokır

FUTBOL

Social

soşıl

SOSYAL

Sock

sak

1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK

Solidarity

soliderıti

DAYANIŞMA

Sophisticated

sofistikeyt

İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK

Souvenir

suuvenır

HATIRA

Span

spen

1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ

Spanner

spenir

SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar

Spectacular

spektıkulır

GÖRÜLMEYE DEĞER

Spectator

spekteytır

İZLEYİCİ (Ma? vb.)

Speedometer

spidamıtır

HIZÖLÇER

Spice

spays

BAHARAT

Spider

spaydır

ÖRÜMCEK

Spill

spil

DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)

Spiral

spiral

SPİRAL

Spit

spit

TÜKÜRMEK

Splash

splaş

SIÇRATMA

Squash

skwaş

1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK

Squeeze

skwiiz

SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK

Stabilize

stebilayz

DENGELEME,SAPTAMA

Stable

sıteybıl

1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)

Stadium

stedyum

STADYUM

Stall

stool

1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA

Stapler

steipılr

ZIMBA (Tel)

Stationery

steyşınery

KIRTASİYE

Statue

statüü

HEYKEL

Steak

steyk

BONFİLE

Steel

stiil

1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ

Steep

stiip

1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA

Step Child

step ?ayld

ÜVEY ÇOCUK

Sterile

sterayl

1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ

Sterilize

sterilayz

KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA

Stethoscope

stethıskop

GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP

Steward

stüvıd

1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)

Stock Certificate

stok sertifikeyt

HİSSE SENEDİ

Stool

stuul

TABURE

Storm

stoom

FIRTINA

Strain

streyn

GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR

Strainer

streynır

SÜZGEÇ

Strap

strep

TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)

Stretcher

stre?ır

SEDYE

Structure

strak?ır

YAPI

Studio

stüudio

SÜTÜDYO

Stutter

statır

KEKELEMEK, KEKEME

Style

stayl

SİTİL

Submit

sıbmit

1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME

Subscribe

sebskrayb

1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK

Subsidize

sabsidayz

YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)

Subsidy

sabsidiy

YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)

Substance

sabstıns

MADDE, CEVHER

Substitute

sabstitüvt

VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME

Subtract

sabtrekt

ÇIKARMAK (6-3=3)

Sufficient

sefişınt

YETERİNCE

Suicide

suisayd

İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)

Suitcase

suitkeys

BAVUL (Elbise i?in)

Summary

samiri

ÖZET

Summit

samit

ZİRVE

Sunset

sanset

GÜNEŞİN BATIŞI

Superior

süperiyır

DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI

Supervise

süpervayz

DENETLEME, GÖZLEM

Supplies

sıplayz

ERZAK, MAL

Suppress

sıpres

1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME

Supreme

süupriim

YÜCE, ÜSTÜN

Surgeon

söcın

CERRAH

 

Surgery

söcırı

AMELİYAT

Surrender

sırendır

TESLİM OLMAK (To yield)

Suspend

sıspend

ASKIYA ALMAK, DURDURMAK

Suspension

sıspenşın

ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)

Suspicion

sıspışın

ŞÜPHE

Swan

swan

KUĞU

Sweat

swet

TER,TERLEMEK

Sweater

swetır

SÜVETER

Swollen

swolın

ŞİŞMİŞ

Syrup

sırıp

ŞURUP

T

Table

teybl

1.MASA 2.TABLO,LİSTE

Tail

teyl

KUYRUK (kedi,uçak v.b)

Tailor

teylır

TERZİ

Take

teyk

TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması

Talk

tolk

KONUŞMA, KONUŞMAK

Talkative

tolkıtiv

KONUŞKAN

Tall

tool

UZUN

Tame

teym

EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK

Tank

tenk

1.TANK (depo) 2.TANK (silah)

