Anasayfa > Bilgisayar-İnternet

Visula Basicde Değişken Tanımlama - Bilgisayar-İnternet


5. BÖLÜM

 

5. VB’DE DEĞİŞKEN TANIMLAMA

 

 

GW  ve Quick Basic’te programcı ne zaman bir değişkene gereksinim duyarsa her hangi bir bildiri değimini kullanmadan değişkeni tanımlayıp kullanabilir. Bu değişkene aktarılacak bilgiler, değişkenin adının son karakterine bağlı olarak değişiyordu.

 

VB’de ise değişken yapısı daha da gelişmiştir. Değişkenler için önemli durum, değişkenlerin karışıklığa meydan vermemesi için tanımlanması mecburiyeti olmasıdır.  Daha önceki iki kuşak Basic’te bu mecburiyet yoktur ve değişkenleri benzerlikten dolayı her zaman karıştırmak mümkündür. VB’de değişkenleri kullanmadan önce tanımlama mecburiyeti programcının seçimine bırakılmıştır.  Programcı isterse Tools-Options menüsü Require Variable Declaration seçeneğini işaretleyerek derleyicinin tanımlanmamış  değişken kullanımda hata mesajı vermesini sağlayabiliriz.

 

Bir değişken tanımlanırken aşağıdaki kuralları göz önünde bulundurulması gerekir.

 

 • Değişken ismi bir harf ile başlamalıdır.

Ad1, Ad2

 • Değişken isminde boşluk bulunmaz. Bunun yerine alt çizgi karakteri kullanılabilir.
 • Değişken isminde sadece harfler, rakamlar ve alt çizgi karakterleri bulunabilir.

Adı­_Soyadı, No1

 • Değişkene verilecek isim VB komutlarından oluşmamalıdır.

Not, Dim, Val ......vs

 • Değişken ismi 255 karakterden fazla olmamalıdır.

 

5.1. VB’de Kullanılan Standart Veri Tipleri

 

            VB’de değişken tipleri Dim değimi ile tanımlanır. Bu değimin yazılımı;

Dim deg_adı [(Dizi boyutu)] As tipi

 

deg _adı : Tanımlanacak değişkenin ismidir.

 

Dizi boyutu : Değişken dizi olarak tanımlanacaksa dizinin boyutu değişken isminden  sonra parantez içine yazılır.

 

Dim x (5) tanımıyla 6 elemanlı dizi tanımlamış oluruz. Dizinin ilk

elemanı 0 son elemanı 5 dir.  

 

Dim x (3 to 6) tanımıyla ilk elamanı x (3) ve son elamanı x (6)

olan bir dizi tanımlanmıştır.

 

Tipi : Tanımlanacak değişkenin tipi belirlenir. Bunlar ;

 

Byte : 1 Baytlık tamsayı tipidir. 0 ile 255 arasında değer alabilir.

 

Integer : 2 Baytlık işaretli tamsayı tipidir. –32768 ile 32767 arasında değer alabilir.

 

Long : 4 Baytlık işaretli tamsayı tipidir. –2.147.483.648 ile 2. 147.483.647 arasında değer alabilir.

 

Not: Yukarıdaki değişken tiplerine ondalık sayı atanması durumunda sayı en yakın tamsayıya yuvarlatılacaktır. ( x=4,3 ise x= 4 atanır, y=3.6 ise y=4 atanır)

 

Single : 4 Baytlık ondalık sayı tipidir. 3.402823 x 1038 ile  1.401298 x 10-45 arasında değer alabilir.

 

Double : 8 Baytlık ondalık sayı tipidir. 1.79769313486232 x 10308 ile 4.94065645841247 x 10-324 arasında değer alabilir.

 

Currency : 8 Baytlık ondalık sayı tipidir. Ancak sayının ondalık kısmı  4 basamaktan fazla olamaz. –92337203685477.5808 ile 922337203685477.5807 arasında değer alabilir.

 

Decimal : 14 Baytlık bir sayı tipidir.  Bu tipin en önemli özelliği sayıdaki bütün basamakların tutulmasıdır.

 

 

Boolean : 2 Baytlık bir veri tipidir. Sadece  True ve False değerleri alabilir.

 

            Dim ogrenci As Boolen

            Ogrenci=True

            Ogernci=1                              Bu atamaların hepsi aynı işi       

Ogernci=100                          görür.

 

 

String : Karakter sınırı verilmezse 2 milyar karaktere kadar atama yapılabilen sayısal  veri tipidir. +10 bayt yer kaplar. Karakter sayısını sınırlamak için ;

 

Dim a As String * sınır     yazılır.

 

      Dim a String       İstenildiği kadar karakter ataması yapılabilir. 

      Dim b String * 3    3 tane karakter ataması yapılabilir.

 

Variant : VB’de değişken tanımlanırken tip ismi verilmemişse bu tip Variant olarak ele alınır ve değişkenin tipi atanacak  değere göre değişir. Variant tipler yukarıdaki tiplerden herhangi biri gibi işleme girebilir ve programın çalışması esnasında değişebilir.

 

Date : 8 Baytlık yer kaplayan bu değişken tipi 1/1/100 ile 31/12/9999 arasındaki tarih ve 0:00:00 ile 23:59:59 arasında saat atamaları yapılabilir.

 

Object : 4 Baytlık bir veri tipidir. OLE işlemlerinde kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu tipte değişkenlere atama yapılırken Set operatörü kullanılır.

 

 

 

 

 

5.2. Kullanıcı Tarafından Yeni Tip Tanımlanması

 

            Type tip_adı

                        Deg_adı As tipi

                        Deg_adı As tipi

                        .........................

                        .........................

                        .........................

            End Type

 

Bu sekil de tanımlanan tipte bir değişken tanımlamak için de;

 

            Dim deg_adı As  tip_ismi    olarak tanımlanabilir.

 

Tip tanımı bir form  içerisinde ancak Private olarak tanımlanabilir. Yani tanımlanan tip sadece o formda kullanılır. Genel yani Public bir tip ise ancak bir modül içerisinde kullanılabilir.

 

Bir formda tip;

            Private Type Ad

                        ..............

            End Type                  şeklinde tanımlanır.

 

 

Örnek 5.1:

                        Type Rehber

                                   Ad As String

                                   Soyadı As String

                                   Tel As Integer

                                   Adres As String

                        End Type

 

Burada Rehber değişkenini değil Rehber tipini tanımladık. Artık Rehber yapısındaki değişkenleri tanımlayabiliriz.

 

            Dim adı As Rehber  şeklinde tanımlayabiliriz.

 

Bu değişkene değer atamak için “.” operatörünü kullanalım ;

Adı.Ad = “Bahadır”

            5.2.1. Enum

           

Enum Tip İsmi

                        Elemen1=Sayı1

                        Eleman2=Sayı2

                        ........................

                        Eleman3=SayıN

            End Enum

 

            Bu tip her bölüme bir numara verir. VB bu bölümü bir sayı olarak kullanmasına rağmen bunu bir string gibi kullanma imkanı verir.

 

Örnek 5.2:

Enum bolum

            Bilgisayar=1

            Elektronik=2

            Makine=3

            Metal=4

            Yapı=5

            YapıRes=6                

End Enum

 

Tanımını yaptıktan sonra bolum tipinde değişkenler tanımlayarak bu değişkenlere değer atamak mümkündür.

 

Dim eğitim As bolum

Bolum=Bilgisayar

 

Satırı ile bolum değişkenine Bilgisayar atamaktayız. Bu işlem eğitim=1 satırı  ile aynı işi yapmasına karşın anlaşılması daha kolaydır.

 

5.3. Dinamik Dizi Tanımlama

 

            Programda tanımlanacak dizinin boyutu her zaman belli  olmayabilir. Bu durumda diziyi dinamik olarak tanımlamamız gerekir. Diziyi dinamik olarak tanımlayabilmek için ReDim değimi kullanılır. Diziyi dinamik olarak tanımlamak demek dizinin boyunun ihtiyaç olduğunda artırılması  veya azaltılması demektir. Üstelik dizinin eski halini koruyarak.

            ReDim [Preserve] deg_adı (dizi boyutu] As tipi

 

ReDim ile dizin ilk defa tanımlanacağı gibi yine ReDim’le tanımlanmış dizinin boyutunu değiştirmek için de kullanılabilir. Burada Dim’den farklı olarak Preserve parametresi vardır.

 

Preserve, dizinin yeniden boyutlandırılması durumunda dizide bulunan elaman içeriklerini yeni dizide de bulunmasını sağlar.

 

Tanımlanacak dizi local bir dizi olmayacaksa dizi öncelikle Dim veya Global değimiyle aşağıdaki gibi tanımlanmalıdır.

 

Dim deg_adı () As tipi

 

Görüldüğü dizi tanımlanırken parantez içerisinde dizi boyutu verilmemiştir. Bu VB’ye  dizinin dinamik olarak tanımlanacağını belirtecektir. Daha sonra dizinin elaman sayısı ReDim değimi kullanılarak belirlenir.