Tap

tep

1.MUSLUK 2.TIKLATMAK

Tape

teyp

BANT, SELOTEYP

Task

task

GÖREV

Taste

teyst

TATMAK, TAD

Tax

teks

VERGİ

Taxi

teksi

TAKSİ

Tea

tii

ÇAY

Teach

tiiç

ÖĞRETMEK

Teacher

tiiçır

ÖĞRETMEN

Team

tiim

TAKIM, GRUP

Tear

tiır

1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK

Telegram

telıgrem

TELGRAF

Telephone

telıfoun

TELEFON

Telescope

telıskoup

TELESKOP

Television

telıvijn

TELEVİZYON

Tell

tel

ANLATMAK, SÖYLEMEK

Temper

tempır

1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN

Temperature

temprıçır

SICAKLIK

Tender

tendır

1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE

Term

törm

1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR

Terrible

terıbl

KORKUNÇ, KÖTÜ

Terrific

tırifik

1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL

Terror

terır

1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR

Test

test

SINAMAK, DENEMEK, TEST

Than

den

...DEN ...DAN EKİ

Thank

thenk

TEŞEKKÜR ETMEK

That

det

O

Theatre

thiıtır

TİYATRO

Their

theır

ONLARIN

Them

them

ONLARI

Then

then

1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA

There

theer

1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)

Therefore

deırfoor

DOLAYISIYLA

These

diiz

BUNLAR

They

dey

ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)

Thick

thik

1.KALIN 2.SIK

Thief

thiif

HIRSIZ

Thin

thin

İNCE

Thing

thing

ŞEY

Think

think

DÜŞÜNMEK

Thirsty

thörsti

SUSAMIŞLIK, SUSATAN

This

dis

BU

Thorough

tharou

1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ

Those

douz

ONLAR

Though

dou

NEDENSE

Thought

thoot

DÜŞÜNCE

Thread

thred

İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK

Threat

thret

TEHTİD

Threaten

thretın

TEHTİD ETMEK

Throat

throut

GIRTLAK, YEMEK BORUSU

Through

thruu

İÇİNDEN, BAŞTAN SONA

Throw

throu

FIRLATMAK

Thunder

thandır

GÖK GÜRÜLTÜSÜ

Thunderstorm

thandıstorm

FIRTINA

Thursday

thözdey

PERŞEMBE

Thus

das

BÖYLE, BÖYLECE

Ticket

tikıt

BİLET

Tidy

taydi

DÜZENLİ, DERLİ TOPLU

Tie

tay

1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT

Tight

tayt

SIKI, KOLAY AÇILMAZ

Till

til

1.KADAR 2.YAZAR KASA

Time

taym

1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK

Timetable

taymteybıl

(zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)

Tin

tin

1.TENEKE 2.KONSERVE

Tip

tip

1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC

Tire

tayır

YORMAK

Tired

tayırd

YORGUN

Tissue

tişuu

KAĞIT MENDİL

Title

taytl

1.BAŞLIK 2.UNVAN

To

tu

..e KADAR

Toast

toust

1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK

Tobacco

tıbakou

TÜTÜN

Today

tıdey

BUGÜN

Toe

tou

AYAK BAŞ PARMAĞI

Together

tıgedır

BİRLİKTE

Tomorrow

tımarou

YARIN

Tongue

tang

DİL

Tonight

tınayt

BU GECE

Too

tuu

1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ

Tooth

tuuth

DİŞ

Top

tap

EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK

Topic

tapik

KONU

Total

toutıl

TOPLAM

Totally

toutıli

BÜTÜNÜYLE

Touch

taç

DOKUNMAK

Tour

tuır

TUR

Towards

tıwordz

DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında

Towel

tauıl

HAVLU

Tower

tauır

KULE

Town

taun

KASABA

Toy

toy

OYUNCAK

Trace

treys

İZ, İZ SÜRMEK

Track

trek

İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK

Trade

treyd

1.TİCARET 2.İŞ

Traffic

trefik

TRAFİK

Train

treyn

1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN

Training

treyning

EĞİTİM,ÖĞRETİM

Transfer

trensför

TRANSFER

Translate

trenzleyt

ÇEVİRİ , TERCÜME

Transport

trensport

TAŞIMACILIK

Travel

trevl

YOLCULUK YAPMAK

Tray

trey

TEPSİ

Treasure

trejır

HAZİNE

Treat

triit

1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM

Treatment

triitmınt

1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ

Tree

trii

AĞAÇ

Trial

trayıl

1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN

Tribe

trayb

KABİLE

Trick

trik

1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)

Trip

trip

1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK

Triumph

trayamf

ZAFER, UTKU

Trouble

trabl

DERT, DERT ETMEK

Trousers

trauzız

PANTOLON

True

truu

DOĞRU, GERÇEK

Trunk

trang

1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU

Trust

trast

GÜVENMEK

Truth

truth

GERÇEK

Try

tray

DENEMEK, DENEME

Tube

tüub

TÜP

Tuesday

tüuzdey

SALI

Tune

tüun

1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ

Tunnel

tanl

TÜNEL

Turkey

törki

1.HİNDİ 2 TÜRKİYE

Turn

törn

DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende

Twice

tways

İKİ KEZ

Twist

twist

ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK

Type

tayp

1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK

Typical

tipikıl

TİPİK

Tablet

teblit

TABLET

Taboo

tabuu

AYIP, ARGO, TABU

Talent

telınt

1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN

Tan

ten

TEN RENGİ

Tangerine

tengerin

MANDALİNA

Tape-Measure

teip-mejır

MEZURA

Target

tergıt

HEDEF

Tariff

terif

TARİFE, FİAT LİSTESİ

Tart

tart

1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE

Tease

tiiz

1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA

Technique

teknik

TEKNİK

Teenager

tiine?ır

13-19 YAŞ ARASI

Temple

tempıl

TAPINAK

Temporary

temprıri

GEÇİCİ

Tempt

tempt

CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK

Tenant

tenınt

KİRACI

Tend

tend

MEYİLLİ OLMAK

Tent

tent

TENTE,ÇADIR

Terminal

termınıl

TERMİNAL

Terrace

terıs

BİTİŞİK EVLER

Terrify

terifay

KORKUTMAK

Territory

teritri

TOPRAK PARÇASI

Theme

thiim

TEMA, KONU

Theory

thiori

TEORİ

Thermometer

themomitır

TERMOMETRE

Third

thöd

ÜÇÜNCÜ

Thirteenth

thötiith

ONÜÇÜNCÜ

Thirtieth

thötith

OTUZUNCU

Thoroughly

thruili

TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA

Thoughtful

thootful

DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN

Thoughtless

thootlıs

DÜŞÜNCESİZ

Thumb

tham

EL, BAŞ PARMAĞI

Tick

tik

SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ

Tide

tayd

GEL-GİT OLAYI

Tiger

taygır

KAPLAN

Tiny

tayni

ÇOK KÜÇÜK

Toilet

toilıt

TUVALET

Token

tokın

1)İŞARET 2)JETON

Tomato

tımaato

DOMATES

Ton

tan

TON (1000 kg.)

Tone

ton

TON (SES,IŞIK vs.)

Tool

tuul

ALET (Çeki?, Balta vb.)

Tooth Pick

tuuth pik

KÜRDAN

Torch

tor?

1)MEŞALE 2)EL FENERİ

Torpedo

torpiido

TORPİL

Tortoise

tootıs

KAPLUMBAĞA

Torture

tor?ır

İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK

Tough

taf

ZOR, GÜÇ, SERT

Tournament

turnımınt

TURNUVA

Tradition

tredişin

GELENEK

Tragedy

trejedi

TRAJEDİ

Transform

trensform

BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK

Transparent

tresperint

SAYDAM

Trap

trep

TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK

Tremendous

trimendıs

ÇOK BÜYÜK, HARİKA

Trigger

trigır

TETİK ( Who pulled triger? )

Tripod

traypod

ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI

Troop

trup

İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ

Troops

trups

ASKERLER

Truck

trak

KAMYON

Tuition

tuuşın

ÖĞRETİM, ÖZEL DERS

Tulip

tüulıp

LALE, LALE FİDANI

Tummy

tami

MİDE

Turban

töbın

TÜRBAN

Turnkey

törnkiy

ANAHTAR TESLİM (proje vb.)