 

Private Type takip

            Ad As String * 25

            Soyad As String  * 25

            Sınıfı As String * 2

            No As String *6

End Type

 

Dim  Ogr () As takip “Diziyi dinamik olarak tanımla

Dim dizi_boyu As Integer ‘En son tanımlanan dizinin boyutu

Dim eleman_say As Integer ‘Dizideki son eleman indeksi

 

5.4. Global ve Local Değişkenler

 

            Global değişkenler programın bütün fonksiyonları kullanılabilen değişkenlerdir. Local değişkenler ise sadece tanımlandıkları fonksiyonda kullanılabilirler.

 

            Dim değimi ile yapılan tanımlamalar yerine Global ve Local’dır. Dim ile tanımlana değişkenler;

 

 • General-Declarations kısmında tanımlanmışsa modül veya form içerisinde Global’dır. Buna VB’de Modüle Level denir.
 • Bir fonksiyon veya alt programda tanımlanmışsa Local’dır. Sadece o prosedür tarafından kullanılabilir.
 • Bir formun General Declarations kısmında Public değimi ile tanımlanmışsa diğer modüller ve formlarda bu değişkeni kullanabilirler. Ancak değişkenin isminden önce modülün/formun ismini vermesi gerekir.

Form1 . x = 4

 • Bir değişkeni programın her tarafında kullanılacak şekilde tam olarak global tanımlamak için o değişkeni bir modülün General-Declaration kısmında Public değimi ile tanımlamak gerekir. 

Public x

 

Local değişkenlerin önemli bir avantajı bellekte fazladan yer işgal

etmemeleridir (Static olarak kullanılmamışlarsa). Global değişkenler program çalıştığı sürece bellekte tutulmalarına rağmen local değişkenler,  değişkenin bulunduğu fonksiyona girince değişken belleğe alınır ve fonksiyonun çalışması bitince bellekten atılır.

 

5.5. Static Değişkenler

           

Local olarak tanımlanan bir değişken tanımlandığı alt program veya fonksiyonun çalışması bittikten sonra bellekten atılır. İlgili prosedür ikinci kez çalıştırıldığında Local değişkenler eski değerlerinden değil baştan başlarlar.(string ise “ ”, sayı ise 0 )

 

Local olarak tanımlanan bir değişkenin değerinin tanımlandığı alt program veya fonksiyonun çalışması bittikten sonra da değerinin korunması isteniyorsa Dim yerne Static değimiyle tanımlama yapılır. Static değimi bir alt program veya fonksiyon altında tanımlanabilir:

 

Static deg_adı [(dizi boyutu)] As tipi

                       

 

 

 

 

5.6. Sabit Tanımlama

 

Programda değerlerinin değişmesi istenmeyen değerler sabit olarak tanımlanır. VB sabit tanımlama;

            Cost Sabit ismi=Değeri

 

Örnek 5.3:

            Cost PI=3.1415

 

           

5.7. Değişkenlere İlk Değer Ataması

 

            Local değişkenlere ilk değer ataması şu şekildedir.

 

 • Dim değimiyle ile tip ismi kullanılmadan yapılan tanımlamalarda ilk değer ataması direk olarak tanımın yapıldığı satırda yapılabilir.

Dim  x=5, y=10

 • Tip ismi kullanılarak yapılan tanımlamalarda ise ikinci bir satırda ilk değer ataması yapılır.

 

Dim x As Integer

x=5

 

Global olarak tanımlanan değişkene ilk değer ataması Declarations kısmında yapılır ve burası bir alt program değildir.  Dolayısıyla Global olarak tanımladığımız değişkenlerimize ilk değer atamasını Form_Load veya projenin çalışmaya başladığı alt program altında yapmalıyız.

 

Static değişkenlere de ilk değer ataması  IsEmpty () fonksiyonu ile yapılır. Bu fonksiyon bir değişkene değer atanıp atanmadığını kontrol eder. Verilen değişkene değer ataması yapılmamışsa fonksiyondan geri dönen değer TRUE’dir. Fonksiyonun bu özelliğinden yararlanarak static olarak tanımlanan değişkene daha önce değer atanıp atanmadığını yani ilk defamı kullanıldığını öğrenebiliriz.

 

 

 

 

Static i;

If IsEmpty(i) then i=5                                                                                                                     

Böylece alt program ilk defa çalıştığında i’ye her hangi bir değer ataması olmadığı için şartımız çalışacak ve ilk değer atanacaktır. Alt programın sonraki seferlerde çalışması durumunda ise i’nin static olmasından dolayı atanmış bir değer olacak ve şartımız çalışmayacaktır. Böylece sadece alt program ilk defa çalıştığında ilk değerimizi atamış olacağız.