Turnover

törnovır

CİRO (SATIS)

Typist

taypist

DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE

Tyre

tayr

LASTİK

U

Ugly

agli

ÇİRKİN

Umbrella

ambrela

ŞEMSİYE

Unable

aneybl

MUKTEDİR OLMAMAK

Uncle

ankl

DAYI, AMCA

Unconscious

ankanşıs

BİLİNÇSİZLİK

Under

andır

ALTTA, ALTA

Underclothes

andıkloudz

İÇ ÇAMAŞIRI

Understand

andıstend

ANLAMAK

Unemployment

animploymınt

İŞSİZLİK

Unfair

anfeir

ADALETSİZ

Unfavourable

anfeyvırıbl

HOŞA GİTMEYEN

Unhappy

anhepi

MUTSUZ

Unhealthy

anhelthi

SAĞLIKSIZ

Uniform

yuniform

1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP

Union

yunyın

1.SENDİKA 2.BİRLEŞME

Unite

yunayt

BİRLEŞMEK

University

yunivörsıti

ÜNİVERSİTE

Unknown

announ

BİLİNMEYEN

Unless

anles

OLMADIKÇA

Unlikely

anlaykli

AZ İHTİMALLE

Unload

anloud

BOŞALTMAK (yük boşaltmak)

Unlock

anlok

KİLİDİ AÇMAK

Until

antil

KADAR (belli bir zamana kadar)

Up

ap

1.YUKARI 2.DİKİNE 3.TÜMÜYLE

Upper

apır

ÜST

Upset

apset

1.ENDİŞELENDİRMEK 2.DEVİRMEK

Upstairs

apsteız

ÜST KAT, YUKARISI

Up-To-Date

ap tı deyt

BUGÜNE KADAR

Upward

apwıd

YUKARIYA DOĞRU

Urge

ööc

DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK

Urgent

ööcınt

ACİL

Us

as

BİZE

Use

yuus

1.KULLANIM 2.FONKSİYON

Use

yuuz

KULLANMAK

Useful

yuusfl

KULLANIŞLI

Usual

yujl

OLAĞAN

Ufo

yufo

UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ

Undergo

andırgo

KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI

Underline

andırlayn

YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK

Unfair

anfeyır

ADİL OLMAYAN

Unit

yunıt

BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR

Up To You

ap tu yu

SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It's up to you)

Upon

ıpon

ÜSTÜNDE

Upside-Down

apsayd down

TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK

Urban

ööbın

ŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)

V

V

Vacant

veykınt

1.BOŞ 2.AÇIK (bir iş yerinde)

Vain

veyn

GEREKSİZ, BOŞUNA

Valley

veli

VADİ

Valuable

velyubl

DEĞERLİ

Value

velyu

DEĞER

Variety

verayıti

1.FARK 2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT

Various

veırıis

DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ

Vegetable

vectıbl

SEBZE

Vehicle

viikıl

TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )

Very

veri

ÇOK, TAM

Veto

viitou

VETO, VETO ETMEK

Victim

viktım

KURBAN, KAZAZEDE

Victor

viktır

GALİP

Victory

viktri

UTKU, ZAFER, YENGİ

View

viu

GÖRÜNÜM, MANZARA

Villa

vilı

VİLLA

Village

vilıc

KÖY

Vine

vayn

BAĞ

Violent

vaylınt

KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET

Visa

viizı

VİZE

Visible

vizıbl

GÖRÜNEN

Vision

vijn

GÖRÜŞ, İMGE

Visit

vizit

ZİYARET ETMEK

Visitor

vizitır

ZİYARETÇİ, KONUK

Vocabulary

vıkebyulıri

KELİME DAĞARCIĞI

Voice

vois

SES

Volume

volyum

HACİM

Vote

vout

OY VERMEK, OY

Voyage

voyıc

DENİZ YOLCULUĞU

Vulgar

valgır

KABA, İLKEL

V.I.P.

viaypi

(VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ

Vacation

vekeyşın

TATİL

Vacuum cleaner

vakuum klinır

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

Van

ven

MİNİBÜS

Vanilla

venilı

VANİLYA

Vaporize

veipırayz

BUHARLAŞMAK

Vase

vaaz

VAZO

Veil

veil

DUVAK

Vein

veyn

DAMAR

Velvet

velvıt

KADİFE

Venture

ven?ır

MACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)

Verb

vörb

FİİL

Verdict

vördikt

HÜKÜM

Vertical

vörtıkıl

DİKEY

Vest

vest

ATLET, FANİLA

Vet

vet

VETERİNER

Via

vaı

GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)

Viable

vaıbıl

GEÇERLİ (But in practice it wouldn't be viable)

Vice

vays

1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE

Vicious Circle

vişıs sörkıl

KISIR DÖNGÜ

Victimize

viktımayz

KURBAN ETMEK (Grubun su?unu bir kişiye yüklemek.)

Vinegar

vinıgır

SİRKE

Violin

vaılın

KEMAN

Vital

vaytıl

ÇOK ÖNENEMLİ

Volcano

volkeno

VOLKAN,YANARDAĞ

Volleyball

volıbol

VOLEYBOL

Voluntary

volıntri

GÖNÜLLÜ

Vomit

vamit

KUSMAK

Vowel

vavıl

SESLİ HARF (a,e,i)

Vulnerable

valnıbıl

ZAYIF, KORUMASIZ

Vulture

val?ır

1)AKBABA 2)HARİS KİMSE

W

Wage

weyc

SAAT ÜCRETİ

Wait

weit

BEKLEMEK

Waiter

weytır

GARSON

Wake

weyk

UYANMAK, UYANDIRMAK

Walk

wolk

YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ

Wall

wool

DUVAR

Wander

wandır

DOLAŞMAK

Want

wont

İSTEMEK, İSTEK

War

wor

SAVAŞ

Warm

worm

1.ILIK, ILINDIRMAK 2.SEVECEN

Warn

worn

UYARMAK

Wash

woş

1.YIKAMAK 2.KİRLİ ÇAMAŞIR

Waste

weyst

1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN 2.BOŞA HARCAMAK

Watch

woç

1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK 2.KOL SAATİ

Water

wotır

SU, SULAMAK

Waterfall

wotırfol

ŞELALE

Wave

weyv

1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA 2.EL SALLAMAK

Way

wey

YOL, ROTA, YÖN

We

wi

BİZ

Weak

wiik

ZAYIF,ERKSİZ

Wealth

welth

SERVET

Weapon

wepın

SİLAH

Wear

weır

GİYMEK

Weather

wedır

HAVA; İKLİM

Wednesday

wenzdey

ÇARŞAMBA

Week

wiik

HAFTA

Weigh

weit

AĞARLIK, TARTMAK

Welcome

welkam

1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN

Well

wel

1.İYİ 2.KUYU

Well-Known

wel noun

ÜNLÜ, BİLİNEN

West

west

BATI

Wet

wet

NEMLİ

What

wat

NE

Whatever

watevır

HERNEYSE

When

wen

NE ZAMAN

Whenever

wenevır

1.HERHANGİ BİR ZAMAN 2.NE ZAMAN Kİ ...