 

VB’de bir diziye değer ataması da değişkeni Variant olarak tanımladıktan sonra Array fonksiyonu ile o değişkenin bir dizi olduğunu belirtmek ve ilk değer atamak mümkündür.            

Dim Dizi [As Variant]

Dizi=Arrray(eleman)

 

Örnek5.4:

 

            Dim gün

Gün= Array(“Pazar”, “Pazartesi”, “Salı”, “Çarşamba”, “Perşembe”, “Cuma”, “Cumartesi”)

 

5.8.Kullanılan Değişkenlerin Tipini Belirlemek

 

Tipi belirtilmeyen Variant tipi değişkenlere programın işletimi sırasında istenen tipteki bilgi aktarılabilir. VarType fonksiyonu ile Variant bir değişkenin hangi tipte bilgi içerdiği öğrenilebilir.

 

VarType (Variant Değişken Adı)

 

            Yazılımında da görüldüğü gibi bu fonksiyon dışarıdan içerdiği bilginin tipi öğrenilmek istenen değişkenin adını almaktadır. Geriye ise değişkenin içerdiği bilginin tipini temsil eden sayısal bir değeri döndürmektedir. Eğer Variant değişken karaktersel bilgi içeriyorsa VarType() fonksiyonu geriye 8 sayısal değerini döndürür. VarType fonksiyonu ile döndürülecek sayısal değer ve bu değerlerin temsil ettikleri veri tipleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

Veri Tipi

Sayısal Değer

Boş-Empty

0

Null

1

Integer

2

Long

3

Single

4

Double

5

Currency

6

Date

7

String

8

Object

9

Error

10

Boolen

11

Variant

12

Data Object

13

 

Tablo-5.1.  Veri Tipleri

 

5.9. Tip Değiştirme İşlemleri

 

Ccur(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Currency tipine dönüştürür.

 

CDbl(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Double tipine dönüştürür.

 

CInt(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Integer tipine dönüştürür.

 

CLng(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Long tipine dönüştürür.

 

CSng(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Single tipine dönüştürür.

 

CVar(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Variant tipine dönüştürür.

 

CBool(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Boolen tipine dönüştürür.

 

CByte(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Byte tipine dönüştürür.

 

CDec(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Decimal tipine dönüştürür.

 

CDate(ifade): Parantez içinde verilen ifadeyi Date tipine dönüştürür. İki tarih arasında işlem yapabilmek için bu dönüşüm kullanılır.

 

5.10. Değişkenlerle İlgili Komutlar

 

5.10.1. IsDate

 

 Değişkenin içeriği geçerli bir tarih ise geri dönen tarih True, değilse False’dir kabul edilen tarih formatı Windows’da tanımlanan formattır.

 

            IsDate (değişken)

 

 

Örnek 5.4:

            Dim a

a=IsDate(“30/02/1999”) ‘ Verilen tarih geçerli değildir. A=True (Şubat ayı 29 gündür.

            a=IsDate(“13bfg”) ‘Verilen tarih geçerli değildir. A=False

 

5.10.2. IsNumeric

 

 Verilen değişkenin içeriğinin bir sayı olup olmadığını kontrol eder. Değişkenin içeriği sayı ise geri dönen değer True değilse False’dir.

 

            IsNumeric(değişken)

 

 

 

5.10.3. IsArray

 

 Girilen değişken bir dizi ise True değilse falese üretir. Yani bir değişkenin dizi olup olamadığını öğrenmek için kullanılır.

 

            IsArray(değişken)

 

5.10.4. IsEmpty

 

 Tanımlanmış bir değişkene henüz bir değer atanmamışsa o değişken Empty’dir. Bir değişkene değer atanıp atanmadığını öğrenmek için kullanılır. Dönen değer False ise değişkene bir atama yapılmıştır.

 

            IsEmpty (Değişken)

 

5.10.5. IsMissing

 

 VB’de fonksiyon veya alt programlara giriş parametresi olarak Optional değimi kullanılırsa o parametre kullanılmadan da o fonksiyon çağrılabilir. IsMissing fonksiyonu bu tip parametrelerin verilip verilmediğini kontrol etmek için kullanılır.

 

            IsMissing (Değişken)

 

5.10.6. IsObject

 

 Verilen değişkenin tipi Object tipinde ise fonksiyondan geriye True değeri döner.

 

IsObject (Değişken)

                       

5.10.7. Erase

İsmi verilen diziyi siler. 

 

Erase Diziismi