Where

weır

NEREYE, NEREDE

While

wayl

BU ARADA

Whip

wip

KIRBAÇ

Whistle

wisl

ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK

White

wayt

BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ

Who

hu

KİM

Whoever

huevır

HERKİMSE

Whole

houl

TÜM, BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ

Whose

huuz

KİMİN

Why

way

NEDEN, NİÇİN

Wide

wayd

1.GENİŞ 2.KENARDAN KENARA

Widow

wıdou

DUL

Wife

wayf

KARI (eş)

Wig

wig

PERUK

Wild

wayd

VAHŞİ

Will

wil

1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ

Win

win

KAZANMAK

Wind

waynd

SARMAK, KURMAK (saat v.b )

Wind

wind

RÜZGAR

Window

windou

PENCERE

Wine

wayn

ŞARAP

Winter

wintır

KIŞ

Wipe

wayp

SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)

Wire

wayır

1.TEL 2.TELGRAF

Wireless

wayılıs

TELSİZ

Wise

wayz

ZEKİ, AKILLI

Wish

wiş

İSTEK, İSTEMEK

With

with

İLE

Withdraw

withdro

1.ÇEKMEK 2.GERİ ÇEKİLMEK 3.SIZMAK

Within

widin

İÇİNDE

Without

widaut

SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN

Witness

witnıs

TANIK, TANIKLIK ETMEK

Wolf

wulf

KURT

Woman

wumın

KADIN

Wonder

wandır

1.MERAK ETMEK 2.ŞAŞIRMAK

Wonderful

wandıfl

ŞAŞIRTICI, HARİKA

Wood

wuud

ODUN

Wool

wuul

YÜN

Word

wööd

SÖZCÜK, KELİME

Work

wörk

ÇALIŞMAK, İŞ

Worker

wörkır

İŞÇİ

World

wörld

DÜNYA

Worm

wörm

SOLUCAN

Worry

wöri

ENDİŞELENMEK

Worse

wörs

DAHA KÖTÜ

Worst

wörst

EN KÖTÜ

Worth

wörth

DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE

Wound

wuund

YARALAMAK, YARA

Wrap

rep

PAKETLEMEK, SARMAK

Wreck

rek

HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA

Write

rayt

YAZMAK

Wrong

rong

YANLIŞ

Wager

wacır

İDDİAYA GİRMEK

Wagon

wegın

YÜK VAGONU, AT ARABASI

Waist

weyst

BEL

Waistcoat

weystkot

YELEK

Wallet

walıt

CÜZDAN

Walnut

wolnat

CEVİZ

Warder

woodır

1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN

Wardrobe

wordroop

GARDROP, BÜYÜK DOLAP

Ware

weyır

EŞYA (Kitchen ware vb.)

Warehouse

weyrhaus

DEPO

Warrant

warınt

GARANTİ

Wasp

wasp

ARI (Bal arısı değil)

Water Proof

wotır pruf

SU GEÇİRMEYEN

Water-Colours

wotır kolırs

SULU BOYA

Whale

weyl

BALİNA

What If

wat if

NE OLURDU..

What's Its (His/Her) Name

 

BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA)

What's More

wats mor

BUNUN YANISIRA, ÜSTELİK

What's What

wats wat

İŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what's what)

Wheel

wiil

TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK

Whim

whim

KAPRİS

Whisper

wispır

FISILDAMAK, FISILDAŞMAK

Wind Screen

wind skriin

ARABA ÖN CAMI

Windpipe

windpayp

NEFES BORUSU

Windscreen Wiper

windskriin way

SİLECEK

Wing

wing

KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler

Wisdom

wizdım

AKIL

Witch

wi?

CADI

Worship

wörşip

1)TAPMAK, TAPINMAK, İBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI

Wrist

rist

BİLEK

X

X-Ray

eks rey

RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI

Y

Yacht

yat

YAT (deniz taşıtı )

Yard

yard

AVLU

Year

yiır

YIL

Yellow

yelou

SARI

Yes

yes

EVET

Yesterday

yestıdey

DÜN

Yet

yet

HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ

Yield

yiild

1.ÜRÜN VERMEK 2.DIŞARI VERMEK 3.TESLİM OLMAK

Yoghurt

yogıt

YOĞURT

Yolk

youk

YUMURTANIN SARISI

Young

yang

GENÇ

Your

yoor

SENİN, SİZİN

Youth

yuuth

GENÇLİK

Z

Zero

zirou

SIFIR

Zip

zip

FERMUAR

Zone

zon

BÖLGE

Zoom

zum

YAKLAŞTIRMAK